Tillæg 7 - Byvækst og fritidsformål

6.4 Rekreative ruter

Mål

At skabe et sammenhængende rutenet som både er attraktivt til hverdagsbrug og i fritiden. 

Redegørelse

Der skal arbejdes for et rekreativt stisystem mellem de større rekreative områder tæt på byerne, herunder nem adgang fra byerne til de rekreative ruter. Ruterne bør etableres tæt på eller i de grønne områder og bælter, således at brugerne kan opnå en god oplevelse af områdets naturlige omgivelser. Ruterne skal både kunne bruges til fritids- og hverdagsformål, for at sikre et alternativ til brugen af biler.

Retningslinjer

Omgivelser til de rekreative ruter skal sikres mod etablering af landskabs- og miljøforringende anlæg. De rekreative ruter skal så vidt muligt være handicapvenlige.

Der skal arbejdes på i videst muligt omfang, at sikre et rekreativt stisystem mellem de større rekreative områder der ligger tæt på byerne herunder nem adgang fra disse byer til de rekreative ruter.

Rekreative ruter skal så vidt muligt etableres sådan at de kommer til at ligge i grønne bælter således at brugerne kan opnå en god oplevelse af områdets naturlige omgivelser.

En uforholdsmæssig stigning i motortrafikken skal søges undgået på de rekreative ruter.

De rekreative ruter skal etableres i tæt samarbejde med lodsejerne. Der skal arbejdes på at skabe rekreative ruter, der er særligt velegnede til motion.

Redegørelse for retningslinjer

Rekreative ruter er i denne sammenhæng såvel for vandrere, motionister, cyklister og ridende.

De rekreative ruter har en høj rekreativ værdi. Der bør det tilstræbes at der ikke placeres industri og landbrugsbyggeri, oplagspladser og lignende samt bevoksninger op til stierne, der foringer den landskabelige oplevelse fra stien i det åbne land.

For at øge tilgængeligheden til de rekreative områder i det åbne land bør der arbejdes på at etablere rekreative ruter mellem byerne og disse områder. Der bør ligeledes arbejdes på at etablere og udbygge de eksisterende rekreative ruter i byerne således at der skabes en forbindelse mellem byernes rekreative områder.

Ved anlæg af nye rekreative ruter skal det overvejes om der er mulighed for at anlægge ridestier i eget trace` parallelt med den rekreative rute. Dette bør primært ske hvor stierne planlægges i områder tæt på ridecentre og ridehaller.

En forøgelse af motortrafikken ud over hvad der følger af den almindelige stigning i trafikken bør så vidt muligt undgås på de rekreative ruter.

Da anlæg af nye rekreative stier i langt de fleste tilfælde vil kræve en række drøftelser med lodsejere og lokale interessegrupper og andre, er forslagene ikke medtaget kommuneplanen som konkrete stiudlæg.

Der vil i 2015 blive udarbejdet en samlet oversigt over de foreslåede stier, som derefter vil indgå i en samlet prioritering af, hvilke stier Byrådet vil anlægge indenfor den kommende 4-årig periode.

Der vil i 2015 blive tilvejebragt en plan for et sammenhængende stisystem, omfattende såvel rekreative stier som trafikale stier.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer