HOVEDSTRUKTUR - KOMMUNEPLAN 2013

Havneområdet

Havnen i Horsens har i de seneste år mistet en del af sin betydning som en nødvendig omladningsplads for gods til og fra byen og dens opland. Flere af de virksomheder, der i dag ligger på havnen, har ikke relation til havnen, og kunne lige så godt eller bedre ligge i et erhvervsområde tæt ved det overordnede vejnet.

Havnearealerne ligger som et meget attraktivt potentiale for en udvidelse af midtbyen, og som en mulighed for, at byen kan opnå en bedre kontakt til vand og fjord.

Fra april til august 2007 gennemførte Horsens Kommune en forudgående offentlighedsfase for omdannelse af havnen. I debatfasen blev afholdt offentlige temamøder og der indkom en række idéer og meninger, overvejende med ønsker om bedre adgang til havnen og vandet og reduceret lugt, støj og rod, men det blev også påpeget at havneaktiviteterne er værdifulde for byen og kan blive endnu vigtigere i fremtiden.

Debatfasen resulterede i en politisk beslutning om at erhvervshavnen efterhånden samler sine aktiviteter på Sydhavnen og udvider mod øst i takt med at indspulingsbassinet øst for Sydhavnen fyldes op. Resten af havneområdet omdannes til bymæssige formål.

Der blev desuden vedtaget følgende målsætninger for omdannelsen:

De trafikale konsekvenser skal indtænkes i planlægningen så:

 • der sikres en god trafikafvikling
 • der sikres en god sammenhæng mellem by og havn
 • den kollektive, den cyklende og gående trafik understøttes
 • der anvises løsninger på parkeringsforholdene, der friholder de offentlige rum for biler i videst muligt omfang
 • det skal overvejes i hvilket omfang havnens ændrede anvendelse vil medføre trafikale nyanlæg eller ændringer udenfor havneområdet.

Bæredygtighed:

 • skal inddrages i alle relevante aspekter af havneomdannelsen
 • skal indarbejdes mht. ressourceforbrug, energiproduktion, forurening mv.
 • skal indarbejdes mht. social- og sundhedsmæssige forhold, fx i form af socialt blandede, attraktive og sunde boliger, samt alsidige uderum med godt mikroklima
 • har med hensyn til økonomi som forudsætning, at udbygningen kan ske på markedsmæssige vilkår
 • indebærer at borgere og brugere inddrages i omdannelsesprocessen.

 

Erhvervshavnen fortsætter på en del af Sydhavnen på følgende betingelser:

 • Virksomhederne skal tilpasse sig nærheden til de omdannede områder, herunder den kommende park på lossepladsen, mht. støj, støv og lugt, samt den visuelle fremtræden
 • Virksomhederne skal være havnerelaterede, dvs. være afhængige af en placering ved kajen
 • Der skal så vidt muligt være offentlig adgang til havneområdet.

 Den resterende del af havneområdet omdannes til en aktiv del af byen med følgende målsætninger:

 • Der skal skabes en levende, mangfoldig bydel med en særlig kulturel, arkitektonisk og folkelig identitet, som adskiller Horsens havn fra andre havne og havneområdet fra andre bydele i Horsens
 • Vand skal være et gennemgående tema, og adgangen til vandet for offentligheden skal prioriteres højt
 • Der skal være en blanding af kultur- og fritidsaktiviteter, erhvervsaktiviteter, caféer, restauranter og boliger i en bydel, der skal summe af liv i dag- og aftentimerne
 • Der skal skabes grundlag for en alsidig befolkningssammensætning med differentierede boligformer, herunder forskellige ejerformer, almene boliger mv.
 • Havnens kulturspor skal integreres i de omdannede havneområder
 • Sammenhæng til den omgivende by skal indarbejdes mht. funktioner, færdsel, udsigten til vand, bygningsvolumener, friarealer o.l.
 • Havneområdet skal rumme mulighed for etablering af et internationalt søsportscenter i sammenhæng med de eksisterende vandsportsgrene på havnen
 • Der skal skabes mulighed for en strandpark i forbindelse med Langelinie
 • De offentlige rum og det fremtidige byggeri skal være af arkitektonisk høj kvalitet.

På baggrund af målsætningerne blev der i 2008 afholdt en idékonkurrence. Konkurrenceforslagene gav tilsammen en meget fin belysning af de muligheder, der er for at udvikle Horsens havn til en ny bydel, som både kan opnå en selvstændig identitet og kan fungere som en udvidelse og styrkelse af det eksisterende bycentrum - og derigennem tilføre hele kommunen nye attraktioner og muligheder. Forslagene gav bud på en overordnet strategi for omdannelsen og på en masterplan med ideer til anvendelse om udformning af havnens forskellige delområder.

 

Forslagene indgår i kommunens videre arbejde med en masterplan, som efter dommerkomiteens anbefaling lægger vægt på at skabe en bymæssig havn, der baserer sig på en fortolkning af industrihavnens arkitektur – men med grønne, rekreative delområder og elementer. Illustrationen nedenfor er hentet fra et af forslagene, som indeholdt en kanal mellem Nordhavn og en havneø, se beskrivelse af delområder.

I masterplanen vil der blive fastlagt nærmere bestemmelser om trafik- og bebyggelsesstruktur, anvendelser og offentlige rum. Desuden vil den behandle bevaring af eksisterende bygninger, bæredygtighed, strategier for at fremme bylivet. Det er endvidere hensigten, at der udarbejdes en designmanual for bygninger, beplantning, belægninger, inventar mv., der kan sikre de omdannede områders ønskede karakter.

I efteråret 2008 blev der vedtaget en lokalplan og kommuneplantillæg for havnetrekanten, der udlægger den til liberale erhverv, og hvor der gives mulighed for et 20-etages højhus.

I overensstemmelse med Byrådets beslutning, udarbejdes planen for havneområdet ud fra en overordnet opdeling i erhvervshavn og omdannelsesområder, som det fremgår af figuren. På figuren er der indtegnet en mulig videreførelse til erhvervshavnen af en ringvej syd om Horsens. Vejen kan give mulighed for afvikling af de trafikmængder, der må forudses ved en fuldt udvidet erhvervshavn.

I foråret 2010 forventes offentliggjort forslag til et kommuneplantillæg og lokalplan for erhvervshavnen, der afgrænser erhvervshavnen mod vest og inddrager de inddæmmede arealer i havnen. Planerne vil være i overensstemmelse med målsætningerne for havneplanlægningen (se ovenfor), således at nye havneaktiviteter tager hensyn til de kommende omdannelsesområder.

I maj 2009 vedtog Byrådet en disposition for en masterplan, se illustration, der indeholder en række overordnede principper og retningslinjer for havnens fremtidige udnyttelse. Det drejer sig om:

 • Opdeling i hoveddelområder
 • Vigtige fokuspunkter
 • Vigtige sigtelinjer

 

Dispositionsplan for horsens havn - juni 2009

Kommende planlægning

Masterplan blev godkendt af Byrådet i 2010. Masterplanen er en selvstændig, politisk besluttet plan, men vil derudover give anledning til et eller flere tillæg til kommuneplanen og efterfølgende lokalplaner med offentlige høringsfaser. Sideløbende med den fysiske planlægning vil Horsens Kommune arbejde for at inddrage havneområdet til kulturelle og rekreative aktiviteter og events, således at der sker en mental ’modning’ som fremmer bevidstheden om havnens åbning i forhold til byen.

 

Masterplanen kan findes her - bemærk at du går ud af kommuneplanen hvis du klikker her.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer