Tillæg 7 - Byvækst og fritidsformål

1.1 Byvækst og byzone

Mål

  • Der skal skabes gode muligheder for byudvikling i kommunens Centerbyer og Mellembyer.

  • Horsens Kommunes Centerbyer og Mellembyer skal være funktionelle velfungerende byer.

  • Der skal skabes den rigtige overgang mellem by og land.

  • Der skal sikre let adgang fra byerne til det omkringliggende landskab gennem grønne kiler eller forbindelser der friholdes fra bebyggelse.

  • Det åbne land skal beskyttes mod spredt bebyggelse. 

Redegørelse

Kommuneplanen udlægger arealer til forskellige former for byudvikling som f.eks. nye boligområder, erhvervsområder og områder til offentlige formål, detailhandel osv. Det er i Centerbyerne og Mellembyerne den egentlige byudvikling skal foregå, da det er her servicefaciliteterne ligger.

Udover arealer til nye byområder er der i nogle af byerne behov for at finde nye anvendelser til eksisterende byområder. Det kan f.eks. være erhvervsområder, hvor virksomhederne er lukket, flyttet eller lignende, eller hvor dette kan forventes at ske.

Overgangen mellem by og land skal være rigtig på det pågældende sted. Stedbundenheden er vigtig, derfor skal en overgang mellem by og land ikke altid være ens. Der skal arbejdes med dette i forhold til detailplanlægningen i kommuneplanens rammer og lokalplanlægningen.

Adgangen til det omkringliggende landskab er en vigtig parameter i at skabe attraktive boligområder i kommunen.

Byvæksten skal ske i tilknytning til eksisterende bebyggelse, da dette er med til at hindre spredt bebyggelse i det åbne land.

Retningslinjer

1)      Kommuneplanen skal sikre, at der ikke udlægges større arealer til byudvikling, end der forventes at blive brug for i planperioden. Udlæg af arealer til byudvikling skal være begrundet med faktiske behov.

2)      Nye arealer til byformål skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone og tages i brug indefra og ud.

3)      Byvækstarealerne skal støtte op om kommunens bymønster.

4)      Arealbehovet beregnes efter at der i Horsens bygges 10 boliger pr. ha., i Brædstrup og Mellembyerne 8 boliger pr. ha og øvrige Landsbyer i byzone 6 boliger pr. ha. Grønne fællesarealer kan være en del af byvækstarealerne.

5)      Afgrænsningen af byvækstarealer skal i videst muligt omfang tage hensyn til drikkevandsinteresser, landskabelige og naturmæssige interesser, kulturhistoriske værdier, landbrugserhvervet, og samtidig en hensigtsmæssig udnyttelse af trafik- og forsyningsanlæg og øvrige offentlige serviceinvesteringer.

6)      Rækkefølgen for byvæksten fastlægges i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

7)      Indtil arealerne tages i brug til byformål skal de administreres efter retningslinjerne for de tilgrænsende arealer i det åbne land.

8)      Boligudviklingen skal ske med fokus på at sikre let adgang til de herlighedsværdier der er i kommunen. Derfor skal eventuelle mindre naturområder indenfor byvækstarealer bevares, som vigtige levesteder for dyr og planter, men også som en af herlighedsværdierne i byvækstområdet.

9)      Arealer der i planperioden kan overføres til byzone fremgår af kortet.

 

Byvækst indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser

10)   ”40: Ved placering og indretning af anlæg indenfor allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandinteresser samt indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter.

11)    41: Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes”.

Redegørelse for retningslinjer

1) Kommunen er inddelt i 3 zoner: byzone, landzone og sommerhusområder. Byzone omfatter den eksisterende bebyggelse i næsten alle kommunens byer, men som udgangspunkt ikke landsbyerne. I Horsens kommune ligger de 2 Centerbyer, 7 af de 9 Mellembyer samt en enkelt større Landsby i byzone. Det er Horsens, Brædstrup, Hovedgård, Egebjerg, Østbirk, Gedved, Lund, Hatting, Søvind og landsbyen Sejet der ligger i byzone. Det er alle byer, hvor de tre tidligere kommuner har planlagt byudvikling. Derudover er der tidligere planlagt for egentlig byudvikling i Mellembyen Nim, som skal overføres til byzone ved lokalplanlægning ved først kommende lokalplan i byen.

Udviklingen af byerne sker i et vist omfang gennem byfornyelse, byomdannelse eller byfortætning. I Horsens kommune er efterspørgslen på nye boliger stadig så stor, at der er behov for at udlægge nye arealer til boligformål i kommuneplanen. De nye arealer, som kommunen tager i brug til byformål, skal som hovedregel være i byzone. Overførsel af landzonearealer til byzone sker ved lokalplanlægning, derfor indeholder kommuneplanen også rammer for den efterfølgende lokalplanlægning for de nye byarealer.

Rummeligheden i de allerede lokalplanlagte arealer på tidspunktet for de nye udlæg, samt de kommuneplanlagte arealer svarer til ca. 340 ha til boligformål svarende til ca. 2650 boliger (regnet ud fra rummelighed i lokalplaner og den differentierede model – beskrevet i redegørelsen til retningslinje 5, hvis ikke der er en lokalplan for området). Der planlægges at reducere i disse arealer med ca. 43,9 ha.

Denne rummelighed dækker langt fra det behov, der er i Horsens Kommune for boliger i planperioden på 12 år. Behovet vil ligge på ca. 400 boliger pr. år. Til sammenligning blev der i årene 2003-2013 i gennemsnitligt opført mere end 440 boliger pr. år jf. Befolkningsprognosen Horsens Kommune 2014-2024. Se også forudsætningerne for kommuneplanen.

Dette betyder at der skal opføres ca. 4800 nye boliger i planperioden. Vurderet ud fra erfaringer og et styrket ønske om byfortætning øges forventninger til boliger bygget gennem fortætning og omdannelse fra ca. 500 til ca. 750 nye boliger der primært opføres i Horsens og Brædstrup. De sidste godt 4000 boliger skal opføres indenfor den eksisterende rummelighed til boliger på ca. 2650 boliger og indenfor de nye arealudlæg på ca. 220 ha svarende til ca. 1700 boliger. Den samlede rummelighed til boliger vil så ligge på ca. 5100, hvilket er lidt højere end behovet på godt 4800 boliger. Dette skyldes dels fordelingen mellem kommunens byer, men også, at arealerne bør være velafgrænsede, da flere af udlæggene vil være afslutningen mod det åbne land på det pågældende sted (f.eks. i Torsted, Tyrsted og Lund – se mere under redegørelsen for de konkrete udlæg under punkt 9).

Rummeligheden for erhverv er på samme tidspunkt ca. 577 ha ubebygget areal. Behovet for nye erhvervsarealer vurderes ikke at være til stede på nuværende tidspunkt. Derfor reduceres i stedet i erhvervsarealerne. Det er primært arealer der vurderes uhensigtsmæssige placeret i forhold til grundvandsressourcerne (ca. 25 ha ved Hatting – se grundvandredegørelsen) og den fremtidige boligudbygning i kommunen (ca. 25 ha ved Egebjerg og ca. 7,5 ha ved Lund). Det drejer sig i alt om 87,7 ha. Derfor bliver den samlede rummelighed til erhverv bliver på ca. 490 ha.

2) Indefra og ud - For bl.a. at begrænse inddragelsen af landbrugsjord, vil der vil ikke blive inddraget større arealer til byudvikling i kommuneplanlægningen end der er rimeligt i den 12-årige kommuneplanperiode. Byernes vækst vil desuden i videst muligt omfang ske i tilknytning til eksisterende byområder. Byvækstområderne vil blive taget i brug indefra. Kommunen lægger vægt på, at lokalplanlægningen sikrer, at byerne til stadighed fremtræder som sammenhængende enheder.

3) Byvæksten skal støtte op om bymønstret, da det er her der planlægges for de forskellige servicetilbud der typisk vil efterspørges ved en egentlig byudvikling. Afgrænsningen af byvækstarealer er endlvidere foretaget ud fra overvejelser om, hvordan byvæksten skal fordele sig mellem de enkelte byer i kommunen, vurderet ud fra det behov der er i den enkelte by.

4) Der arbejdes med et differentieret antal boliger pr. ha alt efter om der er tale om et arealudlæg i en Centerby en Mellemby eller en Landsby. Denne model afspejler både tætheden og karakteren i den enkelte by og fokusere på at bygge tættere der hvor efterspørgslen er størst. Arealbehovet beregnes efter at der i Centerbyerne bygges 10 boliger pr. ha., i Mellembyerne 8 boliger pr. ha og øvrige Landsbyer i byzone 6 boliger pr. ha. Grønne fællesarealer kan være en del af byvækstarealer. I den gældende Kommuneplan 2013 opereres, der med 6 boliger pr. ha overalt i kommunen. Så med denne differentierede model dannes der grundlag for en tættere og dermed mere bæredygtig byudvikling i forhold til arealforbruget.

5) Hensynet til andre interesser - Nogle af de nye byudviklingsområder er omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, fordi der f.eks. ligger en gravhøj på arealet. Derfor skal lokalplanlægningen for de pågældende områder afveje hensynet til beskyttelsesinteressen med interessen for at udnytte arealet. I visse situationer kan Kommunen overveje en dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjerne.

6) Se også rækkefølgeplanen.

7) Dette er for at sikre, at der er et administrationsgrundlag frem til arealet reelt inddrages i byzone.

8) Dette er med til at sikre attraktive og velfungerende boligområder med let adgang til kommunens landskabs- og naturmæssige herligheder. En meget vigtig kvalitet i fremtidens byer i Horsens Kommune. I de områder, der bliver inddraget til byudvikling, vil der ofte være et større eller mindre omfang af naturområder. Af hensyn til såvel naturområdets indhold af dyr og planter, som til det kommende byområdes kvalitet, er det vigtigt, at bevare naturområdet og sikre et varieret dyre- og planteliv i området.

9) I overensstemmelse med Kommuneplan 2013s hovedstruktur skal Horsens som er kommunens hovedby, fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet (samarbejde og konkurrence) med de øvrige større byer i Østjylland.

Mellembyerne ifølge Kommuneplan 2013s hovedstruktur, Hatting, Sdr. Vissing, Nim, Lund, Østbirk, Gedved, Hansted-Egebjerg, Hovedgård og Søvind skal primært være bosætningsbyer og skal fortsat udvikles som sådan, med gode skole-, børnepasnings- og fritidstilbud og mulighed for butikker til lokal forsyning.

10 og 11) Byvæksten skal tilgodese de overordnede hensyn til beskyttelsen af grundvandet under byen. Det er væsentligt, at byudviklingen tager hensyn til drikkevandsinteresserne. Så vidt muligt skal der ske en adskillelse af områder, der tjener til indvindingsformål og områderne til byudvikling. Flere byer i kommunen er omfattet af udpegningen til områder med særlige drikkevandsinteresser. For at sikre disse retningslinjer er der udarbejdet en grundvandsredegørelse for hele Horsens Kommune. Denne grundvandsredegørelse sikrer at vurderingerne og arealudlæggene fortages på et oplyst og dokumenteret grundlag.

I forbindelse med kommuneplanlægningen er der endvidere gennemfører miljøvurdering af planen. I overensstemmelse med miljøvurderingsloven undersøger kommunen planernes effekter på bl.a. miljø, natur, friluftsliv og kulturhistoriske interesser.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer