Tillæg 7 - Byvækst og fritidsformål

6.10 Golfbaner

Mål

Det er et mål, at der skal være gode muligheder for at dyrke golf for både øvede og uøvede, at nyudlæg til golfbaner bør ske efter analyse af eksisterende kapacitet og forventet medlemstilgang på sigt.

Redegørelse

Golf er en af de få sportsgrene der appellere til mennesker i alle aldersgrupper. Muligheden for på tværs af aldersgrupper og forudsætninger at spille mod hinanden er unik. Sporten er meget arealkrævende og kan ved anlæggelsen og i driften stille store krav til arealets eksisterende natur. Vægtningen af de forskellige interesser i området skal derfor overvejes grundigt, både ved anlæg, brug og udvidelser af banerne.   

Retningslinjer

Ved etablering og udvidelse af golfbaner skal hensyn til miljø-, natur- og landskabsinteresser vægtes højt, idet den samlede natur- og landskabsværdi i og omkring golfbanerne ikke må forringes og der skal som et resultat af golfbanens anlæg ske en forbedring af den almene rekreative brug af området (stier og opholdsarealer).

Redegørelse for retningslinjer

Golfbanerne er meget arealkrævende anlæg. Da der endvidere er stærk interesse for at placere dem ved eller i områder af stor landskabelig og naturmæssig værdi, er det af største betydning, at der tages vide hensyn til disse interesser i planlægningen af golfbanernes placering og nærmere udformning.

 

Golfbanernes forenelighed med beskyttelsen af grundvand og overfladevand er også i vid udstrækning et plan- og projektspørgsmål. Vanding, gødning og anvendelse af sprøjtemidler bør begrænses til et minimum.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer