Havneområdet

Havnen i Horsens har i de seneste år mistet en del af sin betydning som en nødvendig omladningsplads for gods til og fra byen og dens opland. Flere af de virksomheder, der i dag ligger på havnen, har ikke relation til havnen, og kunne lige så godt eller bedre ligge i et erhvervsområde tæt ved det overordnede vejnet.

Havnearealerne ligger som et meget attraktivt potentiale for en udvidelse af midtbyen, og som en mulighed for, at byen kan opnå en bedre kontakt til vand og fjord.

Fra april til august 2007 gennemførte Horsens Kommune en forudgående offentlighedsfase for omdannelse af havnen. I debatfasen blev afholdt offentlige temamøder og der indkom en række idéer og meninger, overvejende med ønsker om bedre adgang til havnen og vandet og reduceret lugt, støj og rod, men det blev også påpeget at havneaktiviteterne er værdifulde for byen og kan blive endnu vigtigere i fremtiden.

Debatfasen resulterede i en politisk beslutning om at erhvervshavnen efterhånden samler sine aktiviteter på Sydhavnen og udvider mod øst i takt med at indspulingsbassinet øst for Sydhavnen fyldes op. Resten af havneområdet omdannes til bymæssige formål.

Der blev desuden vedtaget følgende målsætninger for omdannelsen:

De trafikale konsekvenser skal indtænkes i planlægningen så:

Bæredygtighed:

 

Erhvervshavnen fortsætter på en del af Sydhavnen på følgende betingelser:

 Den resterende del af havneområdet omdannes til en aktiv del af byen med følgende målsætninger:

På baggrund af målsætningerne blev der i 2008 afholdt en idékonkurrence. Konkurrenceforslagene gav tilsammen en meget fin belysning af de muligheder, der er for at udvikle Horsens havn til en ny bydel, som både kan opnå en selvstændig identitet og kan fungere som en udvidelse og styrkelse af det eksisterende bycentrum - og derigennem tilføre hele kommunen nye attraktioner og muligheder. Forslagene gav bud på en overordnet strategi for omdannelsen og på en masterplan med ideer til anvendelse om udformning af havnens forskellige delområder.

 

Forslagene indgår i kommunens videre arbejde med en masterplan, som efter dommerkomiteens anbefaling lægger vægt på at skabe en bymæssig havn, der baserer sig på en fortolkning af industrihavnens arkitektur – men med grønne, rekreative delområder og elementer. Illustrationen nedenfor er hentet fra et af forslagene, som indeholdt en kanal mellem Nordhavn og en havneø, se beskrivelse af delområder.

I masterplanen vil der blive fastlagt nærmere bestemmelser om trafik- og bebyggelsesstruktur, anvendelser og offentlige rum. Desuden vil den behandle bevaring af eksisterende bygninger, bæredygtighed, strategier for at fremme bylivet. Det er endvidere hensigten, at der udarbejdes en designmanual for bygninger, beplantning, belægninger, inventar mv., der kan sikre de omdannede områders ønskede karakter.

I efteråret 2008 blev der vedtaget en lokalplan og kommuneplantillæg for havnetrekanten, der udlægger den til liberale erhverv, og hvor der gives mulighed for et 20-etages højhus.

I overensstemmelse med Byrådets beslutning, udarbejdes planen for havneområdet ud fra en overordnet opdeling i erhvervshavn og omdannelsesområder, som det fremgår af figuren. På figuren er der indtegnet en mulig videreførelse til erhvervshavnen af en ringvej syd om Horsens. Vejen kan give mulighed for afvikling af de trafikmængder, der må forudses ved en fuldt udvidet erhvervshavn.

I foråret 2010 forventes offentliggjort forslag til et kommuneplantillæg og lokalplan for erhvervshavnen, der afgrænser erhvervshavnen mod vest og inddrager de inddæmmede arealer i havnen. Planerne vil være i overensstemmelse med målsætningerne for havneplanlægningen (se ovenfor), således at nye havneaktiviteter tager hensyn til de kommende omdannelsesområder.

I maj 2009 vedtog Byrådet en disposition for en masterplan, se illustration, der indeholder en række overordnede principper og retningslinjer for havnens fremtidige udnyttelse. Det drejer sig om:

 

Dispositionsplan for horsens havn - juni 2009

Kommende planlægning

Masterplan blev godkendt af Byrådet i 2010. Masterplanen er en selvstændig, politisk besluttet plan, men vil derudover give anledning til et eller flere tillæg til kommuneplanen og efterfølgende lokalplaner med offentlige høringsfaser. Sideløbende med den fysiske planlægning vil Horsens Kommune arbejde for at inddrage havneområdet til kulturelle og rekreative aktiviteter og events, således at der sker en mental ’modning’ som fremmer bevidstheden om havnens åbning i forhold til byen.

 

Masterplanen kan findes her - bemærk at du går ud af kommuneplanen hvis du klikker her.