BORGERINDRAGELSE

Borgerinddragelse

Horsens Kommune bygger sin indsats og planlægning på et godt samspil med borgere, lokale ildsjæle, organisationer, foreninger og erhvervsliv. Det gælder også i forhold til kommuneplanen. Som optakt til arbejdet med kommuneplanen blev der således gennemført en forudgående offentlighed. Forslag til Kommuneplan 2013 har efterfølgende været i offentlig høring i perioden 21. december 2012 til 11. marts 2013 for så vidt de fire temaer:

 

1) Særlig værdifulde landbrugsområder,

2) Lokalisering af store husdyrbrug,

3) Sommerhusområder og

4) Fælles biogasanlæg.

 

For den resterende del af kommuneplanen er der sket en genvedtagelse af Kommuneplan 2009.

I perioden kom der i alt kommet 11 bemærkninger. Indsigelserne har ikke givet anledning til væsentlige ændringer af planen.

Kommuneplanen er den bærende og helt afgørende oversigtlige plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig om mål, retningslinjer og rammer for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.

Du kan læse mere om det danske plansystem, herunder kommune- og lokalplanlægning, på Naturstyrelsens hjemmeside

Horsens Kommunes Byråd vedtog den 26. november 2013 – Kommuneplan 2013 endeligt.

 

Kommuneplan 2013 har været i fornyet offentlig høring i perioden høring i perioden 7. august 2013 til 2. oktober 2013. I perioden er der i alt kommet 4 bemærkninger. Bemærkningerne har ikke givet anledning til, ændringer af planen ud over en konsekvensrettelse efter den afsagte dom af 3. juni 2013 mod Naturklagenævnet om at den planlægningsmæssige begrundelse for byvækst arealet ved Bollervej i Horsens er kendt ugyldig. Dette areal er derfor taget ud af den endelige Kommuneplan 2013 til trods for at byvæksttemaet ikke er til revision.

Opmærksomheden henledes på planlovens § 12 stk. 2 og stk. 3
Stk. 2: Inden for byzone kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af detaljeret byplanvedtægt eller Stk. 3:Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Offentliggørelse og vedtagelse 

  • Planforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd den 27. november 2012 og igen den 25. juni 2013. 
  • Forslaget blev offentliggjort den 21. december 2012 og igen den 7. august 2013. 
  • Planen blev endeligt vedtaget af Horsens Byråd den 26. november 2013. 
  • Den endeligt vedtagne plan blev offentliggjort den 15. januar 2014.  

 

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.  

Desuden kan kommunalbestyrelsens miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 16. Klage skal være skriftlig og sendes til:

teknikogmiljo@horsens.dk  

eller til  

Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens  

Horsens Kommune videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Horsens Kommune inden 4 uger fra datoen for planens offentliggørelse og ved kontortids ophør.  

Planen blev offentliggjort den 15. januar 2014.  

Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Klagenævnet vil efter modtagelse af en klage sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage eller, hvis klagen afvises. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk  

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens eller miljøvurderingens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse. 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer