2.5 Naturområder på havet

Mål

Havområderne skal have et mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv og særligt værdifulde naturområder i havet skal beskyttes.

Redegørelse

Havområdernes dyre- og planteliv påvirkes i betydeligt omfang af menneskelige handlinger. Det være sig de direkte handlinger på havet, fiskeri, muslingeskrab, olieudslip, sejlads og rekreativ udnyttelse af havet, men også den indirekte påvirkning fra udledning af miljøfremmede stoffer og næringsstoffer.

Disse påvirkninger skal mindskes så meget som muligt. Miljøpåvirkningen af havet reguleres kun i begrænset omfang af de lokale myndigheder. Havets tilstand er i høj grad et resultat af nationale politikker, for eksempel forvaltningen af havets ressourcer.

Retningslinjer

Naturområderne på havet skal beskyttes. Naturområderne fremgår af kortet.

Der må ikke etableres nye anlæg eller laves indgreb, der forringer de særligt værdifulde naturområders tilstand. De særligt værdifulde naturområder på havet fremgår af kortet.

Redegørelse for retningslinjer

Havets sammenhængende lavvandede områder er udpeget som særligt værdifulde havområder. Områderne er vigtige yngle- og opvækstområder for bl.a. fladfisk, sild og ål. Områderne rummer desuden en række specielle plante- og dyrearter, som udgør et vigtigt fødegrundlag for en lang række vadefugle.

Stenrevene udgør en helt særlig del af de lavvandede områder på havet. Her findes et helt anderledes dyre- og planteliv med en række arter af tangplanter af hvilke flere er blevet sjældne.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer