PLANSTRATEGI 2015

Hvad vil vi?

Horsens Kommune vil sikre gode overordnede vejforbindelser inden for samt til og fra Horsens Kommune. Vejene skal planlægges med hensyntagen til samspillet med den kollektive trafik. Trafiksikkerheden på vejnettet skal vægtes højt og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal fortsat reduceres.

Den reducerede trafik vil samtidig mindske trafikkens øvrige miljøgener. Det skal samtidig sikre, at trafikken på de primære trafikveje omkring midtbyen kan afvikles med færrest mulige problemer. For at det kan lade sig gøre, vil trafikplanen pege på forslag til at forbedre disse veje.

Den kollektive trafik skal være et attraktivt alternativ til de øvrige transportformer. Derfor vil Horsens Kommune arbejde på at rejsende, der benytter kollektiv trafik, har optimale muligheder for nemt og hurtigt at kunne skifte fra ét transportmiddel til et andet. Samtidig skal de rejsende sikres ordentlige forhold, mens de venter. Der vil fremover være fokus på at sikre et hurtigt busnet med tilstrækkelige afgange.

For pendlerne er trafikbetjeningen i myldretiden af stor betydning for, om den kollektiv trafik er et attraktivt alternativ til bilen. Horsens Kommune vil derfor også sætte fokus på den kollektive trafikbetjening af pendlerne i myldretiden. Der kan undersøges mulighed for at have eldelebiler i Horsens Kommune.

Samtidig skal det undersøges, om alternative løsninger end traditionel busbetjening med faste ruter og afgange kan være hensigtsmæssig trafikbetjening i nogle områder/tidsrum.

Den kollektive bustrafik skal først og fremmest sikre et transporttilbud for de borgere, der ikke har adgang til bil. Den kollektive trafik med bus skal i den forbindelse i særlig grad tilrettelægges i forhold til børns og unges rejser til uddannelser.

 

I forhold til de længere rejser skal der arbejdes for en udbygning af jernbanedriften inden for person- og godstransport. I den forbindelse skal der arbejdes for at få gennemført Togfonden DK fra 2014, som opererer med at der skal etableres ny bane mellem Hovedgård og Hasselager syd for Århus.  Den nye jernbanestrækning vil være en del af den planlagte Timemodel, der bl.a. vil gøre det muligt at køre mellem Odense og Aarhus på en time. Den nye bane Hovedgård – Hasselager vil gøre det muligt at have flere afgange på den nuværende bane og give kortere rejsetider mellem Horsens og Aarhus. Timemodellen består af tre lyntogslinjer. Et Superlyn med én times rejsetid mellem de største byer: Købehavn, Odense, Aarhus og Aalborg, derudover et Superlyn, der kører på én time fra København til Odense og videre til Esbjerg med stop i Kolding, og sidst, men ikke mindst, et Superlyn mellem København og Aarhus på 2 timer og 10 min. med stop i Odense, Fredericia Vejle og Horsens. Der skal desuden arbejdes, at Horsens bliver en del af etapeudbygningen af Aarhus Letbane.  

Horsens Kommune vil arbejde for:

 • CO2-udledningen fra den vejbundne transport skal reduceres i forhold til nuværende prognoser ved at gøre transporten mere bæredygtig.

 • At understøtte den private sektors omlægning til køretøjer drevet på vedvarende energi, f.eks. i form af gas- og hybridlastbiler og derfor også etableringen af en tilstrækkelig kapacitet af offentligt tilgængelige gasfyldestationer.

 • Udbygning af Den Østjyske Motorvej E45 til 6 spor.

 • Etableringen af den planlagte motorvejsafkørsel ved Hatting skal ske i den kommende planperiode.
 • Etableringen af den planlagte nye omfartsvej i Horsens syd mellem Vejlevej og Bjerrevej gennemføres.

 • At der etableres flere parkeringsanlæg i parkeringshuse/parkeringskældre i Horsens midtby i stedet for parkering i terræn.

 • At fremme cyklismen og cyklister skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken. Det kræver, at eksisterende anlæg forbedres og nye etableres. Cyklister skal have mulighed for at pendle sikkert til at fra Horsens Midtby og uden, at det er til gene for de øvrige trafikanter. Der skal desuden sikres gode parkeringsforhold for cyklisterne.

 • Det skal i fremtiden være trygt og sikkert at gå og cykle – både til skole, til arbejde og til fritidsaktiviteter i hele kommunen. Fra boligområderne skal der med stiforbindelser skabes sikker adgang til institutioner og boligområder imellem, samt skabes adgang til nærliggende naturområder, så det gøres let og attraktivt at motionere til fods og på cykel i kommunens forskellige lokalområder.

 • De trafikale udfordringer med øget trafik og dermed øget trængsel i bymidten kombineret med ønsket om at reducere luft- og støjforureningen stiller krav om nytænkning af hvordan infrastrukturen skal udvikles. Det vil således blive nødvendigt at vurdere, hvordan man sikrer den nødvendige person- og varetransport samtidigt med ønsket om at trafikalt fredeliggøre de attraktive dele af byen og skabe sammenhæng bydelene imellem.

 • Ved infrastrukturprojekter skal der være et særligt fokus arbejdet med beplantning, da dette skaber et smukkere gaderum eller stiforløb og dermed også en markant bedre oplevelse for trafikanterne.

 • Midtbyen skal forsat trafikalt fredeliggøres. Det søges gennemført bl.a. ved at forbedre henvisningerne til parkeringspladser i midtbyen og dermed reducere kørsel efter parkeringspladser, men også gennem etablering af p-huse/p-kældre langs Midtbyens kant.

 • I forbindelse med etableringen af den nye bane mellem Hovedgård og Hasselager skal der arbejdes for at få genåbne stationen i Hovedgård.

 • Der skal desuden arbejdes for, at Horsens bliver en del af etapeudbygningen af Aarhus Letbane.
   

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer