2013-42 Centerområde, den sydlige del af bymidten, Horsens - Kommuneplantillæg 1

Home Rammer Enkeltområder Vedtaget HR.10.CE.05
Plan: Kommuneplan 2013
Plannr: HR.10.CE.05

Bestemmelser

Plannavn
Kommuneplan 2013

Status
Vedtaget

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Anvendelse konkret
Butiksgade blandet med bolig

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
150

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
13

Maksimal bygningshøjde
54

Mindste miljøklasse
1

Maksimale miljøklasse
3

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål; butikker, boliger, liberale erhverv, hotel, privat og offentlig service, forretningsvirksomhed, og håndværksvirksomhed.

Miljøforhold i området
Boliger og anden støjfølsom anvendelse skal sikres mod støj fra blandt andet vejtrafikstøj og fra butiksområdet.

Detailhandel
Inden for området må der etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Det samlede maksimale bruttoetageareal til detailhandel fastsættes til 15.000 m2.

Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 3.500 m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 2.000 m2.

Status

Vedtaget

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer