6.1 Fritidsformål - generelt

Mål

Friluftsområder, kolonihaver, rekreative ruter, opholdsarealer samt rekreativ anvendelse af vandløb, søer og kystvande er væsentlige elementer i opfattelsen af Kommunen som en grøn og oplevelsesrig kommune. Kommunens smukke og særprægede landskaber, de rekreative områder, friluftsområder og kolonihaver skal sammen med gode byoplevelser herunder de grønne områder i byerne understrege Horsens Kommune som attraktiv oplevelseskommune.


Friluftsmulighederne skal forbedres og befolkningens adgang til natur- og friluftsområderne skal sikres og forbedres især tæt på boligområder. Samtidig skal den rekreative brug af det åbne land ske under hensyntagen til natur, miljø og lokalbefolkningen.

Redegørelse

Udviklingen i friluftssektoren er afhængig af både offentlige og private tiltag samt en koordinering heraf. En særlig indsats er udbygningen af sammenhængende rekreative ruter i det åbne land.

De rekreative værdier er i høj grad knyttet til vigtige naturområder og det betyder derfor meget at rekreative hensyn og perspektiver indarbejdes i naturplejeindsatsen. Tilsvarende er det vigtigt at natur- og landskabsinteresserne vurderes i forbindelse med projekter for udbygning af ferie- og fritidsanlæg.

I de eksisterende parker, skove og indenfor de eksisterende fredninger er der gode muligheder for oplevelser og rekreation. Det er vigtigt at den generelle information og viden om sammenhænge i natur, miljø og landskab til stadighed forbedres.

I 2003 vedtog Horsens Byråd en grøn strukturplan for den ”gamle Horsens Kommune”. Strukturplanen indeholder en beskrivelse af de enkelte naturområders og øvrige friluftsområders hovedtræk og betydning. Endvidere er der for disse angivet byrådets visioner om områdernes udvikling på sigt. For at sikre en sammenhængende grøn struktur i hele Horsens Kommune, vil der indenfor en periode blive udarbejdet en grøn strukturplan omfattende hele kommunen, således at de langsigtede visioner for de enkelte områder bliver drøftet og fastlagt.

Retningslinjer

Se mål og redegørelse.

Redegørelse for retningslinjer

Se mål og redegørelse.