HOVEDSTRUKTUR - KOMMUNEPLAN 2013

Byomdannelse og fortætning

Den største udfordring for Horsens Kommune, er at sikre tilstrækkeligt med fremtidige byggemuligheder til boliger, erhverv, offentligt byggeri m.v. Dette behov skal primært imødekommes ved at inddrage nye arealer til byvækst, i tilknytning til eksisterende byområder. Men derudover forfølges en strategi, der går ud på at omdanne og fortætte eksisterende byområder, især i Horsens og Brædstrup, men også i en vis udstrækning i de mindre bysamfund.

Ved at udnytte byggemuligheder på ledige arealer i byerne spares der på forbruget af landbrugsjord og byfortætning kan miljømæssigt være en bedre løsning end byvækst.

Byomdannelsen kan bidrage til at styrke og udvikle eksisterende byområder, så der skabes bymæssige sammenhænge og smukke bymiljøer med liv og variation.

De vigtigste byomdannelsesområder i Horsens Kommune er:

1. Havneområdet - Se masterplan for Horsens Havn
2. Området ved Banegården - Den tidligere Slagtrigrund og den Nye busterminal
3. Horsens Midtby - Se Midtby Forbindelsen, hvor delprojekterne er beskrevet
4. Brædstrup Bymidte - Se Visionsplan og Designmanual for Brædstrup Bymidte

Da beskrivelserne i kommuneplanen er fra 2009 er der efterfølgende sket en udvikling af de enkelte projekter. For at se og følge med i byomdannelsesprojekterne se www.horsens.dk.

 

Derudover er der også i nogle af de mindre byer i kommunen behov for en vis byomdannelse, herunder en forskønnelse af bymiljøet. Eksempelvis i Gedved, hvor der arbejdes på at finde en ny anvendelse til Seminariet og i Hovedgård, hvor der er planer om at omdanne savværket til boligformål.

Men det er især de centrale bydele i Horsens og Brædstrup der er fokus på de kommende år og planlægningen, som er i fuld gang i disse områder, skal bane vejen for at udvikle endnu mere attraktive og levende bymiljøer. Midtbyerne i Horsens og Brædstrup har i mange år været genstand for omdannelse og nybyggeri, men rummer stadig et stort potentiale. Der er flere steder plads til ny bebyggelse og der er behov for at gøre byrum og grønne anlæg mere attraktive og levende. En sådan udvikling vil bidrage til at styrke Horsens rolle som center.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer