FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING - KOMMUNEPLAN 2013

Spildevand

Mål og Retningslinjer indtil vandplanerne er vedtaget

Indtil vandplanerne (se særskilt afsnit ang. vandplaner) er vedtaget gælder de mål og retningslinjer om spildevandspå­virkning af grundvand og overfaldevand som er beskrevet i kapitel 5 i Vejle Amts Regionplan 2005. 

Nogle af retningslinjerne relaterer sig til arealudpegninger såsom oplande udpeget til forbedret spildevandsrensning og områder med særlige drikkevandsinteresser. Ud­pegningen af omtalte områder varetages af Miljøministeriet, nærmere bestemt Naturstyrelsen. Der er tale om områder, som med tiden kan ændre form, i takt med at der kommer ny viden.

De til en hver tid gældende arealudpegninger kan ses på Danmarks Miljøportal på www.miljoeportal.dk.

Mål og Retningslinjer når vandplanerne er vedtaget

Som følge af de kommende vandplaner vil retningslinjerne for spildevands påvirkning af grundvand og overfaldevand skulle findes i statens vandplaner samt kommunens handleplaner og spildevandsplan. I statens vandplaner forventes retningslinjerne at være af overordnet karakter, mens der i kommunens handleplaner og spildevands­plan vil være mere detaljerede og konkrete retningslinjer.

Redegørelse

Spildevand er en uundgåelig konsekvens af dels vandforbrug ved husholdning og ved erhverv, dels fra afvanding af tagflader og befæstede overfalder. Nedbør kan af­vandes enten gennem fælles- eller separatkloakering til renseanlæg eller direkte til recipient (ved separatkloakering). Når der gennemføres forbedret spildevandsrens­ning på ejendomme i ikke–kloakerede områder, er det mest almindelige, at spilde­vandet renses via nedsivningsanlæg eller minibiologisk renseanlæg.

 Ikke–kloakerede ejendomme, hvor der ikke er gennemført forbedret spildevandsrensning, leder typisk spildevandet urenset fra bundfældningstanken til recipient via markdræn.

Det er vigtigt, at kloakering og etablering af anlæg til rensning eller forsinkelse af spildevand fortsat gennemføres, så grundvandet beskyttes og opfyldelsen af miljø­målsætningerne for vandløb, søer og kystvande sikres.

Beskyttelse af grundvand og overfladevand mod påvirkning af spildevand sikres gen­nem de mål og retningslinjer, som fremgår af Vejle Amts Regionplan 2005.

Horsens Kommune er forpligtet til at arbejde for målene og retningslinjerne i regionplanen, indtil de statslige vandplaner er vedtaget, hvorefter regionplanens mål og retnings­linjer bortfalder.

Af kommunens spildevandsplan fremgår tidsrækkefølge for gennemførelse af forbed­ret spildevandsrensning for ejendomme beliggende i ikke kloakerede områder.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer