1.4 Byformål - generelt

Mål

Udvikling og vækst sker med kvalitet og omtanke så der kan udvikles gode bosteder i en velfungerende infrastruktur, som tillige optimerer mulighederne for erhvervslokaliseringen i det Østjyske Bybånd.

Kvaliteten skal være høj for borgerne, kulturlivet, uddannelserne og erhvervslivet.

Integration og helhedstænkning skal præge udviklingen af byernes funktioner og fysiske kvaliteter – boliger, erhverv, service, transport, grønne og rekreative områder.

Omtanken drejer sig om hensyntagen til den overordnede arealanvendelse, natur og miljø samt de lokale værdier, herunder vægtning af hensynet til landbrugets udviklingsmuligheder i forhold til ønsket om nye bolig- og erhvervsområder.

Grænsen mellem by og land skal planlægges nøje, så mødet mellem by og land er præget af høj kvalitet.

 

Byudviklingsområde ved Ørnstrup Møllevej.

Redegørelse

Redegørelse - Byudvikling
Kommunens største by Horsens er indlysende som Kommunens center. Det står også klart, at den næststørste by, Brædstrup med sit høje niveau for service og handel, adskiller sig markant fra kommunens øvrige, mindre byer. Byudviklingen skal ses såvel udadrettet hvor nye byarealer inddrages og indadrettet med byfortætning som et nøgleord. Høj tilgængelighed og tæthed til kollektiv transport er også vigtig. Byernes nærmeste oplande skal planlægges nøje. Det er primært her, byernes fremtidige vækst skal ske, og det skal være en vækst, hvor natur og landskab skal integreres med bebyggelse og infrastruktur samt understøtte hinanden og markere byen i landskabet. Inddragelse af nye arealer til byvæksten, er sket efter en gedigen strategisk afvejning af hensyn til andre værdier i byens opland, som natur og landskab, kulturhistoriske helheder, miljøbeskyttelse (grundvand, støjgener m.m.) og landbrugsinteresser, vækst og levevilkår. Under alle omstændigheder er det afgørende, at byens udvikling er underlagt en bæredygtighedsanskuelse. Det er væsentligt, hvordan de enkelte byer kan og skal udvikles, og hvilke service- og fritidstilbud de enkelte byer skal kunne tilbyde. Byrådet har besluttet hvordan landsbyer, lokale centre og Horsens by bedst kan supplere hinanden i udviklingen. Med en klar beskrevet rollefordeling, er det muligt at tilbyde et differentieret udbud af nye bosætninger såvel som erhvervslokalisering.

Redegørelse - Arealer til byudvikling
I et stort omfang sker den kvalitative udvikling af byerne ved den byfornyelse, byomdannelse og byfortætning, der finder sted i disse år. Havnearealer overgår fra havneerhverv til boliger, service, kultur og rekreativ anvendelse. Horsens og Brædstrups bykerner planlægges og udvikles til egentlige urbane bymidter. Flere kvarterer oplever funktionelle integrationer, der understreger urbaniteten.

De offentlige rum i Brædstrup og Horsens gøres samtidig i disse år til genstand for væsentlige kvalitetsløft, dels gennem mere præcis planlægning dels gennem konkrete projekter, der adderer ny kvalitet til byoplevelsen.

Samtidig er der brug for nye rum til byvækst, til nye boliger, handelsområder, offentlige funktioner, rekreative arealer og områder for erhverv. Der er derfor udpeget nye byudviklingsområder ved kommunens byzonebyer samt de mellembyer der er besluttet overført til byzone.

I kommuneplanen følges udlægningen op med en nærmere redegørelse for konsekvenser for andre interesser (miljøvurderingen), en præcisering af tidsfølge og funktionelt indhold. Herved sikres varetagelsen af hensynet til andre interesser, blandt andet jordbrugserhvervet.

Selv om det er væsentligt, at der sikres ubebyggede arealer i de nye byudviklingsområder til natur, grønne områder, rekreative anlæg og – arealer m.m., er det ikke desto mindre stadig væsentligt, at der ikke inddrages mere areal til byjord end absolut nødvendigt. Danmark er ikke et land med uanvendte arealer, og der skal derfor holdes hus med jordresursen. Det er et fundamentalt bæredygtighedsprincip.

I nogle af de nye byudviklingsområder er dele af arealerne omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer. I forbindelse med helhedsplaner og i lokalplanlægningen for de pågældende områder skal hensynet til beskyttelsesinteressen afvejes med udnyttelsen og det må påses, at der tages hensyn til de interesser, linjerne skal varetage. I visse situationer kan en dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjerne forsvares.

Retningslinjer

Retningslinje - Arealer til byudvikling på særlige betingelser
Byudviklingsområder, som er udlagt på særlige betingelser, kan først inddrages i kommuneplanerne, når de særlige planlægningsforhold for det enkelte område er afklaret.


Retningslinje - Bæredygtig byudvikling
Ved planlægning af byudviklingen lægges vægt på bæredygtigheden af de trufne valg. Planlægningen indeholder dokumentation for valgenes bæredygtighed.

Redegørelse for retningslinjer

Redegørelse - Arealer til byudvikling på særlige betingelser
I byudviklingsområder, hvor et enkelt planlægningsforhold ikke er endeligt afklaret, men området i øvrigt anses for velegnet til byudvikling, reserveres området til byudvikling. Området kan først inddrages i kommuneplanen, når en helhedsplan for det enkelte område afklarer forholdet.

Redegørelse - Bæredygtig byudvikling
Bæredygtig byudvikling drejer sig om mange forhold (høj bytæthed, forureningsfrie og reproducerbare materialevalg, hensyntagen til støjfølsom arealanvendelse, bolignære grønne områder, miljøbeskyttelse, sikring af drikkevandsområder, m.m.). Bæredygtig byudvikling er også at lokalisere nye boliger og arbejdspladser, så der sikres mulighed for alternative transportvalg. Derfor skal flere boliger og arbejdspladser primært placeres centralt i forhold til jernbanestation og andre kollektive transportforbindelser.
Bæredygtighed er også, at lokalplanlægningen indarbejder hensyn til natur og miljø, landskab og rekreative interesser.

Dokumentation for bæredygtige udviklingsstrategier betyder blandt andet, at der i forbindelse med kommuneplanlægningen gennemføres en bred miljøvurdering af de nye områder i kommuneplanen, der i overensstemmelse med miljøvurderingsloven undersøger byudviklingsplanernes effekter på levestandard og sundhed herunder mulighed for motion og bevægelse, transportbehov, miljø, natur, friluftsliv og kulturhistoriske interesser.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer