HOVEDSTRUKTUR - KOMMUNEPLAN 2013

Et dynamisk og kreativt kraftcenter

Horsens Kommune har de seneste år været i en rivende udvikling, kendetegnet ved vækst og dynamik i bosætning og erhverv. Fastholdelse og udvikling heraf er en altafgørende forudsætning for, at kommunen også fremover kan være en moderne velfærdskommune, som har ressourcer til at levere høj kvalitet i de kommunale serviceydelser. En fortsat positiv udvikling kræver rettidig omhu i den langsigtede planlægning af vores kommune.

Det Østjyske bybånd

I bybåndet fra Randers i nord til Haderslev i syd er der vækst i antallet af indbyggere og arbejdspladser, og byerne bevæger sig hen imod at fungere som ét fælles pendlings- og arbejdskraftsområde. I stigende omfang lokaliserer virksomheder og arbejdskraft sig i bybåndet, som udgør én af de to storbyregioner i Danmark.

Horsens Kommune er et af de stærke kraftcentre, lokaliseret i centrum af bybåndet med vækstlokomotivet Århus på den ene side og på den anden side Trekantsområdet. Lokaliseringen giver Horsens Kommune en række muligheder, som rigtigt udnyttet kan skabe fortsat udvikling og vækst.


Udvikling i befolkning og erhverv

Horsens Kommune er Danmarks hurtigst voksende kommune frem mod 2030, fremgår det af opgørelse fra Danmarks Statistik. Således forventes en befolkningsudvikling på 22% i forhold til 2007 frem til 2030. Langt de fleste af tilflytterne til kommunen er mellem 26 år og 35 år – samt børn under seks år. Det vil altså sige, at der flytter relativt mange unge familier med små børn til kommunen.

I de senere år er der solgt betydelige arealer til erhvervsformål. Alene i 2008 blev der solgt 906.907 kvadratmeter erhvervsareal.

Kommunen planlægger for en fortsat betydelig erhvervsudbygning i de kommende år.

Behov for arealer til bolig- og erhvervsbyggeri

Den største udfordring med den ny kommuneplan er at sikre tilstrækkeligt med fremtidige byggemuligheder til såvel boliger som erhverv. Det behov skal primært imødekommes ved at inddrage nye arealer i tilknytning til eksisterende byområder. Til boligformål udlægges arealer med en god fordeling rundt i Kommunen. Til erhvervsformål er det først og fremmest en beliggenhed nær motorvejen der er interessant.

Kommuneplanen lægger op til, at der kan ske en begrænset byvækst til boligformål i kystnærhedszonen i Søvind og ved Stensballe.

Desuden forfølges en strategi om byomdannelse og byfortætning i Horsens og Brædstrup, men også i en vis udstrækning i de mindre bysamfund. Såvel til boliger som til visse erhvervstyper er lokalisering i eksisterende byområder attraktiv.

Trafik

Folketingets partier (undtagen Enhedslisten) blev i januar 2009 enige om en trafikaftale – ”En grøn transportpolitik”. Den betyder konkret, at der er afsat penge til at udarbejde et beslutningsgrundlag for en udbygning af Motorvejen ved Vejlefjordbroen, ligesom der er planer om at afsætte midler til hurtigere togforbindelse mellem de tre største byer i Danmark.

Derudover er parterne enige om, at der skal gennemføres en række strategiske analyser omkring den langsigtede indretning af bane- og vejkapaciteten i Østjylland. Der er endvidere afsat en række puljer til fremme af en mere miljøvenlig trafik herunder kollektiv trafik og cykeltrafik.

For udviklingen af Horsens Kommune som attraktiv bosætnings- og erhvervskommune er det afgørende, at der sker en forbedring og udvikling for såvel den regionale som den lokale trafik.

Horsens Kommune vil i den kommende planperiode se på behovet for en bedre trafikafvikling på en række gader og i en række kryds – og dermed også behovet for det at udvide både veje og vejkryds. Byudviklingen i Horsens Kommune skal understøtte og understøttes af en god kollektiv trafik samt give gode forhold for bløde trafikanter.

Udover den konkret planlagte omfartsvej syd om Horsens mellem Vejlevej og Bjerrevej, vil der i planperioden blive gennemført en nærmere vurdering af følgende forslag til nye større vejanlæg:

  • Omfartvej syd om Horsens mellem Bjerrevej og Bollervej.
  • Omfartsvej nord om Horsens mellem Oddervej ved Haldrup og Gl. Århusvej ved Serridslev.
  • Ny forbindelsesvej fra Hattingvej til motorvej E45 nord for Hatting.

Endvidere kan det som led i udviklingen af havneområdet blive aktuelt at undersøge en ny forbindelse mellem Havnen og Bollervej.

Uddannelse

Horsens har de senere år udviklet sig til at være en betydende international uddannelsesby med en ganske imponerende vækst i antallet af studerende. Professionsuddannelserne på VIA-Campus Horsens har oplevet en utrolig søgning.
Det øger presset på ungdomsboliger. Forventningen er et øget behov på omkring 800 ungdomsboliger inden for de nærmeste år. Der er allerede igangsat nybyggeri af ca. 500 ungdomsboliger og værelser med et nyt kollegium på Chr. M. Østergaardsvej, ligesom der kommer ungdomsboliger på Stadionsvej, og der er nybyggeri i gang i Slotsgade.

Aktiv miljøpolitik

Som en integreret del af planlægningen har miljøhensyn haft indflydelse på de fleste af de retningslinjer, der er fastlagt i Kommuneplanen. Eksempelvis er placeringen af nye byområder sket med hensyntagen til natur og grundvand og på en måde der giver optimale muligheder for kollektiv trafik.

Der vil parallelt med kommuneplanen blive udarbejdet en klimastrategi med fokus på klimatilpasning, energibesparelser og varmeforsyning. Klimastrategien vil i nødvendigt omfang blive indarbejdet i Kommuneplanen på et senere tidspunkt.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer