3.2 Kulturhistoriske bevaringsværdier

Mål

Kulturarven skal beskyttes og kendskabet til den skal udbredes.

 

Redegørelse

Det danske landskab er præget af menneskets virke igennem årtusinder. Overalt findes der historiske spor, der fortæller om samfundsudviklingen og vidner om menneskets påvirkning af omgivelserne. Samfundsudviklingen føjer hele tiden nye lag til kulturhistorien i landskabet, som derfor altid vil være inde i en dynamisk proces. Det betyder i mange tilfælde, at værdifulde spor udviskes eller ødelægges. I takt med ændringerne af såvel by som det åbne land er det vigtigt at være opmærksom på landskabets kulturhistoriske fortælleværdi for at kunne beskytte kulturlandskabets mange værdier og sikre den historiske kontinuitet.

Retningslinjer

Inden for de udpegede områder skal der tages særligt hensyn til de kulturhistoriske interesser i forbindelse med byggeri, herunder ombygninger, terrænændringer, beplantning eller etablering af tekniske anlæg mv. De kulturhistoriske interesseområder kan ses på kortet.

Redegørelse for retningslinjer

Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer
Fremtidige lokalplaner skal sikre, at der ikke opføres byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af kulturhistoriske værdier, herunder bevaringsværdige bygninger.

Bevaringsværdige bygninger og bygninger der ikke er registreret i SAVE-systemet
Byrådet kan ikke umiddelbart meddele tilladelse til nedrivning af ejendommen. En eventuel ansøgning om nedrivning skal behandles efter bestemmelserne i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer – kapitel 5 - (LBK nr. 1088 af 29/08/2007). Bevaringsværdige bygninger i tidligere Horsens Kommune fremgår af Kommuneatlas Horsens. Det er planen at udarbejde et tilsvarende atlasmateriale for resten af kommunen.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer