2.1 Lavbundsarealer

Mål

Mulighederne for at udnytte eksisterende lavbundsarealer til nye vådområder eller andre former for naturområder, samt til områder, der kan dæmpe effekterne af klimaændringerne samt til VMP-vådområder, skal bevares.

Redegørelse

Lavbundsarealer danner overgangen mellem vandløb, søer og havområderne og de omgivende, tørre landområder. Lavbundsarealer er vigtige levesteder for mange vilde planter og dyr. De kan rumme ganske store mængder vand, og har et stort potentiale for at fjerne kvælstof, som tabes fra landbrugsjordene.

Vandstands- afstrømningsforholdene i mange lavbundsarealer er i tidens løb blevet ændret ved dræning og inddæmning for at bruge arealer til intensivt landbrug. Dette har dels medført at levesteder for en række vilde dyr og planter er forsvundet, at nedbøren hurtigere strømmer gennem vandløbene, samt at fjernelsen af næringsstoffer fra overfaldevandet inden det når frem til søer og havet, er kraftigt reduceret med en deraf følgende stor næringsstofberigelse af vore søer og kystvande.

Retningslinjer

De udpegede lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som kan forhindre, at de naturlige vandstands- og afstrømningsforhold kan genskabes i området, eller som kan hindre muligheden for at styrke det vilde dyre- og planteliv i området.

Nye anlæg, herunder tekniske anlæg, veje m.v., der nødvendigvis skal placeres inden for de udpegede lavbundsarealer, skal udformes, så muligheden for genskabe den naturlige hydrologi i området og den heraf følgende styrkelse af det vilde dyre- og planteliv, ikke går tabt.

Ubebyggede områder inden for de udpegede lavbundsarealer i byudviklingsområder skal i videst muligt omfang søges friholdt for bebyggelse.

Inden for de udpegede Vådområder der kan genoprettes, kan der gennemføres projekter til genskabelse de naturlige vandstands- og afstrømningsforhold bl.a. med henblik på at fjerne kvælstof fra det vand, der løber gennem områderne. Planlægning af projekter for vådområder skal ske i overensstemmelse med udpegningsgrundlaget, og der bør ikke iværksættes projekter i Natura 2000 områder, før en grundig biologisk forundersøgelse har godtgjort, at projektet ikke vil forringe værdier for områdets udpegede naturtyper og arter.

Redegørelse for retningslinjer

Lavbundsarealerne er af natur vandlidende og derfor generelt mindre påvirket af byggeri og tekniske anlæg end det åbne land som helhed. Lavbundsarealerne er overgangsarealer og rummer derfor en stor variation i de fysisk/kemiske forhold. Denne store variation danner grundlag for mange forskelle typer af levesteder for dyr og planter (habitater) og dermed grundlag for en stor biologisk mangfoldighed på disse arealer.

De fleste lavbundsarealer er i denne kommuneplan også udpeget som Naturområder eller som områder til Ny Natur.

Klimaet i Danmark forventes at ændre sig markant i de kommende år. Klimaforskerne forventer en stigning i vinternedbør og generelt flere episoder med kraftig nedbør, særligt i efteråret. I vækstsæsonen vil vi formentlig opleve flere perioder uden nedbør.

For at modvirke overbelastning af vores vandløb og kloaksystemer og tørke på landbrugsjorderne i sommerperioden, vil det være fornuftigt at forsøge at holde nedbøren ”oppe i landskabet” så længe som muligt. Og her spiller lavbundsarealer en vigtig rolle.

Miljøtilstanden i vores vandløb, søer, fjorde og kystvande er i høj grad påvirket af vores aktiviteter på land. Og tilstanden af mange af disse vande er ikke tilfredsstillende. I 2015 skal miljøtilstanden være blevet tilfredsstillende jf. EU-Vandrammedirektivet/Miljømålsloven. Etablering af de naturlige vandstands- og afstømningsforhold i lavbundsområderne kan blive et vigtigt element i at nå dette mål.

For at reducere belastningen af vores kystvande med især kvælstof, har Staten siden 1987 opereret med de såkaldte Vandmiljøplaner. Et væsentligt element i vandmiljøplan II og III er etablering af vådområder, der skal omdanne nitrat opløst i det gennemstrømmende vand til frit kvælstof, der så afgives til luften. For at sikre arealer til etablering af sådanne vådområder har tidligere amterne og nu kommunerne, skulle udpege såkaldte Vådområder der kan genoprettes. For de udpegede Vådområder der kan genoprettes, der i denne kommuneplan, udgør en del af de udpegede Lavbundsarealer gælder, i henhold til cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998, at der ikke må meddeles tilladelse efter § 35 stk. 1, i lov om planlægning til byggeri og anlæg m.v., som kan forhindre at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer