KORTBILAG - KOMMUNEPLAN 2013

Kortbilag

Ud over de kortbilag der indgår i Hovedstruktur og Retningslinjer er der fremstillet 10 kortbilag med en repræsentativ sammenstilling af de forskellige temaer som kommuneplanen består af. Kortbilagene er tænkt som en hjælp til, på en forhåbentlig overskuelig måde at vise de temaer der har en indbyrdes relevans.


Hvis der ønskes en mere præcis visning, henvises til de dynamiske kort under de enkelte retningslinjer, der henter udpegningerne fra plansystemdk.dk. Nedenfor er vist hvilke temaer de enkelte kortbilag indeholder.


Byer og landsbyer:

 • Byzone 
 • Sommerhusområder 
 • Byudviklingsarealer til boligformål
 • Byudviklingsarealer til erhvervsformål
 • Detailhandel
 • Lokalcentre
 • Bymidter
 • Bydelscenter 
 • Lokalcenter
 • Områder til særligt pladskrævende varegrupper
 • Områder til store udvalgsvarebutikker over 2.000 m²

Offentlig service:

 • Plejeboliger
 • Boliger til beboere med særlige behov
 • Ældreboliger
 • Daginstitioner
 • Skoler
 • Fritidsklubber
 • Familiecentre
 • Biblioteker
 • Socialdistrikter
 • Skoledistrikter
 • Befolkningsdistrikter
 • Borgerservicedistrikter

Åbent land 1, Beskyttelsesinteresser:

 • Ramsarområder
 • EF-fuglebeskyttelsesområder
 • EF-habitatsområder
 • Forslag til udvidelse af EFhabitatsområder
 • Naturområde, særligt værdifuldt
 • Ny natur
 • Økologiske forbindelseslinier
 • Havområde, særligt værdifuldt
 • Naturområder på havet
 • Kystnærhedszone
 • Naturområder
 • Naturområder, vandløb

Åbent land 2, Beskyttelsesinteresser:

 • Kirkeomgivelser
 • Kulturmiljøer
 • Større uforstyrrede landskaber
 • bevaringsværdige landskaber
 • Overordnede geologiske interesser
 • Geologiske interesseområder

Åbent land 3, Beskyttelsesinteresser:

 • Potentielle vådområder
 • Lavbundsarealer
 • Kystnærhedszone
 • Byzone

Ferie og fritid:

 • Camping- og lejerpladser
 • Lystbådehavne
 • Golfbaner
 • Motorbaner
 • Skydebaner
 • Stier og stiruter
 • Udflugtsområder
 • Bynære friluftsområder
 • Parker
 • Kolonihaveområder
 • Fredede områder
 • Badesteder
 • Sejladsrestriktioner

Erhvervsinteresser i det åbne land:

 • Skovrejsning
 • Skove
 • Råstofgraveområder
 • Dambrug

Erhvervsinteresser landbrug:

 • Særlig værdifulde landbrugsområder 
 • Placering af store husdyrbrug

Infrastruktur og tekniske anlæg:

 • Affaldshåndteringsanlæg
 • Vandforsyning
 • Varmeforsyning
 • Flyvepladser
 • Vindkraft
 • Havne
 • Miljøgodkendte områder (VVM og SMV)
 • Veje
 • Jernbaner
 • Højspændingsanlæg
 • Særlige erhvervsområder
 • Fælles planlægningszoner for støj

Miljøbeskyttelse og grundvand:

 • Drikkevandsområder
 • Vandværker med indvindingsoplande
 • Nitratfølsomme områder
 • Indsatsområder for grundvandsbeskyttelse

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer