FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING - KOMMUNEPLAN 2013

Vandløb mm.

Mål og Retningslinjer indtil vandplanerne er vedtaget

Indtil vandplanerne (se særskilt afsnit ang. vandplaner) er vedtaget gælder de mål og retningslinjer om beskyttelse af overfladevand som er beskrevet i kapitel 5 i Vejle Amts Regionplan 2005. Regionplanen kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside: Se http://www.naturstyrelsen.dk. Retningslinjerne er gældende med retsvirkning som landsplandirektiv.

For vandløbene er der opstillet retningslinjer om målsætninger for de enkelte vandløb, udledning fra punktkilder til vandløbne, om de fysiske forhold i vandløbene, vedligeholdelse, udledning af okker samt om faunaspærringer. For søerne er der opstillet retningsliner for de enkelte søer, udledning fra punktkilder og andre påvirkninger af søer, samt udledning af næringssalte fra landbrugsarealer. For kystvandene er der opstillet retningslinjer for målsætningen af kystvandene, om klapninger samt om havdambrug.

 

Mål og Retningslinjer når vandplanerne er vedtaget

Som følge af de kommende vandplaner vil retningslinjerne for vandløbene, søerne og kystvandene skulle findes i statens vandplaner og kommunens handleplaner. I statens vandplaner forventes retningslinjerne at være af overordnet karakter, mens der i kommunens handleplaner vil være mere detaljerede og konkrete retningslinjer.

Beskyttelsen af vandløb, søer og kystvande sikres gennem de mål og retningslinjer som fremgår af Vejle Amts Regionplan 2005. Horsens Kommune er forpligtet til at arbejde for målene og retningslinjerne i regionplanen, indtil de statslige vandplaner er vedtaget, hvorefter regionplanens mål og retningslinjer bortfalder.

 

Planlægningen for beskyttelse af vandløb, søer og kystvande

I forbindelse med kommunalreformen er miljøopgaverne som tidligere lå ved amterne delt mellem kommunerne, de nyoprettede regioner og de nyoprettede statslige miljøcentre.

Det er Naturstyrelsens opgave bl.a. at fastsætte målsætninger for overfladevandets og grundvandets kvalitet og kvantitet, samt at opstille indsatsprogrammer som beskriver handlingerne der er nødvendige for at realisere målsætningerne.

Målsætningerne for grundvandets og overfladevandets kvalitet fastsættes i Vandplaner. Indholdet af vandplanerne og tilhørende indsatsprogrammer er fastsat i Miljømålsloven. Vandplanerne er geografisk afgrænset af vandløbsoplande. Størstedelen af Horsens Kommune er dækket af Horsens Fjord/Bygholm Å/Hansted Å oplandet. Den nordvestligste del af kommunen er dækket af Randers Fjord/Gudenå oplandet.

Til realisering af vandplanernes målsætninger for grundvand og overfladevand er det kommunens opgave at udarbejde handleplaner. Kommunen skal udarbejde handleplaner senest i 2010 for de tiltag, som kommunen vil iværksætte for at målene kan opnås i 2015.

Vandplaner med handleplaner

Mål for vandkvaliteten vil fremover blive fastsat i de statslige vandplaner som følge af Miljømålsloven. Indtil der foreligger en vedtaget vandplan, er recipientkvalitetsmålsætninger og tilhøren­de retningsliner for vandløb, søer og kyster fortsat gældende med retsvirkning som landsplandirektiv, og kommunerne skal fortsat arbejde for, at disse målsætninger opnås. Formålet med de statslige vandplaner, der skal vedtages senest 22. december 2009, er at samle vandplanlægningen og dens pro­ces for både overfladevand og grundvand som følge af vandram­medirektivet. Samtidig indføres et nyt målsætningssystem, der fastsætter miljømål for alle vandforekomster, kapitel 6 i miljølovs­loven. 

 

Hvis regionplanernes krav til vandforekomsterne er højere som følge af krav fra særligt beskyttede områder såsom bade­vand, internationale naturbeskyttelsesområder o.a. – er det disse krav, der skal følges.

Vandplanens bindende karakter er fastlagt i miljømålslovens § 3, stk. 2, hvorefter statslige myndigheder, regionale udviklingsråd og kommunalbestyrelser ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen er bundet af vandplanen og den kommunale hand­leplan og skal sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan. Den kommunale planlægning skal således tage højde for den statslige vandplan og dens indsats­program. Kommunen skal med udarbejdelse af den kommunale handleplan i 2010 fastlægge, hvilke tiltag kommunen vil iværk­sætte for at målsætningerne kan opnås i 2015.

Vandplanlægningen har sammenhæng til en lang række planem­ner i kommuneplanen. Derfor skal der også her i forbindelse med Kommuneplan 2009 tages højde for den kommende vandplan. Det drejer sig bl.a. om følgende emner: Udlæg af arealer til byzone, virksomheder med særlige beliggenhedskrav, jordbrugsmæssige interesser, skovrejsningsområder, lavbundsarealer samt til natur­områder og naturbeskyttelsesinteresser.

Derudover er der et naturligt overlap til en række sektorplaner, som kommunen skal udarbejde. Det gælder: Spildevandsplan, vandforsyningsplan og indsatsplaner for konkrete indvindings­oplande, Agenda 21-plan og eventuelt naturplan.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer