PLANSTRATEGI 2015

Hvad vil vi?

Visionen er at Horsens Kommune gennem den langsigtede planlægning at skabe en ny levende og grøn by(del) med mellem 6-9.000 nye indbyggere, hvor der er fokus på at: 

 • Vi vil skabe en ny by(del) med ægte Horsens DNA.

 • By(del)en skal have gode bokvaliteter med variation i bebyggelses- og ejerformer samt på arkitektur, der kan give bydelen et mangfoldigt hverdagsliv.

 • By(del)en skal være med til at brande Horsens som en attraktiv bosætningsby.

 • Der skal sikres en grøn by med en markant grøn struktur, med fokus på Nørrestrand og de nære naturområder og rekreative værdier, som skal bringes i spil både for de eksisterende borgere og de kommende borgere i den nye by(del).

 • Stedidentitet bliver et af nøgleordene i udviklingen af en ny by(del) fordi området rummer mange kulturhistoriske elementer der kan bygges videre på.

 

 

Området set fra vest mod øst.

 • Udbygningen skal naturligvis ske efter bæredygtige principper med respekt for eksisterende kvaliteter og landskabselementer i området. Bæredygtig udvikling handler om at skabe betingelser for det gode liv. For at opnå bæredygtighed, skal der skabes balance. En balance der skal ses som summen af både miljømæssige, sociale, økonomiske og kulturelle forhold. Den nye by(del) skal planlægges sådan, at der sikres en balance og dynamik, mellem de ovennævnte elementer.

 • Planlægningen for den kommende by(del) skal understøtte forskellige typer af fællesskaber med f.eks. fælles rekreative og kulturelle faciliteter.

 • Fra vugge til grav: Det skal sikres at by(del)en er attraktiv og har tilbud til alle borgere i alle faser af livet ung som ældre, således at byen med tiden vil få alle funktioner med vuggestue, skole etc.

 

 • Den nye by(del)s trafikale forhold skal sikre bedst mulige fremkommelighed for de enkelte trafikgrupper under stor hensyntagen til trafiksikkerheden, ligesom de rekreative stiforbindelser mellem de enkelte delområder og ind til Horsens Midtby skal sikre god og sikker tilgængelighed til områdets grønne strukturer.

 • Infrastrukturen skal også sikre en god kollektiv betjening af området så transporten til f.eks. arbejdspladsen og indkøb i Horsens kan foretages uden brug af bil.

 • By(del)en skal udvikles fleksibel gennem dialog med lodsejere, interesseorganisationer, borgere, investorer, erhvervslivet og Horsens Kommune.


Den allerede indledte diskussion om mulighederne for at placere en ny by i tilknytning til Horsens by foldes ud og der skabes et grundlag for en fremtidig planlægning gennem en kommende strukturplan for by(-del)en.

Den overordnede hovedstruktur i forhold til arealdisponering er i spil, da der gennem Bosætningsstrategi 2015 er langt op til, at fokusere på de enkelte områders identitetsskabende elementer.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer