Tillæg 7 - Byvækst og fritidsformål

6.14 Sejlads

Mål

Målet er at sejlads skal ske på naturens betingelser, med en bæredygtig brug af å, sø og fjord, som bevarer værdien af områderne på langt sigt. 

Redegørelse

Sejladsen på søer og vandløb i kommunen skal ske på en bæredygtig måde og i en form, der tager vide hensyn til naturen og miljøet i og omkring vandområderne, de afledte aktiviteter såsom oplæg af både, landingspladser, broer osv. etableres og bruges på en måde så naturen og vandområderne påvirkes mindst muligt. Den rekreative udnyttelse skal give rum til så mange forskellige aktiviteter som muligt, og så mange som muligt kan udøve aktiviteter ved, i eller på vandene.

Retningslinjer

Sejlads og de heraf afledte aktiviteter må ikke være til skade for plante- og dyrelivet i og omkring vandområderne, eller for de dyrearter og naturtyper, der er udpeget efter EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver.

Sejlads og vandkvalitet. Sejladsen på vandløb og søer og fjord må ikke skade vandkvaliteten eller forhindre, at målsætningen for vandområderne eller naturområderne kan opfyldes.

Opførelse af broer og lignende ved private ejendomme må ikke opføres i sådanne dimensioner, at de overskrider bred ejerens rimelige behov for fortøjring af egen båd/jolle.

Etablering af anlæggene skal ske på en sådan måde, at det sejlbare vandareal ikke indskrænkes væsentligt eller at anlæggene på anden måder kan give anledning til gener for aktiviteter på vandet.

Redegørelse for retningslinjer

Der er mulighed for sejlads på Horsens Fjord, Nørrestrand, Gudenåen, Bredvad Sø, Naldal Sø, Mossø, Bygholm Sø, Vestbirk Sø, Hansted Å fra Nørrestrand op til jernbanebroen samt Bygholm Å fra Bygholm Sø til Horsens Fjord. Sejlads i disse områder er reguleret efter følgende bestemmelser:

Sejladsen på Gudenåen, Bredvad Sø, Vestbirk Sø, Naldal Sø, del af Mossø samt Salten Langsø er reguleret i bekendtgørelse nr. nr. 416 af 17.4.2013 om ikke erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen.

Sejlads i området Horsens Nørrestrand er reguleret i bekendtgørelse nr. 14004 af 18.3.1987 om Horsens Nørrestrand vildtreservat, samt bekendtgørelse nr. 612 af 12.11.1982 om fredning af Nørrestrands søterritorium ved Horsens. Af bekendtgørelserne fremgår bl.a., at der er forbud mod sejlads med motordrevet fartøj, samt fartøjer der fremføres med sejl herunder windsurfing.

Sejlads omkring Vorsø, Vorsø Kalv og Langøerne er reguleret i bekendtgørelse nr. 777 af 26.8.1994 om fredning af Vorsø, Vorsø Kalv og Langøerne samt den omliggende del af fiskeriterritoriet. Af bekendtgørelsen fremgår bla. at sejlads og ophold indenfor et nærmere afgrænset område er forbudt i perioden 1. februar til 31. august. Endvidere er det forbudt at sejle med højere hastighed end 5 knob. Brætsejlads, sejlads med vandscootere, jetski og lignende fartøjer er generelt forbudt indenfor det fredede område.

Sejlads på Bygholm Sø og Bygholm Å er reguleret i regulativ for Bygholm Å, Klaks Mølle – Horsens Fjord. Af regulativet fremgår bl.a. at visse typer af sejlads er tilladt på Bygholm Sø og ud til Horsens Fjord i dagtimerne i perioden fra 16. juni til 31. december.

Den ydre del af Horsens Fjord og havområderne ved Endelave er udpeget som Habitatområde, Fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde. Det forventes at der i forbindelse med naturplanen tages stilling til om der skal indføres restriktioner for sejlads indenfor disse internationale beskyttelsesområder.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer