Tillæg 7 - Byvækst og fritidsformål

6.2 Friluftsområder

Mål

Sammenhængende attraktive og værdifulde friluftsområder, som indbyder til brug for alle. 

Redegørelse

Der skal skabes god forbindelse til friluftsområderne blandt andet ved, at skabe sammenhæng mellem byernes interne stinet og stier i det åbne land. For at sikre friluftsområdernes rekreative værdier, og den æstetik og ro der præger områderne, må der tages hensyn ved bygge og anlægsprojekter i deres nærhed. 

Retningslinjer

På kort er vist eksisterende rekreative anlæg og friluftsområder herunder parker.

Der må ikke i friluftsområderne planlægges sådan at områdernes rekreative værdier forringes.

Særlig vigtig er planlægningen for friluftslivet i byerne og disses nære opland.

Den rekreative planlægning skal integreres med planlægning for naturbeskyttelse, landskab og skovrejsning.

Redegørelse for retningslinjer

Sammenhængende værdifulde friluftsområder er særligt knyttet til kystlandskaberne. I primær forstand gode badestrande, de store ådalsstrækninger, de større sølandskaber og fjorden.

 

Det er vigtigt, at der skabes god forbindelse til friluftsområderne blandt andet ved, at skabe sammenhæng mellem byernes interne stinet og stier i det åbne land. De eksisterende landskabsfredninger er vist på kort.

 

I kommunen findes en række parker med en høj rekreativ værdi, som skal bevares.

Når der etableres nye bolig- og industriområder anlægges der i mange tilfælde regnvandsbassiner. Det er vigtigt at disse bassiner anlægges og placeres på en sådan måde, at bassinerne kan indgå som naturelementer og på den måde bidrage til at højne områdernes rekreative værdier. Såfremt det er teknisk muligt bør det overvejes om der kan ske en forbedring af de eksisterende ældre regnvandsbassiner, således at de på en bedre måde end nu kan indgå som natur- og rekreative områder.

 

Ved planlægningen af nye industriområder der ofte er meget arealkrævende er det vigtigt at disse tilstræbes anlagt således, at de grønne områder kan indgå som rekreative elementer samt at det overvejes om det kan være hensigtsmæssigt at etablere rekreative ruter igennem disse. Byernes nære opland spiller også en betydningsfuld rolle for friluftslivet og det er derfor vigtigt, at der arbejdes på at gøre områderne tilgængelige og brugbare. Dette kan blandt andet ske ved etablering af skovområder og stier.

 

For at sikre friluftsområdernes rekreative værdier og den æstetik og ro, der præger områderne må der tages vidtgående hensyn hertil i forbindelse med udbygning af bymæssig bebyggelse, vejanlæg, landbrugsanlæg og tekniske anlæg m.m.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer