FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING - KOMMUNEPLAN 2013

Vandrammedirektivet

Vandrammedirektivet udgør den overordnede ramme for beskyttelse af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i hele EU. Se http://www.naturstyrelsen.dk.

Direktivet er en rammelov, der fastsætter en række miljømål med tilhørende tidsfrister for, hvornår målene skal være opfyldt. Hvordan rammerne udfyldes, er i vid udstrækning overladt til de enkelte medlemslande.

 

Vanddistrikt

De administrative rammer for den praktiske gennemførelse af vandrammedirektivet er de såkaldte vanddistrikter. Danmark er opdelt i 3 vanddistrikter. Udover disse har Danmark en del af et internationalt vanddistrikt. Hvert vanddistrikt omfatter land- og havområder bestående af et eller flere vandløbsoplande med tilhørende grundvand og kystvand.

Den geografiske afgrænsning af vanddistrikterne baseres på de naturlige grænser mellem vandløbsoplandene og er dermed i princippet uafhængigt af kommunegrænser og nationale grænser.

Miljøministeren er vanddistriktsmyndighed.

Vandrammedirektivets miljømål

Vandrammedirektivet fastsætter en række konkrete miljømål. Et af de helt centrale mål er at forebygge forringelser af overfladevandets og grundvandets tilstand. Hvor tilstanden i overfladevand eller grundvand allerede er forringet, skal medlemslandene foretage forbedringer.

Det overordnede mål er, at alle vandområder senest i december 2015 har opnået mindst en ”god tilstand”. Hvad der skal forstås under en ”god tilstand”, er nærmere defineret i Miljømålsloven.

Se http://www.naturstyrelsen.dk.

Vandplaner

Som følge af kommunalreformen skal staten som vanddistriktsmyndighed udarbejde en vandplan, der sikrer sammenhæng i planlægningen inden for hele distriktet. Vandplanen skal fastsætte miljømål for de enkelte vandområder inden for distriktet – både for vandløb, søer og havet, men også for grundvandet.

Planen skal indeholde en beskrivelse af vanddistriktets biologiske, naturgeografiske og hydrologiske forhold, og en vurdering af menneskelige aktiviteters indflydelse på vandmiljøet.

Endeligt skal planen indeholde en sammenfatning af de indsatsprogrammer der skal sikre opfyldelse af miljømålene.

Indsatsprogrammer skal give grundlag for, at kommunerne udarbejder og iværksætter konkrete handlingsplaner.

 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer