HOVEDSTRUKTUR - KOMMUNEPLAN 2013

Velfærdsydelser til voksne

”Voksen og Sundheds” mission er at: ”Levere velfærdsydelser til voksne - velfærdsydelser af høj kvalitet.” Derfor har ”Voksen og Sundhed” ansvar for planlægning, administration og drift af service- og institutionstilbud til voksne borgere i Horsens Kommune.

Det er borgere, der enten på grund af nedsat funktionsevne, handicap, sygdom eller misbrug, har et særligt behov for beskæftigelses-, uddannelses-, aktivitets-, bo-, pleje- eller omsorgstilbud.

Fælles for alle arealer, der bruges til institutionsformål og plejeboliger i dag og i fremtiden er, at de skal være centralt placeret i forhold til kollektiv transport og bymæssige servicefaciliteter som beboere, bruger og pårørende til beboere på institutionerne dagligt gør brug af.

Fysisk placering tæt på eller i sammenhæng med andre offentlige institutioner, f.eks. idrætsfaciliteter, skoler og daginstitutioner bør fremmes med henblik på at muliggøre samdrift af fælles funktioner og optimering af udnyttelse af fællesfaciliteter og arealer. Og det bliver muligt at skabe mere liv på de kommunale institutioner dagen og ugen igennem.

Arealreservationen til institutioner med offentligt formål tilrettelægges sådan, at arealerne ud over at kunne rumme kommende plejeboliger og andre institutioner også planlægges som grønne områder. De grønne områder anvendes til udendørsaktiviteter og fællesarealer for alle boliger i området sådan, at arealerne samlet kan få et sundhedsfremmende formål for alle, der bor og færdes i området.

I forhold til den langsigtede arealreservation i fremtidige byudviklingsområder kan det være interessant at reservere arealer til eksperimenterende forsøgsbyggeri, der giver bud på fremtidens plejebolig og øvrige kommunale institutionstilbud.

Det fremtidige behov for arealudlæg til plejeboliger er i Horsens by; de sydlige og vestlige bydele og Horsens midtby. Man skal være opmærksom på, at grundpriserne i de centrale bydele i Horsens, kan være så høje, at det ikke er muligt at holde udgifterne til byggeri inden for rammerne af maksimale grænser for pris pr. kvadratmeter på offentligt byggeri til plejeboligformål.

Institutionstilbud til handicappede, psykisk syge og socialt udsatte

Der kan blive behov for arealudlæg til etablering af institutioner på centrale beliggenheder i Horsens by. Baggrunden er, at Horsens Kommune efter overtagelse af tidligere amtslige institutioner pr. 1. januar 2007 arbejder med en strategi for indsatsen på misbrugs-, handicap- og psykiatriområdet for de kommende 12 år. Dette kan indebære omlægninger af driften og institutionelle kapacitetstilpasninger med afledte behov for arealudlæg til institutionsformål på centrale placeringer. Omfanget her af er det ikke muligt at konkretisere pt. Men man ved, at et stigende antal børn, unge og voksne vil komme til at leve med psykisk lidelse eller fysisk handicap.

Plejeboliger

Horsens Kommunes serviceniveau på plejeboligområdet forventes at kunne matche den ventetidsgaranti, der indførtes pr. 1. januar 2009. Ventetidsgarantien betyder, at ingen borger, der er visiteret til en plejebolig må vente mere end 60 dage, fra man er visiteret til plejebolig, til man får anvist en plejebolig. Horsens Kommune forventer med den nuværende dækningsprocent og det gældende serviceniveau, at kunne leve op til ventetidsgarantien.

Demografisk udvikling

Man kan blive visiteret til en plejebolig, hvis man opfylder de objektive visitationskriterier. Det er således ikke alderen, der er afgørende for, om man kan blive visiteret til en plejebolig. Men ca. 80% af de borgere, der bor på plejehjem, er over 80 år. Derfor er den demografiske udvikling en meget vigtig parameter i planlægningen af det fremtidige behov for plejeboliger, og den følges derfor tæt.

Pr.1. januar 2008 var der i alt 3.110 borger over 80 år1. Antallet af ældre over 80 år forventes i perioden frem til 2018 at vokse til 3.221 borgere, en tilvækst på 3,6 %. Der er således tale om en moderat tilvækst, de kommende 10 år. Men herefter vil antallet af de ældste borgere vokse kraftigt.

Pr. 1. januar 2008 var der i alt 8.479 borgere mellem 65 år og 79 år. Antal borgere mellem 65 år og 79 år forventes frem til 2018 at vokse med hele 37,4 % til i alt 11.651 borgere.

Pr. 1. januar 2008 var der i alt 581 plejeboliger i Horsens Kommune og 3.110 borgere på 80 år eller derover. Det svarer til en dækningsgrad på ca. 19 %. Det vil sige at 19 % af alle borgere på 80 år eller derover bor i en plejebolig. I år 2020 vil der ifølge Danmarks statistiks befolkningsprognose2 for Horsens Kommune være 3.541 borgere på 80 år eller ældre. Hvis dækningsgraden i år 2020 fortsat skal være 19 %, betyder det, at der skal være 673 plejeboliger til rådighed. Det er 92 plejeboliger mere end i dag.

Efter 2018 stiger behovet voldsomt! Antallet af borgere over 80 år forventes frem til 2030 stige til 6.853 personer. Det vil sige mere end en fordobling af antallet af ældre over 80 år fra i dag og frem til 2030. Så på lang sigt står Horsens Kommune overfor en stor udfordring, hvis den nuværende dækningsprocent og serviceniveauet på plejeboligområdet skal være som i dag.

Horsens Kommune udarbejder en gang om året en analyse3, der vurderer behovet for plejeboliger på lang sigt på baggrund af udviklingen i ventetid til plejeboliger, de nyeste befolkningsfremskrivninger og den generelt forbedrede boligstandard såvel som sundhedstilstand.

Det forventes, at danskernes alment forbedrede sundhedstilstand på lang sigt vil betyde, at et mindre antal ældre over 80 år vil efterspørge en plejebolig. Men der findes endnu ikke data, der kan underbygge denne formodning.

 

For at imødegå den demografiske udvikling anbefales i analysen fra juni 2008:

A. Det skal være et generelt mål for kommunen at kunne tilbyde så mange og forskelligartede tilbud på ældreboligområdet som muligt. Dermed sikres botilbud, som opfylder både svage og stærkere ældres behov samt imødekommer forskelligheden i forhold til ældregruppens boligønsker som helhed.

B. Med henblik på imødegå den demografiske udvikling frem mod 2018 skal planlægningsarbejdet sættes i gang senest 2015. Dog kan en ændring i den demografiske udvikling ændre tidspunktet. Planen skal udarbejdes med udgangspunkt i følgende principper:

  • Nye plejecentre bør opføres på centrale placeringer i kommunen af hensyn til den geografiske tilgængelighed for både beboere, personale og pårørende.
  • Når nye plejecentre skal bygges, skal der sikres en optimal drift i forbindelse med døgnbemanding. Dette sikres ved at antallet af plejeboliger i et center ikke må være mindre end 24.
  • Behovet for særlige plejeboliger til yngre, fysisk handicappede skal analyseres nøjere i et samarbejde med målgruppen og de handicappedes organisationer.
  • For at sikre mangfoldighed i byudviklingen i den vestlige del af Horsens Midtby fra banegården til ”slottet” samt på havnearealerne bør der reserveres arealer til forsøgsbyggeri, ældreboliger og plejeboliger samt arealer til bofællesskaber/andelsboliger, som kendt eks. fra Søvind.

Samlet set kan det med sikkerhed forudses, at der bliver behov for omfattende arealer til opførelse af plejeboliger og lignede offentlige formål fra 2015 og frem efter. Der vil primært blive efterspurgt plejeboliger og andre botilbud med servicefaciliteter, der ligger i centrale dele af Horsens by.

Udfordringen bliver dels at sikre en fortsat udbygning af moderne institutioner og plejeboliger til de svageste ældre, dels at bidrage til en øget fleksibilitet og mangfoldighed på boligområdet.

1) Befolkningsprognose. Horsens Kommune 2008-2018
2) Befolkningsprognose fra Danmarks Statistik 2008
3) Analyse af behovet for plejeboliger i Horsens kommune

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer