PLANSTRATEGI 2015

Hvad vil vi?

Naturen i Horsens Kommune indbyder til oplevelser og bevægelsesaktiviteter, fordi vi har naturen lige foran os. Variationen i naturtyper i kommunen er stor, og aktivitetsmulighederne er mange. Fjorden og Gudenåen kan bruges til sejlads, kystvande og søer til at svømme i, bakkedrag som Sukkertoppen og skovene til udflugter. Vi har mange kilometer stisystemer, som forbinder naturområderne, og som skaber adgang til selve naturen.

Horsens Kommune vil arbejde for at:

  • Horsens Kommune vil sikre adgang til grønne områder og muligheder for naturoplevelser. Vi vil beskytte og forbedre eksisterende naturområder og give adgang, når det er muligt, uden at skade naturindholdet. Vi vil skabe nye naturområder i tilknytning til både eksisterende og nye bebyggelser, fordi vi ved, at det betyder noget for os alle, at der er grønne områder omkring os.

  • De stedbundne ressourcer og kvaliteter skal bringes i spil til gavn for lokalbefolkningen, erhvervslivet og turismen i landsbyerne og landområderne. Potentialet for outdoor turisme skal udvikles.

  • Der skal arbejdes med at sikre det gode liv udenfor de store byer.
  • Vi vil bringe havnen, fjorden og vandet mere i spil som et aktiv for kommunen, men også sikre vandspejlet på vores søer, da dette er væsentligt i forhold til herlighedsværdierne i områderne, som det også er beskrevet i Bosætningsstrategi 2015-2019.

  • Vi vil værne om og synliggøre de landskaber, der har størst fortælleværdi, æstetisk værdi eller rekreativ værdi. Vi vil beskytte de vigtigste landskaber mod nyt byggeri og tekniske anlæg.


Landsbyen Tønning.

  •  Vi vil sikre, at klimaløsninger beriger naturen ved at sikre muligheder for at anlægge ny natur, f.eks. langs vandløb og således bidrage til at modvirke klimapåførte gener i både eksisterende og kommende erhvervs- og boligområder.

  • Med den nyeste viden om klimaforandringerne vil vi i den kommende kommuneplan bl.a. planlægge for oversvømmelser i områder, hvor det både er nyttigt og smukt samt beriger naturen. Større arealer med natur beskytter desuden grundvand, søer og fjorden mod forurening og giver mulighed for et varieret dyre- og planteliv.

  • Planlægning for det åbne dyrkede landskab uden for byerne skal sætte rammerne for vækst og udvikling af landbrugserhvervet i Horsens Kommune, så balancen mellem beskyttelse og benyttelse af det åbne land sikres. Der skal både tages hensyn til landbrugserhvervet, til beskyttelsesinteresser og til de rekreative interesser. Borgerne skal have mulighed for aktiviteter og oplevelser i det åbne land.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer