PLANSTRATEGI 2015

Home Planstrategi 2015 Agenda 21 Fysisk planlægning

Fysisk planlægning

Den fysiske planlægning skal arbejde med en bred tilgang til bæredygtighed, hvor hensynet til miljø, økonomi, natur, sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering. Derudover arbejdes der i den fysiske planlægning med håndteringen af klimaforandringerne og den fremtidige energiforsyning af Horsens Kommune.

Det vil vi arbejde for:

  • at der i den fysiske planlægning skal sikres variation i bebyggelses- og ejerformer samt på arkitektur, således, at der skabes gode rammer for et mangfoldigt hverdagsliv. På den måde kan planlægningen blandt andet støtte op om den sociale bæredygtighed i planlægningen.

  • at fortætning og byomdannelse bliver meget centrale elementer i den planlægning, der skal ske i den kommende planperiode.

 

 

  • at der ved planlægning af nye byområder sikres let adgang til den kollektive trafik og gode interne stier i området, men vigtigst af alt gode stiforbindelser til og fra bydelscentre, skoler, institutioner og bymidter.

  • at samfundets vigtigste funktioner skal kunne opretholdes under skybrud og oversvømmelse, hvorfor klimatilpasningsplanen skal gennemføres.

  • den fysiske planlægning skal sikre fokus på nedsivning af regnvand, der hvor det er muligt.

  • at klimaprojekter gennem planlægning skal udformes, så de fremmer naturindhold, menneskelig udfoldelse og æstetiske forhold.

  • fokus på, at nye byvækstområder skal være sikret mod oversvømmelse og opstigende grundvand.

  • at sikre en balance mellem den sociale, den økonomiske og den miljømæssige bæredygtighed når der planlægges.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer