Tillæg 7 - Byvækst og fritidsformål

6.3 Kolonihaver

Mål

Attraktive bynære kolonihaver med fokus på et aktivt frilufts- og fritidsliv. 

Redegørelse

Kolonihaver er især til lejere i etageboliger og tjener et almennyttigt formål ved at give mulighed for et aktivt friluftsliv i en kolonihave tæt på byen. Selvom behovet synes dækket i disse år, kan den ønskede byudvikling med byfortætning skabe et nyt behov på sigt.

Retningslinjer

På kort er vist de eksisterende varige kolonihaver samt arealer, hvor der eventuelt kan etableres kolonihaver hvis behovet opstår.

Der kan i forbindelse med byomdannelse udlægges arealer til kolonihaver, hvis det vurderes foreneligt med målene for omdannelsen.

Redegørelse for retningslinjer

I Horsens by er ca. 880 kolonihaver, hvoraf det fleste ligger på kommunalt ejede arealer. Mange af kolonihaverne har en fin beliggenhed og sammenhæng med eksisterende naturområder. Stisystemerne i kolonihaverne bruges i vid udstrækning som færdselsårer i tilknytning til eksisterende stisystemer.

 

I 2001 blev de fleste kolonihaver i byen udlagt som varige haver efter kolonihaveloven. Dette vil i vid udstrækning sikre, at kolonihaverne også i fremtiden spiller en betydelig rolle i byens grønne struktur, da varige kolonihaver kun vil kunne nedlægges, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det, og på betingelse af, at der tilvejebringes nye kolonihaveområder til erstatning for dem, som nedlægges.

 

Kolonihaver er et supplement til især etageboliger og tjener et almennyttigt formål ved at give folk uden egen have mulighed for at disponere over et kolonihavehus tæt på byen. Selvom behovet synes dækket i disse år, kan den ønskede byudvikling med en del byfortætning skabe et behov for nye kolonihaveområder.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer