2.8 Landskaber

Mål

Bevaringsværdige landskaber i Horsens Kommune er i overvejende grad knyttet til kystlandskabet og dal- og randmorænelandskaberne. Disse områders geologiske, topografiske og kulturhistoriske indhold rummer stor fortælleværdi samt betydelig landskabelig og rekreativ værdi (se kortbilag).

Landskaber, der i kraft af dramatik, mangfoldighed, monotoni, særligt geologisk eller kulturhistorisk indhold besidder en væsentlig æstetisk-, rekreativ-, eller fortællemæssig værdi skal beskyttes.

Landskabsværdierne skal forøges gennem landskabsplanlægning og plejetiltag.

Befolkningens adgang til de værdifulde landskaber skal forbedres bl.a. via anlæg af stier og opholdsarealer samt information.

Redegørelse

Værdifulde landskaber herunder de landskabelige bevaringsværdier samt de tiltag der kan beskytte landskaberne kan være meget forskellige. Ådale med kær og enge og vandløb skal så vidt muligt friholdes for byggeri og bevoksning for at kunne bevare landskabets kulturhistoriske fortælleværdi og æstetik. Dalsider og fjordkysten anvendes ofte som agerjord, græsningsoverdrev eller skov. De mest værdifulde landskaber med landskabelige bevaringsværdier bør derfor identificeres og underkastes hensigtsmæssig landskabsplanlægning samt eventuelt helhedsorienteret landskabspleje.

Endvidere skal befolkningens adgang til værdifulde landskaber forbedres bl.a. via offentlig indsats for etablering af parkeringspladser, stier, opholdsarealer og primitive overnatningspladser.

Retningslinjer

Det åbne land skal friholdes for byggeri og anlæg som ikke er samfundsmæssigt nødvendigt.De bevaringsværdige landskaber skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri eller anlæg tillades på grund af væsentlig samfundsmæssig betydning, fordres høj arkitektonisk kvalitet og samspil med landskabet.

De større uforstyrrede dele af de bevaringsværdige landskaber skal friholdes for omfangsrigt byggeri og tekniske anlæg.

Kvaliteten af de karakteristiske og oplevelsesrige landskaber så som ådale, bakkelandskaber og kystlandskaber samt landskaber knyttet til biotoper som skove, søer og åer skal bevares og forbedres.

Landskabskiler i og mellem byerne skal friholdes for byggeri og anlæg for at markere forskellen på by og land, byens placering i landskabet og for at skabe attraktive rammer for rekreation.

Karakteristiske og oplevelsesrige landskaber må ikke forringes af nye anlæg. Eventuelle anlæg skal tilpasses landskabet ved placering i terrænet, ved bygningshøjde, materiale og belysning for at undgå negative konsekvenser for landskabet herunder langtrækkende.

Der er foretaget kortlægning af uforstyrrede landskaber med henblik på bevaring af områdernes uforstyrrede karakter ved at undgå placering af nye, større tekniske anlæg som motorveje og motortrafikveje, støjende sportsanlæg, jernbaner, el, telemaster, vindmøller og andre større anlæg - både i og for tæt på områderne.

Geologiske og andre bevaringsvædige landskabstræk må ikke sløres eller ødelægges af bebyggelse, belysning, tekniske anlæg, beplantning eller tilgroning.

De udpegede bevaringsværdige landskaber og landskabstræk herunder større sammenhængende landskaber er vist på kortet.

Se endvidere afsnit om fredninger, skove, natur, internationale naturområder, rekreative områder, områder med bevaringsværdige nationale/regionale geologiske værdier, internationale områdeudpegninger så som ramsar, habitat mm.

Redegørelse for retningslinjer

De bevaringsværdige landskaber kan være truet af eksempelvis veje og elledninger, enkeltstående byggerier, tekniske anlæg, gylletanke, siloer, vindmøller, meget store produktionsbygninger, affaldsanlæg og lignende. Nødvendigt byggeri og anlæg i sådanne områder skal derfor underkastes kravet om bedst mulig arkitektonisk løsning og samspil med landskabet. Det er den overordnede bestræbelse at friholde værdifulde landskaber for byggeri.

Dele af de bevaringsværdige landskaber er udpeget som uforstyrrede hvilket vil sige at de visuelt og støjmæssigt ikke er påvirkede af tekniske anlæg, større elledningsnet, veje, store produktionsanlæg m.m.

Hansted ådal.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer