10-2013 Erhvervsområde Horsens Syd - Kommuneplantillæg ramme 9

Home Rammer Enkeltområder Vedtaget HR.02.E.36.
Plan: 10-2013, Erhvervsområde Horsens syd
Plannr: HR.02.E.36.

Bestemmelser

Plannavn
10-2013, Erhvervsområde Horsens syd

Status
Vedtaget

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimal bygningshøjde
21 m. 14 m øst for Marsalle. 35 m inden for et byggefelt der defineres i lokalplan.

Mindste miljøklasse
3

Maksimale miljøklasse
6

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål; industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed.

Notat
For de virksomheder og anlæg som vurderes at være omfattet af Naturstyrelsens Opmærksomhedsliste” og som er berørt af indvindingsoplandene til Oens Vandværk eller Torsted Vandværk skal følgende minimumsbetragtninger være opfyldt:

• Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

• Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig.

• Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssumpen skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Lokalplan i området
Lokalplan 201-6, Erhvervsområde Horsens Syd.

Status

Vedtaget

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer