PLANSTRATEGI 2015

Hvordan gør vi?

Planlægningen for det åbne land skal sikre balancen mellem benyttelse og beskyttelse, således at alle Horsens Kommunes mange potentialer og kvaliteter bringes i spil. I planperioden vil der være fokus på følgende.

  • Med en revision af kommuneplanens retningslinjer for skovrejsning vil Horsens Kommune sikre, at der bliver mulighed for at rejse mere skov i kommunen. Dette skal ske ved at udlægge arealer til skovrejsning, der hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til beskyttelse af grundvandet, landskabelige- og kulturhistoriske værdier samt udnyttelse af landbrugsjord der er svært tilgængeligt eller hvor der er andre begrænsninger for landbrugsdriften, rekreative muligheder mm.

  • Der skal arbejdes for at give borgere og turister flere muligheder for et aktivt friluftsliv i det åbne land. Dette skal blandt andet ske gennem nye stier, rekreative oplevelser og friluftsaktiviteter.

  • Horsens Kommune vil sikre de vigtigste kulturhistoriske værdier i kommunen og samtidigt forsøge at øge borgernes kendskab til disse. Derfor revideres retningslinjerne for værdifulde kulturmiljøer og kulturhistoriske bevaringsværdier i Kommuneplan 2017.

 

  • Planlægningen for naturen og de multifunktionelle landskaber skal støtte op om udviklingen i landdistrikterne. Der skal udarbejdes en landdistriktspolitik forud for den kommende kommuneplanrevision, således at dele af denne kan indarbejdes i Kommuneplan 2017.

  • Det naturmæssige kvaliteter skal prioriteres i revisionen af en række åbent land temaer som lavbundsarealer, naturbeskyttede arealer, økologiske forbindelser, potentiel ny natur, anvendelsen af vandløb, søer og kystvande osv.

  • Der skal udarbejdes en landskabsanalyse som sikrer nye udpegninger af værdifulde landskaber og sammenhængende landskaber i hele Horsens Kommune.

  • Landbrugserhvervet skal sikres gennem udpegninger til særligt værdifulde landbrugsområder og områder til store husdyrbrug.

  • Der skal arbejdes videre med og udvikles på projekter som ”Den trygge landsby”.

  • Der skal arbejdes på at sikre bedre adgange til naturen og landskaberne for befolkningen og kommunens turister.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer