6.7 Større ferie- og fritidsanlæg

Mål

Turismen skal sikres gode udviklingsmuligheder i regionen og mulighederne for overnatning og ophold på campingpladser, vandrerhjem, feriehoteller og feriecentre skal være tids- og behovssvarende.

Den fortsatte udvikling af turist- og feriebranchen, herunder dens bygningsmæssige faciliteter, skal ske i respekt for de særlige værdier knyttet til landets kystnære egne og til natur-, kultur- og landskabsinteresser i øvrigt samt lokalbefolkningens interesser.

Der skal på baggrund af en specifik kommunal fritidsplanlægning tilvejebringes gode muligheder for udbygning af eksisterende eller placering af nye fritidsanlæg i det åbne land.

Redegørelse

Begrebet større ferie- og fritidsanlæg omfatter feriehoteller, andre større anlæg med overnatningsmulighed, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, regionale idrætsanlæg som golfbaner, idrætsarenaer, ridehaller m.m., regionale friluftsaktiviteter, støjende fritidsanlæg, kolonihaver m.m.

Såvel turismens som den bosatte befolknings rekreative muligheder i ferie som hverdag hviler i stort omfang på tilstedeværelsen af attraktive muligheder for ophold, overnatning og aktiviteter i tilknytning til større friluftsanlæg og feriecentre.

Det er derfor væsentligt, at der er tilvejebragt et tilstrækkeligt antal feriecentre og større friluftsanlæg til at imødekomme dette behov.

Som udgangspunkt er det væsentligt at de eksisterende anlæg udnyttes bedst muligt og at de ved fornødne moderniseringer og udvidelser er tidssvarende. I det omfang behovene overstiger de eksisterende muligheder, må der gennem planlægning tilvejebringes de fornødne forudsætninger for at kunne etablere nye anlæg.

Sådanne nye anlæg bør fortrinsvis placeres ved eksisterende byer eller ved eksisterende samlinger af ferie- og fritidsanlæg.

Det er væsentligt, at der ved planlægningen af udvidelser og nyanlæg tages hensyn til områdernes natur-, landskabs- og miljøinteresser samt til almene rekreative interesser og at der tilvejebringes løsninger, der tilgodeser og forbedrer disse interessers værdi på stedet.

Retningslinjer

Større ferie- og fritidsanlæg samt campingpladser med mere end 200 enheder kan kun etableres på baggrund af en forudgående planlægning.

Ved sager om etablering af nye ferie- og fritidsanlæg eller udvidelse af eksisterende, godkendte anlæg skal de øvrige interesser i det åbne land tilgodeses gennem en helhedsorienteret planlægning, der i videst muligt omfang tilvejebringer forbedringer for alle interesser.

Sådanne anlæg skal som hovedregel placeres i tilknytning til større bymæssige bebyggelser og på en sådan måde, at de indgår i og forbedrer byens rekreative områder.

Etablering eller udvidelse af campingpladser kan som hovedregel ikke ske inden for Ramsar, EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder.

Redegørelse for retningslinjer

Der skal lægges vægt på, at landskabelige værdier og natur- og miljøinteresser tilgodeses i forbindelse med etablering eller udvidelse af campingpladser. I de fleste tilfælde kan disse interessers værdier ved at blive inddraget tidligt i planlægnings- og projekteringsprocessen forbedres .

Forbedringer af områdernes almene rekreative værdier skal også søges tilgodeset, gerne ved en tidlig inddragelse i sagens behandling.
Bymæssige bebyggelser, som kan bære større ferie- og fritidsanlæg vil i almindelighed være på minimum 1000 indbyggere.

For oversigt over konkrete projekter til nye eller udvidelse af eksisterende ferie- og fritidsanlæg henvises til særskilt afsnit, konkrete retningslinjer for større ferie- og fritidsanlæg.
Om ferie-og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen

Der må kun inddrages arealer til anlæg i kystnærhedszonen, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering.

Lokalisering af ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen skal ske efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.