RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING - KOMMUNEPLAN 2013

Generelle bestemmelser

Indledning

Grundlaget for den fremtidige lokalplanlægning i Horsens Kommune er kommuneplanens rammebestemmelser. Der er tale om rammer for lokalplaners indhold og det vil sige at lokalplanerne ikke må stride mod rammebestemmelserne. Lokalplanerne må til gengæld gerne skærpe bestemmelserne yderligere.

Rammedelens forhold til eksisterende planlægning

Denne kommuneplans rammebestemmelser berører ikke gældende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutbestemmelser. Sådanne bestemmelser kan kun ændres ved en ny lokalplan. En ny lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

Nye byudviklingsområder

Denne kommuneplan udpeger nye byudviklingsområder, som ikke har været angivet i tidligere planer. Disse nye områder er bruttoarealer, der ved den kommende lokalplanlægning evt. opdeles i boligområder, grønne områder og områder
til butikker og institutioner. Ved udformning af nye boligområder skal sikres mulighed for aktivitet og samvær for alle aldersgrupper med henblik på at styrke etablering af sociale netværk.

Ved lokalplanlægningen af nye byudviklingsområder fastlægges antal parkeringspladser samt minimum opholdsareal ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Områder med drikkevandsinteresser

I områder med drikkevandsinteresser skal etablering af anlæg, erhverv, aktiviteter og arealanvendelse, der medfører særlig risiko for grundvandet, så vidt muligt undgås. Der skal i alle tilfælde indgå en konkret vurdering i afgørelsen af grundvandsinteressen og grundvandets sårbarhed på det pågældende sted. Endvidere må anlæg, erhverv og virksomhed der indebærer risiko for forurening af grundvand ikke etableres indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplande til vandværker.

Ved administration af planloven kan der gives tilladelse til etablering af ikke-landbrugsmæssigt erhverv på ejendomme i det åbne land. En del af disse erhverv kan være grundvandstruende.

Det drejer sig for eksempel om autoværksteder, autoophug, nedknusningsvirksomheder, gødnings- og sprøjtemiddelforhandlere, virksomheder med udendørs oplag af kemiske stoffer, m.v. Sådanne virksomheder skal derfor placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til vandværker.

 

Hvor arealer ligger inden for naturbeskyttelseslovens skovbyggelinie, skal det sikres, at der ind mod skoven udlægges rekreative grønne områder langs skoven i en passende bredde, og at disse områder friholdes for bebyggelse.

Hvor der opføres bebyggelse i direkte tilknytning til de ovenfor nævnte rekreative grønne områder langs skovene, skal bebyggelsen udføres i høj arkitektonisk kvalitet.

Bebyggelse fra skovbyggelinien ind mod skoven til de rekreative områder skal udformes således, at der sikres en god harmoni mellem bebyggelsen, de rekreative områder samt skoven.

Friarealer og parkeringsmuligheder

Minimum opholdsareal samt antal parkeringspladser - i forbindelse med bebyggelse og/eller anlæg fastlægges i lokalplanlægningen ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Støjforhold

Der indføjes bestemmelser om støjforhold i nye lokalplaner, for områder med risiko for støjproblemer, eksempelvis ved erhvervsområder, jernbaner og overordnede veje i henhold til gældende bestemmelser i love, bekendtgørelser, vejledninger mm.

Bebyggelsesregulerende bestemmelser

Hvis denne kommuneplan for et delområde ikke fastsætter bebyggelsesregulerende krav gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser fastsat i byggelove og regler.

Opsætning af satellit- eller parabolantenner

Opsætning af sattelit eller parabolantenner over 1 m i diameter kan udføres efter anmeldelse til Byrådet.

På ejendomme med særlige bevaringsinteresser skal lokalplaner indeholde forbud mod opsætning af sattelit eller parabolantenner, der er synlige fra offentligt tilgængelige veje, stier mm.

Kollektiv forsyning og tekniske anlæg

Lokalplanbestemmelser om tilvejebringelse af og tilslutning til kollektiv forsyning skal være i overensstemmelse med gældende sektorplanlægning for vandforsyning, varmeforsyning, spildevand og affald.

Arkitektonisk kvalitet

I lokalplaner, herunder projekter der kræver udarbejdelse af lokalplan, vil der blive stillet krav og fastlagt retningslinjer, der så vidt det er muligt sikrer arkitektonisk kvalitet. Eksempelvis kan der fastlægges bestemmelser for bebyggelsens tilpasning til omgivelserne, udformning, højder, materialevalg, beplantning, placering i terrænet og bevaring af bebyggelse.

Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer

Fremtidige lokalplaner skal sikre, at der ikke opføres byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af kulturhistoriske værdier, herunder bevaringsværdige bygninger.

Bevaringsværdige bygninger og bygninger der ikke er registreret i SAVE-systemet gælder:

Byrådet kan ikke umiddelbart meddele tilladelse til nedrivning af ejendommen. En eventuel ansøgning om nedrivning skal behandles efter bestemmelserne i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer – kapitel 5 - (LBK nr. 1088 af 29/08/2007).

Bevaringsværdige bygninger i tidligere Horsens Kommune fremgår af Kommuneatlas Horsens. Det er planen at udarbejde et tilsvarende atlasmateriale for resten af kommunen. De bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer fremgår af kommuneplanens retningslinjer.

Gældende for lokalplanlægningen

Ud over de ovenfor nævnte rammebestemmelser gælder retningslinjerne i kommuneplanens hovedstruktur. Fremtidig lokalplanlægning skal således overholde såvel hovedstrukturens retningslinjer samt rammedelens bestemmelser.

Bestemmelser i rammedelen

Rammedelens bestemmelser er opdelt i to kategorier, de generelle rammebestemmelser (her på siden) og de lokalgeografiske bestemmelser (disse findes ved at klikke på kortet i den enkelte ramme). De generelle rammebestemmelser er gældende for store dele af Kommunen og de lokalgeografiske bestemmelser kun for det konkrete lokale område de er kodenummereret til. Nedenfor er kodenummereringen nærmere belyst. Rammerne består af en række overordnede retningsgivende bestemmelser. De mere præciserede og detailregulerende bestemmelser fastlægges i lokalplanlægningen indenfor det regelsæt rammebestemmelserne udstikker.


Rammedelens opbygning

Hele kommunen er opdelt i geografiske hovedområder, som igen er opdelt i delområder efter anvendelse. Idet rammebestemmelserne er uændrede i forhold til de tre tidligere kommuneplaner for Brædstrup, Gedved og Horsens kommuner er rammeområdernes betegnelser uændrede, men med tilføjelse af to foranstillede karakterer.

Rammeområder for Brædstrup tilføjes: BR
Rammeområder for Horsens tilføjes: HR
Rammeområder for Gedved tilføjes: GE

Hovedområderne i Brædstrup omfatter:

11 Brædstrup midt
12 Brædstrup syd
13 Brædstrup vest
14 Brædstrup nordøst
15 Brædstrup øst
21 Grædstrup by
41 Nim by
51 Sdr. Vissing by
61 Træden by
74 Voervadsbro by
99 (20) Grædstrup landområde
99 (30) Føvling - Tyrsting landområde
99 (40) Nim - Underup landområde
99 (50) Sdr. Vissing landområde
99 (60) Tønning - Træden landområde
99 (70) Voervadsbro landområde

Hovedområderne i Gedved omfatter:

1 Gedved
2 Hovedgård
3 Søvind
4 Østbirk
L1 Assendrup og Vedslet
L2 Elbæk 
L3 Eldrup 

L4 Elling 
L5 Gangsted 
L6 Gantrup
L7 Grumstrup
L8 Kattrup
L9 Sattrup
L10 Såby
L11 Tvingstrup
L12 Vestbirk
L13 Yding
L14 Ørridslev
L15 Ørskov
L16 Åes
(resten er) J jordrdbrugsformål

Hovedområderne i Horsens omfatter:

00 Horsens Midtby
01. Sydøstlig bydel, (Tyrsted, Dagnæs)
02. Sydvestlig bydel (Torsted)
03. Nordvestlige bydel (Vestbyen)
04. Østlig bydel (Langmark, Østbyen)
05. Stensballe
06. Hansted-Egebjerg
07. Lund-Vinten
08. Hatting
09. Sejet
10. Endelave
11. Haldrup

De enkelte hovedområder er typisk opdelt i enkeltområder efter anvendelse.

Enkeltområderne i Brædstrup omfatter:

BR B Bolig
BR C Centerområde
BR CB Center og bolig
BR D Offentlige formål

BR E Erhverv
BR EB Erhverv og bolig
BR F Fritid og rekreation
BR NE Egentlige naturområder
BR NS Særlige Naturområder
BR J Jordbrug
BR R Råstofområde
BR L Landsbyer
BR S Sommerhusområde
BR T Knudepunkt for turisme
BR T Tekniske anlæg

Enkeltområderne i Gedved omfatter:

GE B Bolig
GE C Centerområde
GE D Offentlige formål
GE E Erhverv
GE F Fritid og rekreation
GE L Landsbyer
GE J Jordbrug

Enkeltområderne i Horsens omfatter:

HR B Boliger
HR E Erhverv
HR C Center
HR O Offentlige formal
HR G Rekreative formål
HR I Bolig og erhverv
HR K Erhverv og center
HR L Det åbne land

Den beskrivende tekst for enkeltområder efter anvendelse, er indholdsmæssigt uændret, men redigeret og standardiseret.

Farvekoden refererer til kommuneplanens rammekort, og er i overensstemmelse med visningen på den statslige hjemmeside Plansystemdk.dk.


 

BR B

GE B

HR B

Boligområder

åben-lav Områdets anvendelse fastlægges til boligformål: åben-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål
tæt-lav Områdets anvendelse fastlægges til boligformål: tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål
blandet lav Områdets anvendelse fastlægges til boligformål: åben-lav og tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål
etage Områdets anvendelse fastlægges til boligformål: etagebyggeri med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål
blandet Områdets anvendelse fastlægges til boligformål: etagebyggeri, åben-lav og tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål
jordbrugs-parceller Områdets anvendelse fastlægges til boligformål: åben-lav, jordbrugsparceller

BR E

GE E

HR E

Erhvervsområder

tunge erhverv Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål; industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed med særlige beliggenhedskrav
tungere erhverv Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål; industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed
erhverv Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål; industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed med mulighed for enkelte boliger til bestyrer, portner eller lignende
lettere erhverv Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål; lettere industri og håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed
let erhverv Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål; service og forretningsvirksomhed håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed

BR EB

HR I

BR L

GE L

HR L

Blandet bolig og erhverv

åben-lav Områdets anvendelse fastlægges til erhvervs- og boligformål: åben-lav med tilhørende kollektive anlæg; institutioner og lignende offentlige formål
tungere erhverv Områdets anvendelse fastlægges til erhvervs- og boligformål: etagebyggeri, åben-lav og tæt-lav med tilhørende kollektive anlæg; institutioner og lignende offentlige formål
Landsbyerne Områdets anvendelse fastlægges til erhvervs- og boligformål: åben-lav med tilhørende kollektive anlæg; institutioner og lignende offentlige formål

 

 

BR F

GE F

HR G

Rekreative områder

Parker og grønne rekreative arealer Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål og rekreation; bypark med tilhørende bygningsmæssige faciliteter
kolonihaver Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål og rekreation; kolonihaver med tilhørende bygningsmæssige faciliteter
idrætsanlæg Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål og rekreation; idrætsanlæg med tilhørende bygningsmæssige faciliteter
grønne kiler Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål og rekreation; nærrekreative arealer uden bygninger

BR C

BR CB

GE C

HR C

HR K

Butiksformål

Bycenter Områdets anvendelse fastlægges til centerformål; butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service
Begrænset center Områdets anvendelse fastlægges til centerformål; butikker; privat og offentlig service

BR S

HR (Endelave)

Sommerhusområder

Sommerhuse Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusformål og anden bebyggelse og anlæg der naturligt hører til i et sommerhusområde

 

 

BR D

GE D

HR O

Offentlig formål

Børneinstitutioner, skole, plejehjem og kirker Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål; børneinstitutioner, skoler, plejehjem. sygehuse og kirker
Pladser og torve Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, pladser og torve

BR T

GE T

HR T

Tekniske anlæg

Forsyningsanlæg Områdets anvendelse fastlægges til forsyningsformål
Trafikanlæg Områdets anvendelse fastlægges til anlæg til betjening af den kollektive trafik

BR T

BR L

BR NE

BR NS

BR R

BR T

GE J

GE L

HR L

Landområder

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer