1.17 Byudvikling i kystnærhedszonen

Mål

Se retningslinje og redegørelse.

Redegørelse

Se retningslinje og redegørelse.

Retningslinjer

I forbindelse med byudvikling inden for kystnærhedszonen skal det sikres, at der ikke opstår en ny signifikant synlig bebyggelsesfront set fra kysten, fjorden eller fjordlandskabet. Samtidig bør der skabes udvidet adgang til kysten for offentligheden.

Redegørelse for retningslinjer

Kysterne og de kystnære landskaber er meget værdifulde og planlægning i disse områder kræver dels en særlig begrundelse, dels en planlægning på et kvalitetsmæssigt højt niveau. Når der planlægges mere detaljeret for nye områder, er det vigtigt også at lade byens profil – når den ses på afstand – indgå i overvejelserne. Formgivningen bør ske i samspil med den eksisterende bebyggelse og kystområdets stedlige kvaliteter.

Den særlige planlægningsmæssige begrundelse for udpegning af byvækstarealer ved Bygaden i Stensballe nord for fjorden er belyst i afsnittet om byudvikling.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer