5.4 Store husdyrbrug

Mål

Ingen i den gældende kommuneplan.

Redegørelse

Placering af store husdyrbrugsanlæg
Større husdyrbrug reguleres gennem reglerne i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrloven). Husdyrlovens godkendelsesprocedure samler Planlovens reg-ler om landzone og vurdering af virkning på miljøet (VVM) og Miljøbeskyttelseslovens regler om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Loven indeholder en række generelle miljøkrav til etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug, herunder lugtkrav, krav til beskyttelse af særligt sårbare naturtyper, et generelt krav til reduktion af ammoniakemissionen ved godkendelser, krav til nedfældning af flydende husdyrgødning og krav om overdækning af gyllebeholdere, som ligger mindre end 300 m fra naboer og sårbar natur.

Reguleringen tager udgangspunkt i et generelt, statsligt beskyttelsesniveau. Derudover har kommunen mulighed for i særlige tilfælde at skærpe husdyrlovens generelle beskyttelsesniveau, hvor det vurderes nødvendigt for at sikre lokale eller regionale naturbeskyttelsesinteresser.

Horsens Kommune vil i forbindelse med en kon-kret stillingtagen til ansøgninger om miljøgodkendelser tage hensyn til de natur- og vandområder samt områder med dårligt beskyttet grundvand, der er særligt sårbare overfor næringsstofpåvirkning fra landbruget.

Retningslinjer

Områder til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug

Driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug skal så vidt muligt lokaliseres og udformes så konflikter med øvrige væsentlige interesser undgås.

 

Redegørelse for retningslinjer

Med ændring af Planloven (Grøn Vækst) i 2011 blev det obligatorisk for kommunerne at inddrage beliggenheden af arealer til store husdyrbrug i kommuneplanlægningen. Planlægningen for store husdyrbrug skal omfatte driftsbygninger og – anlæg på husdyrbrug på hvad der svarer til 500 dyreenheder (DE), svarende til en årsproduktion af fx 18.000 slagtesvin. Lugtgener, ammoniak og øget transport i forbindelse med meget store husdyrproduktioner ligger til grund for behovet for planlægning.

Husdyrbrug vil som udgangspunkt kunne etableres, udvides og ændres både i og udenfor udpegningen til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug og regulering af husdyrbrugene, herunder reguleringen efter husdyrloven, er den samme, uanset om husdyrbruget ligger indenfor eller udenfor de udpegede områder.

Med landbrugslovens ændring i 2010 blev grænsen på maksimalt 750 DE pr. bedrift ophævet og samtidig blev der åbnet op for, muligheden for at etablere jordløse husdyrproduktioner. Der kan derfor i fremtiden komme meget store husdyrbrug med industrilignende karakter med deraf følgende risiko for lokal belastning med lugtgener og transport.

Udpegningen af områder til lokalisering af drifts-bygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug er sket med baggrund i en GIS–analyse, hvor nogle temaer er valgt fra. Der er i analysen taget udgangspunkt i en husdyrproduktion med malkekøer på 500 DE, hvor forudsætningen er, at husdyrbruget opfylder kravene til BAT (bedst tilgængelige teknik). Temaerne er valgt ud fra, at de af forskellige grunde f. eks. lugt og ammoniak, begrænser muligheden for lokalisering af store bygninger til husdyrproduktion. De valgte temaer er følgende: Skove, fredede områder, kirker med deres fjernomgivelser, områder udpeget til ny natur og økologiske forbindelseslinjer, områder med lavbund, landskaber der er udpeget som særligt værdifulde, internationale naturbeskyttelsesområder med 500 m buffer omkring og særligt sårbare naturområder med 400 m buffer omkring. Desuden 350 m buffer omkring områder til byvækst, eksisterende byzoner og afgrænsede landsbyer. Horsens Kommunes udpegning af områder til lokalisering af driftsanlæg og driftsbygninger på store husdyrbrug, er de områder i kommunen, der ikke er valgt fra i GIS-analysen.

Hvis der vælges at udpege områderne med udgangspunkt i husdyrbrug med 500 DE i slagtesvin, der opfylder kravene til BAT, vil områderne til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg blive mindre. De internationale naturbeskyttelsesområder skulle have en buffer på 650 m og de særligt sårbare naturområder en buffer på 550 m. Omkring områder til byvækst, eksisterende byzoner og afgrænsede landsbyer skulle der være en buffer på 1.300 m.

Horsens Kommune vil i forbindelse med ansøgning efter husdyrloven, i dialog med ansøger og dennes rådgiver, finde frem til de mest hensigtsmæssige løsninger, der både kan indfri husdyrbrugenes krav og som samtidig tager hensyn til beskyttelsesinteresserne i det åbne land, herunder natur-, landskabs-, grundvands- og miljøinteresser. Grundvandets beskyttelse mod nedsivning af kvælstof reguleres i indsatsplanerne.

Velovervejede placeringer og udformninger af fremtidens landbrugsbyggeri har stor betydning for de fremtidige udviklingsmuligheder for de enkelte landbrug, men også for de mennesker, som bor og færdes i det åbne land. Meget større bygninger end hidtil og fremtidige krav om brug af miljøteknologi vil betyde store forandringer for den fysiske udformning af byggeriet.

Derfor er der stor grund til at tænke i både arkitektur og placering i landskabet, når fremtidens landbrugsbyggeri skal udvikles. Der skal i den forbindelse også tages hensyn til, at der er klare grænser mellem byerne og det åbne land, og Horsens Kommune vil således, i dialog med den enkelte bygherre og dennes rådgiver, arbejde for løsninger, der sikrer en god tilpasning til omgivelserne (landskab, anden bebyggelse, rekreative områder m.v.).

Udflytning af landbrugsbygninger
Udgangspunktet er, at nye landbrugsbygninger skal opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, så ejendommens bebyggelses- og færdselsarealer udgør en hensigtsmæssig helhed, og der undgås en u-nødvendig spredning af bygningsmassen. Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om der er en særlig begrundelse for at fravige dette udgangspunkt.

Som følge af husdyrloven er kravet til lugt blevet skærpet. Derfor vil en del bedrifter, som ligger uheldigt i forhold til samlet bebyggelse, landsbyer, byzone og eller planlagt byzone, opleve at det ikke kan lade sig gøre at udvide bedriften på trods af anvendelse af bedste og nyeste teknologi, med mindre der arbejdes med løsninger, hvor driftsanlægget flyttes væk fra de eksisterende bygninger. Afhængigt af husdyrbrugets størrelse kan der være lugtmæssige problemer helt op til 1.000 m fra produktionen.

Husdyrloven giver mulighed for udflytning, hvis det ikke er muligt at overholde afstandskravene til naboer på grund af f.eks. lugtemission, og hvis det ikke sker på bekostning af en lang række beskyttelsesinteresser. Udflytning af større husdyrbrug bør ske på baggrund af særlig planlægning eller høring i lokalsamfundet. På den måde kan konflikter mellem landbrug og naboer, landskab og natur imødegås.

Kommunen skal gennem sin administration skabe og bevare værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer og landskaber. For at undgå forfald af overflødiggjorte landbrugsbygninger bør der i forbindelse med miljøgodkendelser til større husdyrbrug i dialog med ansøger arbejdes på en helhedsplan for bedriftens bygninger. Ligeledes skal der i dialog med ansøger tages stilling til den fremtidige anvendelse af udtjente bygninger, om de kan overgå til andre formål eller de skal nedrives, så det sikres at tomme bygninger ikke forfalder og bliver til slum.

Husdyrproduktioner i by- og byudviklingsområder
Ifølge Husdyrloven er det ikke tilladt at etablere nyanlæg eller udvide eksisterende husdyrbrug, som giver anledning til øget forurening i kommuneplanens eksisterende og fremtidige byzone­ eller sommerhusområder.

Når kommunen modtager en ansøgning om udvidelse af et større husdyrbrug, som ikke giver anledning til øget gene, skal det konkret vurderes, om udvidelsen vil være i strid med den fremtidige anvendelse i det pågældende område.
De forhold, der skal vurderes i dialog med landmanden, kan være produktionens størrelse, udviklingsmulighederne for virksomheden, anlæggets afskrivningstid, tidshorisonten for ind­ dragelse af området til byudvikling, arronderingsforhold m.m.

Ved udvidelse og ændring af husdyrbrug tæt på by- og byudviklingsområder skal hensynet til byernes muligheder for udvikling på den ene side og hensynet til landbrugets investeringssikker­ hed på den anden side nøje vurderes.

Der skal således foretages en afvejning mellem ønsket om at få en sammenhængende byudvikling kontra ønsket om at sikre et eksisterende husdyrbrugs overlevelsesmuligheder/ investeringssikkerhed.

Grundvand i forhold til placering af store husdyrbrug
De statslige vandplaner, som ultimo 2012 blev hjemsendt til fornyet fremlæggelse, er ikke endeligt vedtaget inden denne endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013. I Kommuneplan 2013 udlægges ikke nye områder til byudvikling, derfor er der heller ikke udarbejdet en samlet grundvandsredegørelse for hele Horsens Kommune i forbindelse med revisionen af kommuneplanen. Dette vil i stedet ske i et kommende tematillægfor byudvikling til Kommuneplan 2013. Arbejdet med tematillægget og dermed også den samlede grundvandsredegørelse er igangsat og forventes, at være afsluttet i foråret 2014. I Kommuneplan 2013 peges der på arealer til placering af store husdyrbrug. I forhold til placeringen af de store husdyrbrug er hensynet til grundvandet indbygget gennem de fremtidige vandplaners retningslinje 40 og 41, samt en betragtning om at alt OSD skal betragtes som NFI indtil kortlægningen er færdig.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer