5.6 Dambrug

Mål

Ved opdræt skal der ske en udvikling , hvor miljøbelastningen pr. kg. produceret fisk samtidig reduceres betydeligt.

Redegørelse

Erhvervsmæssig udnyttelse af vandløb, søer og kystvande er f.eks. ferskvandsdambrug, put and take søer, havdambrug, muslingeskrab, vandenergi og vindenergi.

Retningslinjer

Den erhvervsmæssige anvendelse af vandområderne skal baseres på den mest miljøvenlige teknologi samtidig med, at det skal sikres, at vandområdernes målsætninger kan opfyldes.

Redegørelse for retningslinjer

Se mål, redegørelse og retningslinje.