1.13 Afgrænsede landsbyer

Mål

Se landdistrikter og landsbyer.

Redegørelse

Se landdistrikter og landsbyer.

Retningslinjer

Retningslinjer for bebyggelse i afgrænsede landsbyer
I afgrænsede landsbyer skal en evt. udbygning af landsbyen ske indenfor landsbyafgrænsningen. Udbygningen skal endvidere være hensigtsmæssig ud fra en helhedsbetragtning, hvori indgår landskabelige, arkitektoniske, kulturhistoriske, funktionelle og sociale værdier og kriterier.

Grønne rum, dvs. græsklædte og/eller busk/træbevoksede arealer der har udgjort et grønt rekreativt område eller naturområde for landsbyen i mange år, dvs. i mere end 30 år, fastholdes som grønt område. Udsigtslinjer, hvor man fra en landsby, har særlig værdifuld udsigt mellem bebyggelsen ud over landskabet udenom landsbyen, skal bevares og friholdes for bebyggelse.

Inden for landsbyafgrænsningen skal landsbyernes historiske strukturer bevares med mindre helt særlige forhold undtagelsesvis gør sig gældende.

Der må højst opføres 1 bolig pr. år (som gennemsnit over tre år - dvs. hvis der bygges to boliger indenfor et år, må der ikke bygges bolig i det efterfølgende år.). Erhvervsbebyggelse kan opføres indenfor landsbyafgrænsningen, såfremt erhvervet efter Byrådets skøn kan indpasses i omgivelserne, i overensstemmelse med målene for landsbyen, og drives uden væsentlig gene for landsbyens beboere.

Fredninger, beskyttede diger samt øvrige registrerede kulturværdier og kirkebyggelinjer - indenfor landsbyafgrænsninger skal respekteres.

I særligt bevaringsværdige landsbyer tillades kun ganske få ændringer. Der udarbejdes bevarende lokalplan(er) der beskriver hvilke ændringer der tillades.

 

Redegørelse for retningslinjer

Redegørelse for bebyggelse i afgrænsede landsbyer Temaet tilstræber at give de små landsbyer et rimeligt antal byggemuligheder svarende til ca. 5-10% af landsbyens eksisterende boligmasse. Herved sikres udviklingsmuligheder samtidig med at landsbyernes arkitektoniske, landskabelige og kulturhistoriske værdier fastholdes. En afgrænsning af landsbyerne som angivet med en udbygningstakt på 1 bolig pr. år i gennemsnit (rækkefølgeplan) sikrer, at den sociale sammenhængskraft ikke forringes.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer