Om kommuneplanen

Om kommuneplanen

Kommuneplanen har en rolle som den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor du som borger, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere dig om mål og regler for arealanvendelsen i kommunen og lokalområderne. Kommuneplanen dækker hele kommunens areal.

I planlovens formålsparagraf står, at loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. Loven skal særligt sikre:

  • at der sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte regioner og kommuner,
  • at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber,
  • at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource,
  • at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, og
  • at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Kommuneplanen er et centralt led i at opfylde lovens formål.

Kommuneplanen skal vise byrådets beslutninger om arealanvendelsen i kommunen – baseret på afvejninger af forskellige hensyn – og de rammer for lokalplanlægningen, som i den forbindelse er fastlagt. Hvor der foretages afvejning af væsentlige, modstridende interesser, skal det forklares og begrundes, hvordan de forskellige interesser er afvejet imod hinanden. Kommuneplanens retningslinjer udgør desuden et grundlag for kommunernes administration af en række beføjelser efter sektorlovgivningen.

Samtidig udgør kommuneplanen det nødvendige bindeled mellem på den ene side landsplanlægningen og den regionale udviklingsplan, og på den anden side de bestemmelser om anvendelse mv. af den enkelte ejendom, der fastlægges i lokalplaner og ved enkeltafgørelser efter bl.a. plan-, natur- miljø-, bygge og vejlovgivningen.

Alle kommuner har pligt til at opretholde og vedligeholde en kommuneplan. For en periode på 12 år fastlægger kommuneplanen de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling såvel i byerne som i det åbne land.

Kommuneplanen består af:

 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer