FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING - KOMMUNEPLAN 2013

Natura 2000-planer

Natura 2000-planerne har sammenhæng til en række af kommu­neplanens emner. Kommuneplanen skal sikre, at der tages højde for de kommende Natura 2000-planer.

Efter miljømålslovens kapitel 14 udarbejder miljøministeren en Natura 2000-plan for de internationale naturbeskyttelsesom­råder. Planen kan opdeles efter geografiske områder. Natura 2000-planen skal indeholde en basisanalyse, mål for tilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder og et indsatsprogram. Regionsråd, kommunalbestyrelser og statslige myndigheder er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af en vedtaget Natura 2000-plan, herunder vedtagne kommunale hand­leplaner, jf. § 48 i miljømålsloven.

Byrådet udarbejder senest 6 måneder efter Natura 2000-planens offentliggørelse et forslag til en handleplan til gen­nemførelse af Natura 2000-planen inden for kommunens geogra­fiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. Den kommunale handleplan skal ikke omfatte de arealer, der er omfat­tet af skovlovens regler om Natura 2000 skovplaner, se næste afsnit.

Den kommunale handleplan skal sikre gennemførelsen af Natura 2000-planen og skal for nærmere afgrænsede lokaliteter, internati­onale beskyttelsesområder eller naturtyper og arter bl.a. indehol­de en prioritering af kommunens forvaltningsindsats, oplyse om forventede metoder og forvaltningstiltag for at forbedre naturtil­standen eller fastholde gunstig bevaringsstatus samt angive mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter.

Natura 2000-skovplaner

Ifølge skovlovens § 14 skal miljøministeren udarbejde en Natura 2000-skovplan for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i de internationale naturbeskyttelsesområder. I planen skal mini­steren fastsætte de målsætninger, som er nødvendige for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der er optaget på bilag I og II til EF-habitatdirektivet og bilag I til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, samt de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde målsætningerne.

Natura 2000-skovplanerne vil blive udarbejdet og offentliggjort parallelt med Natura 2000-planerne efter miljømålsloven.

Statslige myndigheder og kommunalbestyrelser er bundet af en vedtaget Natura 2000-skovplan ved udøvelse af beføjelser efter lovgivningen.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer