HOVEDSTRUKTUR - KOMMUNEPLAN 2013

Brædstrup midtby

Visionsplanen og designmanualen for Brædstrup Bymidte har til formål at skabe en arkitektonisk helhed, der skal medvirke til at skabe nye oplevelser og bedre sammenhæng i bymidten.

Der er identificeret en række projekter som de kommende år skal være med til at realisere ideerne i planen. Det drejer sig bl.a. om diverse nybyggeri, om fredeliggørelse og omlægning af trafikken og om nyindretning af gader og pladser, med ny belægning, inventar og beplantning.

Med planens realisering bliver der mere sammenhæng i Brædstrup bymidte. Byrummene bliver smukkere og med flere rekreative kvaliteter, og når de trafikale omlægninger er foretaget vil en nyindrettet Bredgade blive aksen der binder de forskellige områder i bymidten sammen.

Helhedsplanens realisering vil bidrage til at styrke Brædstrups rolle som centerby i den vestlige del af kommunen.

Byparken

Det offentlige område med Borgerservice og Bibliotek i det tidligere rådhus, skole,børnehave og svømmehal udvikles til et sammenhængende og integreret parkområde. Markering af skel mellem forskellige bygninger f.eks. beplantning fjernes. Trafikken dæmpes ved en indsnævring af kørebanerne. Fortove erstattes af et sammenhængende stisystem for gående og cyklister. Der åbnes for boligbyggeri mod Bredgade og Vestergade så ’Byparken’ får en bedre afgrænsning.

Folkeparken

Folkeparken er et stort delvist uudnyttet potentiale i Brædstrup. Det er vigtigt at der skabes en bedre sammenhæng på tværs af Bredgade og at barrieren mellem Bredgade og Folkeparken minimeres. 

Samtidig med at Folkeparken trækkes ind i byen skal aktiviteter i området gøre det mere naturligt at bevæge sig på tværs af Bredgade.

 

Området omkring den gamle stationsbygning og posthuset rummer mange spændende muligheder for pladsdannelser og fortætning med boliger.

Værdier

Området omkring den gamle stationsbygning og posthuset skal være hele Brædstrups mødested. Et sted hvor unge møder gamle og hvor turister og handlende møder borgerne i Brædstrup.

Folkeparken skal synliggøres og udnyttes bedre og træerne og ’det grønne’ trækkes ind i Brædstrup.

Det er visionen, at Brædstrup skal være en god by at leve i, rar at færdes i og med en optimal tilgængelighed for alle. For at bidrage hertil, skal Bredgade kun befærdes af trafik, som har ærinde i Bredgades Butikker mv. og de nærmeste områder, mens anden nord-syd-gående trafik skal køre så længe som muligt på rute 52, Horsens-Silkeborgvej, inden der køres ind til byen.

Visionen nødvendiggør ændringer i den nuværende trafikstruktur. Den første mere gennemgribende ændringer er udført, nemlig flytning af busterminalen og gennembruddet af Vestervangen til rundkørslen ved Folkeparken.

Der skal skabes attraktive alternativer til den nord-syd-gående trafik gennem Bredgade ved hjælp af indlysende øst-vestgående tilslutninger i begge ender af Bymidten: I syd er rundkørslen ved Folkeparken velegnet. I nord er der mulighed for at forbinde Warthoesvej med Vestergade via pladsdannelsen mellem kroen og Dommerhaven. 

Begge har direkte fat i Indre Ringvej og med rundkørsel på Horsensvej/Silkeborgvej kan den nye og logiske tilslutning etableres til Indre Ringvej.

I forbindelse med byggemodningen af Ring Søpark etableres en rundkørsel på Silkeborgvej (rute 52), hvorfra der etableres forbindelse til det nye byudviklingsområde samt til Vestervangen. Det forventes, at denne forbindelse vil aflaste Brædstrup bymidte for en del gennemkørende trafik.

Dette mål, at flytte mest mulig trafik ud på rute 52 kan forstærkes med en ny tilslutning ved Klovenhøj til erstatning for den nuværende sydlige indkørsel til byen. Denne nye indkørsel kan samtidig føre den trafik fra Ring Bakke uden om byen til direkte tilslutning til rute 52.

Bredgade som sivegade udføres generelt uden niveauforskelle og strækker sig mellem rundkørslen ved Folkeparken i syd til pladsen ved Dommerhaven i nord. Sivegaden medfører, at bl. a. bustrafikken skal omlægges, så kun nødvendige ruter/ture i egenskab som ’bybus’ kører gennem Bredgade. Gaden udformes med en meget smal kørebane og en fartbegrænsning på 30 km/t. Der etableres de nødvendige indkørsler til p-arealerne i Bymidten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visionsplanen for Brædstrup bymidte.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer