HOVEDSTRUKTUR - KOMMUNEPLAN 2013

Skole- og institutionsforhold

Dagtilbudsområdet

Horsens Kommune ønsker at daginstitutionsområdets bygningsmasse skal fremstå med fokus på kvalitet, plads til pædagogisk indhold, understøtte et godt børneliv samt effektiv opgaveudførelse i en moderne vækstkommune.

Det betyder, at der skal tænkes i en god tilgængelighed: Der skal være gode tilkørselsforhold for både cyklister og bilister, gode parkeringsmuligheder, vendepladser og gode gangstier til og fra institutionen.

Byggeriet skal være brugervenligt med en praktisk indretning for børn, forældre og personale, samt understøtte gode, enkle og effektive arbejdsgange.

Byggeriet skal være af miljøvenlige materialer, og der skal bygges, så forbruget af el, vand, varme holdes på et minimum. Der kan evt. tænkes i en synlighed i forbrug og mulighed for at inddrage børnene aktivt i forbrug og ressourcer på området.

Endvidere skal der bygges aldersintegrerede institutioner til 100 – 120 børn samt et dagplejerum, og der skal være gode udenomsarealer, gerne ca. 20.000 m² stort areal til bygning og legeplads.

Skoleområdet

På folkeskoleområdet er der udarbejdet en skoleudbygningsplan omfattende samtlige skoler i Horsens Kommune.

  • De enkelte skolers udbygningsplan er udarbejdet under hensyn til
  • Gældende lovgivning på området
  • Elevtalsudviklingen i distriktet
  • De enkelte skolers kultur og pædagogiske traditioner
  • Økonomisk overkommelighed
  • Høj udnyttelsesgrad
  • Fleksible udnyttelsesområder
  • Udnyttelse af både inde- og udearealer
  • Trivsel og arbejdsmiljø for voksne og børn
  • Skolens anvendelse til andre undervisnings- og fritidsformål

Udviklingen for den enkelte skole er vurderet med udgangspunkt i de faktiske elevtal for skoleåret 2007/2008 og kommende skoleår 2008/2009 og skoleprognosen for 2007 – 2017 som igen hviler på befolkningsprognosen for samme periode.

 

Ud fra prognosen forventes elevtallet i prognoseperioden at stige fra 9.956 elever i skoleåret 2008/2009 til 10.670 elever i skoleåret 2015/2016. En stigning på 715 elever svarende til ca. 7 %.

Udbygningsplanen deler investeringsbehovene op i ”Kapacitet og sikkerhed” og ”Pædagogisk relateret”. Den samlede udbygningsplan beløber sig til 366.575.000 kr. og heraf udgør ”Kapacitet og sikkerhed” 115.180.000 kr.

Udbygningsplanerne vedrørende ”Kapacitet og sikkerhed” centrerer sig om Hattingskolen, Langmarkskolen, Hovedgård Skole og Sdr. Vissing Skole. Hertil kommer dog, at Lundskolen, som er overbygningsskole for Hatting Skole, har et udbygningsbehov, hvis de også fremover skal være overbygningsskole for elever fra Hattingområdet.

I forhold til øvrige områder er der med udgangspunkt i befolkningsprognosen for 2007 ikke egentlige kapacitetsproblemer.

”Børn og Unge” følger årligt op på udviklingen i de enkelte skoleområder på baggrund af de nye befolkningsprognoser.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer