PLANSTRATEGI 2015

Hvad vil vi?

Bylivet og kvartersidentiteten skal fortsat i fokus i den fremtidige planlægning. Hvordan kan den fysiske planlægning understøtte og bygge videre på de eksisterende kvaliteter og værdier?

Identiteten i bydelene i Horsens og Brædstrup, Mellembyerne og Landsbyerne skal i højere grad styrkes. Eksisterende bydeles karakteristika, kultur, historie, kvalitet og muligheder skal beskrives og være afsæt for fastlæggelse af en fremadrettet strategi. Der vil også i arbejdet med bydelsidentiteter blive undersøgt, hvilke muligheder der er for etablering af nye fælles mødesteder i eksisterende bydele, hvor sådanne mangler.

Horsens Kommune vil derudover arbejde for at fremme og støtte op om et stærkt og varieret butiksudbud, som kan være med til at skabe liv i både Horsens bymidte og i de mindre bysamfund. 

Midtbystrategien for Horsens og Unviklingsplanen for Brædstrup er med til at skabe rammerne for en moderne bymidte med plads til byliv, kultur, oplevelser, bevægelse og grønne oaser.

 

Stationstorvet i Brædstrup.

 

Der skal fokuseres på:

 • Horsens Kommunes ønske om at skabe optimale betingelser for vækst i bosætning, fordi det skaber udvikling og dynamik – både i erhvervslivet og detailhandlen. Vækst i bosætning tilfører nyt liv og ressourcer.

 • At skabe et varieret og rigt udbud af forskellige boliger i den eksisterende by gennem fortætning og omdannelse i overensstemmelse med Bosætningsstrategi 2015-2019.

Liv og bevægelse i boldburet Rådhusparken.

 • Midtbyplanerne for Horsens og Brædstrup skal realiseres og der skal blandt andet fokus på koblingen mellem byudvikling og kulturlivet i bymidterne.

 • At fremme liv og bevægelse i planlægningen. Det handler om sundhed og forebyggelse, og det handler om at skabe sjove, spændende og tiltrækkende steder til aktivt ophold, leg, bevægelse og kulturel udfoldelse men også steder med ro og tid til fordybelse.
 • Nye og eksisterende byrum skal indrettes eller omdannes med fokus på kvalitet i alle livets faser børn, unge, midaldrende og ældre.

 • Løfte og anvende den kulturarv der findes i de eksisterende byer og bydele. Tænk kulturarven ind i alle de projekter hvor der er muligt. Dette vil give mere karakter og gøre byerne og bydelene endnu mere attraktive.

 • Horsens og Brædstrup bymidter har et særligt potentiale, hvor kulturelle, sociale og kommercielle aktiviteter kan skabe et endnu mere attraktivt og levende bymiljø til glæde for hele kommunen og som en attraktion for byernes gæster.

 • Byens rum - gader, veje, torve og pladser i Horsens, fra Banegården til Havnen - skal nytænkes, der skal rettes et særligt fokus på koblingen mellem gågaden og Havnen og fornyelsen af hele byområdet i tilknytning hertil.

 • At detailplanlægge for et stort uddannelsesområde på Campusgrunden i forlængelse af arbejdet med Horsens som uddannelsesby.

 • Koblingen mellem klimatilpasning, klimaforandringerne og de rekreative muligheder for borgerne. Således at kombinationen af tekniske løsninger og rekreative funktioner skaber en merværdi.

 • Der skal sikres træer og varieret beplantning i både industriområder og andre byområder. Beplantningen tjener ikke kun som forbindelseslinjer og oaser for dyrene, men er også til glæde for mennesker der færdes i områderne. Det er således et særligt indsatsområde, at forbedre ældre byområder med fokus på grønne kvaliteter som beplantning og etablering af grønne områder til udeliv. 

 • Vejstrukturen i Horsens midtby skal nytænkes, som en del af den overordnede byudvikling.

 • Der skal fokus på cyklen som transportmiddel i byerne og bydelene.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer