Tillæg 7 - Byvækst og fritidsformål

6.8 Feriehoteller/feriecentre

Mål

Turismen skal sikres gode udviklingsmuligheder i regionen og mulighederne for overnatning og ophold på campingpladser, vandrerhjem, feriehoteller og feriecentre skal være tids- og behovssvarende.

 

Den fortsatte udvikling af turist- og feriebranchen, herunder dens bygningsmæssige faciliteter, skal ske i respekt for de særlige værdier knyttet til landets kystnære egne og til natur-, kultur- og landskabsinteresser i øvrigt samt lokalbefolkningens interesser.

 

Der skal på baggrund af en specifik kommunal fritidsplanlægning tilvejebringes gode muligheder for udbygning af eksisterende eller placering af nye fritidsanlæg i det åbne land.

Redegørelse

Kommuneplanens angivne arealreservationer til ferieformål ved Søvind og på Endelave er udlagt med baggrund i Horsens Kommunes betydelige befolknings- og erhvervsmæssige vækst gennem en længere årrække samt prognoserne for den fremtidige udvikling og vækst.

 

Kommunen forventer, bl.a. på den baggrund, en ikke ubetydelig udvikling af turismen i vort område i de kommende år. Disse forventninger understøttes af kommunens rolle som brand for store events af national og international karakter.

 

Endvidere betyder kommunens og Horsens bys centrale placering i det Østjyske bybånd, at interessen for områdets faciliteter, herunder de naturgivne og kystrelaterede, vil være stigende. Byrådet ønsker derfor at fastholde ovennævnte arealreservationer til turistformål. De nærmere bestemmelser for anvendelsen af arealreservationerne er angivet i retningslinjerne.

Retningslinjer

Retningslinje for feriehotel/feriecenter ved Glibinggård ved Søvind

Der kan etableres et feriehotel/feriecenter med tilhørende funktioner på Glibinggård. Feriehotellet/feriecentret skal indrettes i de bestående hoved- og avlsbygninger, hvis ydre udseende i princippet skal bevares. Hertil kan der knyttes et mindre areal til sædvanlige udendørs faciliteter.

 

Feriehotellet/feriecentret og de tilhørende funktioner skal udføres således, at der tages særlige hensyn til de kulturhistoriske og fredningsmæssige interesser ved bygningerne og i området. Bestemmelser herom skal fremgå af en lokalplan for området. Feriehotellet/feriecentret må rumme op til 60 enheder (værelser/lejligheder).

 

Retningslinje for Feriehotellet/ferielejligheder ved Endelave By

Der kan udlægges et område til et feriehotel/ferielejligheder ved Endelave By i princippet som angivet på kortet. Området må rumme ca. 25 feriehytter/ferielejligheder.

Redegørelse for retningslinjer

Redegørelse for placering af feriehotellet/ferielejligheder ved Endelave By Arealreservation til anlægget ligger inden for habitatsområde nr. 52, Ramsarområde nr. 13 og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 36. Det forudsættes derfor, at der i den videre planlægning foretages konsekvensvurdering af påvirkningen af de internationale naturbeskyttelsesområder.

Herover afgrænsningen af Glibinggård ved Søvind.

Til venstre viser det røde område området til ferielejligheder på øen.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer