PLANSTRATEGI 2015

Hvordan gør vi?

Planlægningen skal bygge videre på de eksisterende værdier i bydelene og byerne. Der skal ske en definition af forskellige bydele i Horsens samt en beskrivelse af karakteren og kvalitative træk i bydelen. Det samme skal ske i kommunens Mellembyer.

 

 • I planperioden skal der udarbejdes en Midtbystrategi for Horsens bymidte, hvor der er fokus på, hvad vi vil med midtbyen.

 • Der skal også i planperioden udarbejdes en Udviklingsplan for Brædstrup, som peger på den fysiske udvikling af byen.

 • Midtbystrategien og udviklingsplanen skal følges op af understøttende planlægning for konkrete fysiske projekter.

 • Der skal ske en helhedsplanlægning for Boulevardkvarteret i Horsens i denne planperiode, dette skal ske med henblik på en langsigtet byomdannelse af dele af området.

 • Klimatilpasning indarbejdes og vurderes i de projekter og planer der udarbejdes i Horsens Kommune.

 • Kommuneplanen hovedstruktur skal revideres, hvor de enkelte kvarterers identiteterne beskrives, således at disse kan anvendes, når der skal detailplanlægges i de enkelte bydele eller Mellembyer.

Beboerhuset i Vestbyen kan være med til at danne rammen om bydelens liv.

FÆNGSLET er med til at skabe byens puls i Horsens.

 • Hovedstrukturen skal også indeholde en bevidstgørelse af den langsigtede plan for Horsens Kommunes grønne og blå struktur.

 • Byomdannelse af eksisterende byområder skal intensiveres, således at arealforbruget til byvækst mindskes. Der kan I hovedstrukturen f.eks. udpeges gamle midtbynære erhvervsområder til fremtidig byomdannelse.

 • Derudover skal der arbejdes med kommuneplanens rammer således, at der sikres en fornuftig overordnet disponering af arealressourcerne i byerne til forskellige erhvervstyper, boliger, detailhandel, offentlige formål og rekreative områder. Her skal der også revurderes om Horsens Kommunes retningslinjer og udpegninger til virksomheder med særlige beliggenhedskrav er tidssvarende.

 • Retningslinjerne for detailhandel spiller en rolle i forhold til at sikre de rigtige rammevilkår for den fremtidige udvikling af detailhandlen i hele Horsens Kommune. I revisionen af detailhandelstemaet skal der også skabes mulighed for etablering af op til tre nye udvalgsvarebutikker større end 2000 m2 i Horsens by.

 • Behovet for parkering skal sammenholdes med behovet for, og ønskerne om, at anvende de ofte attraktive centrale parkeringsområder til f.eks. rekreative formål og byggeri. Der er derfor behov for en undersøgelse af i hvilke byområder, der kan etableres parkeringsanlæg, enten som en del af ny bebyggelsen eller som separate parkeringshuse eller kældre.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer