FORUDSÆTNINGER - KOMMUNEPLAN 2013

Status og prognoser

Udviklingen i Horsens Kommune har været meget positiv i de seneste år. Der har været høj vækst i befolkningstallet, beskæftigelsen og byggeri samt frem til efteråret 2008 stor nedgang i ledigheden med et historisk lavt niveau til følge. Samtidig er der i kraft af en række strukturelle forhold også væsentlige udfordringer, som skal tages op, hvis den positive udvikling skal fastholdes og fremmes yderligere. Udfordringer som bl.a. udspringer af erhvervssammensætning og uddannelsesniveau. I det følgende er en række væsentligste strukturelle forhold og udfordringer nærmere beskrevet.

Status - befolkningsudvikling

Horsens Kommunes befolkning er vokset betragtelig i de seneste år. Fra 2008 til 2009 steg befolkningstallet med 1,8 %, hvorved Horsens Kommune ligger i top blandt de øvrige østjyske kommuner (tabel 1).

En væsentlig del af væksten er tilflytningen fra andre kommuner. Tabel 2 viser, at det er fra Århus, Skanderborg og Odder, at der er sket den største nettotilflytning til Horsens.

Det er især de 26-35-årige og deres børn - de 0-6-årige – som bidrager til nettotilflytningen, dvs. de unge familier (tabel 3). En blandt flere faktorer, som påvirker tilflytningen, er prisniveauet for ejerboliger. Her viser opgørelserne, at Horsens Kommune fortsat har et konkurrencedygtigt prisniveau i forhold til Århus, Skanderborg og Odder (figur 1).  

Figur 1.

 Kilde: Realkreditrådet

Tabel 1. Befolkningsudvikling i Horsens og udvalgte kommuner

    2006 2007 2008 2009 Vækst 2008-2009
  Horsens 77.790 79.020  80.102  81.565  1,8% 
  Vejle 103.027 104.101  104.933  105.884  0,9% 
  Hedensted 44.169 44.892  45.561  45.954  0,9% 
  Randers 92.500 92.984  93.644  94.221  0,6% 
  Silkeborg 85.376 86.540  87.371  88.016  0,7% 
  Skanderborg 54.751 55.300  56.044  56.636  1,1% 
  Århus 295.513 296.170  298.538  302.618  1,4% 
  Hele landet 5.427.459 5.447.084  5.475.791  5.511.451  0,7% 

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank

Tabel 2. Flyttebalance - De 10 kommuner med højest nettotilflytning til Horsens i 2008

  2008 Tilflytning Fraflytning Flyttebalance
  Århus 690 541 149
  Skanderborg 231 155 76
  Odder 140 71 69
  Vejle 235 205 30
  Norddjurs 48 26 22
  Holstebro 38 16 22
  Syddjurs 40 22 18
  Odense 77 63 14
  Fredericia 58 44 14
  Sønderborg 29 15 14

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank

Tabel 3. Aldersfordeling - tilflytning og fraflytning                                                                                                                                                                                 

  2008 Tilflytning Fraflytning Nettotilflytning
  0-6 år 371 222 149
  7-18 år 477 401 76
  19-25 år 969 1044 -75
  26-35 år 989 794 195
  36-45 år 397 324 73
  46-55 år 266 201 65
  56-65 år 151 137 14
  Over 65 år 80 71 9
  I alt 3700 3194 506

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank

Fremtidig befolkning

I Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, udarbejdet i 2009, forudsættes den høje vækst i Horsens Kommune at fortsætte i de kommende år.

Ifølge fremskrivningen vil befolkningstallet i Horsens Kommune i 2030 være 22% højere end i 2009, og Horsens ligger også her højest i forhold til de øvrige østjyske kommuner (tabel 4).

Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning er baseret på den udvikling, som har fundet sted i de forudgående år. Fremskrivningen tager således ikke højde for det fremtidige boligbyggeri, men tager afsæt i den historiske udvikling heri.

Derfor udarbejder Horsens Kommune selv en befolkningsprognose, hvor der tages udgangspunkt i det forventede boligbyggeri. Prognosen muliggør tillige opdeling af prognosen på skoledistrikter og øvrige områdeinddelinger, som er vigtige i planlægningen. Det er vigtigt at pointere, at prognosen er en beregning, som foretages på baggrund af en række forudsætninger om boligbyggeri, flyttemønstre, fertilitet og dødelighed. Holder forudsætningerne ikke, så vil prognosen heller ikke holde stik. Boligbyggeriet er den vanskeligste faktor at forudsige, da et meget stort antal forhold spiller ind på aktiviteten i boligbyggeriet. Samtidig er det en meget central forudsætning med stor betydning for, hvilket befolkningstal prognosen ender ud med. Prognosen skal derfor anvendes som et bud på, hvordan befolkningen vil udvikles under givne forudsætninger.

Tabel 4. Befolkningsfremskrivning - sammenligning med øvrige østjyske kommuner

  Index             2009=100 2009 2010 2015 2020 2025 2030
  Horsens 100 101 107 113 118 122
  Vejle 100 100 103 105 107 109
  Hedensted 100 101 106 111 116 120
  Randers 100 101 104 106 110 112
  Silkeborg 100 101 106 110 114 118
  Skanderborg 100 101 106 110 114 118
  Århus 100 101 103 105 107 109
  Hele landet 100 100 102 103 105 106

Kilde: Befolkningsfremskrivning 2009. Danmarks Statistiks Statistikbank

Befolkningsprognose 2009 fordelt på aldersgrupper er vist i tabel 5. Alle aldersgrupper forventes at stige i prognoseperioden. Den procentuelt største vækst forventes i aldersgrupperne 17-24 år og 65-79 år.

I tabel 6 er vist den forventede udvikling i antallet af 6-16-årige, fordelt på skoledistrikterne. Heraf fremgår at udviklingen i aldersgruppen forventes at være meget forskellig på tværs af distrikterne. I Gedveds, Midtbyens og Vestbyens distrikter forventes en stor vækst i antallet af 6-16-årige, mens der forventes et fald i antallet i distrikterne Bankager, Stensballe, Egebjerg og Højvang.

Tabel 5. Horsens Kommunes befolkningsprognose - fordelt på aldersgrupper

    Faktiske tal   Prognose tal
  Aldersgrupper 2005 2006 2007 2008 2009   2010 2011 2013 2015 2017 2019
  0-2 år 2.842 2.925 3.054 3.043 3.160   3.115 3.154 3.141 3.178 3.223 3.272
  3-5 år 2.906 2.906 2.941 3.011 3.166   3.248 3.219 3.214 3.245 3.275 3.313
  6-16 år 10.683 10.824 10.983 11.090 11.175   11.238 11.313 11.554 11.750 11.982 12.177
  17-24 år 7.136 7.373 7.513 7.625 8.013   8.233 8.338 8.652 8.835 8.934 9.012
  25-64 år 42.122 42.727 43.218 43.744 44.062   44.054 44.079 44.251 44.687 45.197 45.733
  65-79 år 7.936 8.071 8.236 8.479 8.833   9.245 9.655 10.528 11.122 11.555 11.893
  80-89 år 2.592 2.591 2.609 2.639 2.669   2.607 2.592 2.510 2.549 2.609 2.722
  90+ år 473 482 468 471 473   491 515 547 547 546 545
  I alt 76.690 77.899 79.022 80.102 81.551   82.231 82.865 84.397 85.913 87.321 88.669

Kilde: Horsens Kommunes Befolkningsprognose 2009

Tabel 6. Horsens Kommunes befolkningsprognose – 6-16 årige fordelt på skoledistrikter

    Faktiske tal   Prognose tal
  Skoledistrikt 2005 2006 2007 2008 2009   2010 2011 2013 2015 2017 2019
  Bankagerskolen 758 793 762 781 792   785 773 748 744 746 753
  Brædstrup Skole 516 516 537 527 535   530 532 559 582 608 630
  Dagnæsskolen 594 578 564 545 542   532 525 545 566 581 593
  Egebjergskolen 571 543 581 600 623   612 606 603 579 574 563
  Endelave Skole 24 25 28 20 22   20 18 19 23 25 27
  Gedved Skole 358 345 370 375 380   390 416 448 461 473 481
  Hattingskolen 296 305 309 297 303   305 296 299 295 296 300
  Hovedgård Skole 552 560 571 575 582   587 601 629 665 683 695
  Højvangsskolen 743 756 747 775 792   778 757 740 737 757 765
  Langmarksskolen 947 957 981 984 969   960 968 999 1.007 1.024 1.045
  Lundskolen 375 399 412 414 412   415 419 425 436 452 460
  Midtbyskolen 587 603 599 620 585   617 657 684 708 719 725
  Nim-Underup Skole 288 299 309 309 319   335 348 354 358 362 372
  Sdr. Vissing Skole 391 415 446 452 439   435 427 443 441 444 437
  Stensballeskolen 933 973 958 990 1000   998 980 953 955 947 958
  Søndermarkskolen 660 678 650 634 646   644 636 630 632 643 658
  Søvind Skole 231 219 229 235 234   240 241 251 254 267 277
  Torstedskolen 799 815 874 913 949   947 955 976 980 984 984
  Vestbyskolen 550 539 528 520 506   547 595 656 714 767 803
  Østbirk Skole 508 504 523 523 538   549 555 583 603 623 641
  Ukendte adresser 2 2 5 1 7   9 9 9 9 9 9
  I alt 10.683 10.824 10.983 11.090 11.175   11.238 11.313 11.554 11.750 11.982 12.177

Kilde: Horsens Kommunes Befolkningsprognose 2009

Boligbyggeri

Den høje vækst i befolkningstallet i Horsens Kommune i forhold til de øvrige viste kommuner afspejles ikke så klart i omfanget af fuldført boligbyggeri (tabel 7). En mulig årsag hertil er, at der i Horsens relativt er bygget mange parcelhuse, hvor husstandsstørrelsen er noget højere end i etageboliger og rækkehuse. Effekten af nybyggeri vil tillige afhænge af hvor stor ledighed der er i den eksisterende boligmasse. Derfor er der ikke en lineær sammenhæng mellem befolkningsvækst og boligbyggeri.

Tabel 7. Fuldført boligbyggeri  (nybygninger og til/-ombygninger)

    Horsens Vejle Hedensted Randers Silkeborg Skanderborg Århus
 2006   Parcelhus 273 316 249 230 294 280 222
Række-, kæde- og dobbelthuse 72 120 43 112 75 156 288
Etageboligbebyggelse 126 290 51 162 197 44 649
 2007 Parcelhus 344 313 317 208 318 208 287
Række-, kæde- og dobbelthuse 38 148 31 85 198 199 584
Skanderborg 72 138 110 41 169 136 1.486
 2008  Parcelhus 371 356 185 305 280 151 274
Række-, kæde- og dobbelthuse 102 107 64 82 131 86 501
Etageboligbebyggelse 91 87 37 61 105 94 1.190

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank

Erhverv og beskæftigelse

Erhvervssammensætningen i Horsens Kommune er karakteriseret ved en stor andel af beskæftigede i industrien (tabel 8). Blandt de viste kommuner i det østjyske område har kun Hedensted en højere beskæftigelse i industrien end Horsens. Omvendt er antallet af beskæftigede i ”offentlige og private tjenester” lavere i Horsens (og Hedensted) end de øvrige viste kommuner. Med det store antal beskæftigede inden for fremstillingsvirksomhed er der relativ stor følsomhed over for konjunktursvingninger i Horsens Kommune. Det afspejles i de seneste ledighedstal (figur 1). Hvor Horsens Kommune i forhold til de øvrige østjyske kommuner i en periode har ligget blandt de kommuner, der har lavest ledighed, viser opgørelserne fra sidste del af 2008 og fremefter en relativ større stigning i ledigheden i Horsens. Det betyder, at Horsens Kommune med en ledighed på 3,4% i marts 2009 har den højeste ledighed blandt de viste kommuner.

Kilde: Danmark Statistiks Statistikbank.

 

Tabel 8. Beskæftigede med arbejdssted i Horsens Kommune 2008

    Horsens Vejle Hedensted Randers Silkeborg Skanderborg Århus Hele landet
   Landbrug, gartneri og skovbrug 3% 4% 5% 3% 3% 3% 1% 3%
  Industri 24% 15% 28% 18% 17% 20% 9% 14%
  Energi og vandforsyning 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%
  Bygge og anlæg 7% 7% 10% 7% 7% 8% 5% 7%
  Handel, hotel og restauration 20% 22% 16% 21% 21% 21% 20% 19%
  Transport, post og tele 5% 5% 5% 5% 3% 5% 7% 6%
   Finansiering og forretningsservice 11% 13% 8% 10% 16% 12% 20% 16%
  Offentlige og personlige tjenester 29% 34% 27% 36% 32% 31% 37% 35%
  Uoplyst aktivitet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
  I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank

Pendling

Der er stort set balance mellem indpendling og udpendling i Horsens Kommune. Dermed adskiller Horsens sig fra de øvrige østjyske kommuner, som - bortset fra Vejle og Århus – i stor udstrækning er bosætningskommuner med en betragtelig udpendling (tabel 9).

Der er stor pendling mellem Horsens og Hedensted, Århus, Vejle og Skanderborg (tabel 10).

Tabel 10. Pendlingsmønstret for Horsens Kommune 2008 – kommuner med størst ind- og udpendling til/fra Horsens 

  Udpendling fra Horsens   Indpendling til Horsens
  Århus 2.984   Århus 1.820
  Hedensted 2.926   Vejle 1.508
  Vejle 1.772   Skanderborg 1.144
  Skanderborg 1.399   Silkeborg 751
  Silkeborg 567   Odder 723
  Kolding 396   Ikast-Brande 359

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank

Tabel 9. Nettoudpendling – udvalgte kommuner

  2008  Horsens Vejle Hedensted Randers Silkeborg Skanderborg Århus
   Udpendling 12.796 17.945 11.574 13.955 14.161 16.081 28.307
  Indpendling 13.248 18.291 7.388 10.558 9.810 10.266 50.855
  Forskel -452 -346 4.186 3.397 4.351 5.815 -22.548

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank

Uddannelsesniveau

Horsens Kommune har et lavere uddannelsesniveau end landsgennemsnittet. Det afspejles i, at kun 21 % af borgerne i Horsens har en videregående uddannelse mod 25 % på landsplan (tabel 11). Hvad angår andelen af 20-69-årige med videregående uddannelse i det østjyske område placerer Horsens sig på over niveauet i Hedensted og Randers men under niveauet i Århus, Vejle, Skanderborg og Silkeborg (tabel 12).

Tabel 11. Aldersgruppen 15-69 år - højeste fuldførte uddannelse 2008

    Hele landet Horsens
  Grundskole 31% 34%
  Almengymnasial uddannelser 6% 4%
  Erhvervsgymnasial uddannelser 2% 2%
  Erhvervsuddannelser 33% 34%
  Kortere videregående uddannelser 5% 5%
  Mellemlange videregående uddannelser 12% 12%
  Bachelor 2% 1%
  Lange videregående uddannelser 6% 3%
  Forskeruddannelser 0%  0% 
  Uoplyst 3% 4%
  Uddannelse i alt 2007 - alder 15-69 år 100% 100%

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank

Tabel 12. Andel 20-69-årige med videregående uddannelse

    2006 2007 2008
  Århus 30% 31% 31%
  Skanderborg 28% 29% 30%
  Vejle 25% 26% 26%
  Horsens 22% 22% 23%
  Hedensted 19% 20% 20%
  Silkeborg 25% 26% 27%
  Skandeborg 28% 29% 30%
  Randers 20% 20% 21%
  Hele landet 25% 25% 26%

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank

 

Indkomstforhold

Gennemsnitsindkomsten i Horsens Kommune er lavere end i de øvrige viste østjyske kommuner - bortset fra Randers (tabel 13). Over de viste år har der været forskelle i stigningen fra år til år mellem de enkelte kommuner. Horsens har i perioden 2004-2007 haft den største vækst, men udviklingen i de øvrige kommuner ligger tæt herpå. Det betyder, at Horsens Kommunes placering i forhold til de øvrige kommuner kun er ændret marginalt.

Tabel 13. Gennemsnitsindkomster

  Kr. 2004 2005 Stigning fra 2004 til 2005 2006 Stigning fra 2005 til 2006 2007 Stigning fra 2006 til 2007 Stigning fra 2004 til 2007
  Horsens 231.601 240.216 3,7% 253.944 5,7% 265.310 4,5% 14,6%
  Vejle 244.844 252.564 3,2% 266.424 5,5% 278.718 4,6% 13,8%
  Hedensted 242.276 253.563 4,7% 267.001 5,3% 277.199 3,8% 14,4%
  Randers 227.323 233.962 2,9% 244.760 4,6% 257.686 5,3% 13,4%
  Silkeborg 252.188 259.878 3,0% 274.037 5,4% 287.860 5,0% 14,1%
  Skanderborg 257.861 269.141 4,4% 284.676 5,8% 295.148 3,7% 14,5%
  Århus 232.900 242.944 4,3% 254.191 4,6% 264.461 4,0% 13,6%

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank

Byudviklingsbehov til bolig og erhverv

Ud fra de foregående afsnit er der, som grundlag for vurderingen af de fremtidige behov for nye byudviklingsarealer udfærdiget tre tabeller med tilføjelse af data for hele planperioden frem til 2021 samt de 8 forudgående år.

Tabellerne består af forskellige datatyper og kilder, og er således ikke en dokumentation, men skal ses som grundlag for et kvalificeret skøn over behovet for arealer til byudviklingen.

Tabel 14. Befolkningsudviklingen i planperioden og de forudgående 8 år

  Aldersgrupper 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  0-2 år 2.779 2.774 2.752 2.786 2.842 2.925 3.054 3.043 3.160 3.115 3.154 3.128 3.141 3.155 3.178 3.200 3.223 3.247 3.272 3.293 3.339
  3-5 år 2.951 2.944 2.904 2.919 2.906 2.906 2.941 3.011 3.166 3.248 3.219 3.246 3.214 3.259 3.245 3.259 3.275 3.293 3.313 3.254 3.288
  6-16 år 10.099 10.359 10.545 10.523 10.683 10.824 10.983 11.090 11.175 11.238 11.313 11.417 11.554 11.597 11.750 11.685 11.982 12.081 12.177 12.427 12.468
  17-24 år 7.355 7.183 7.188 7.037 7.136 7.373 7.513 7.625 8.013 8.233 8.338 8.539 8.652 8.773 8.835 8.896 8.934 8.971 9.012 8.952 8.922
  25-64 år 41.159 41.483 41.900 41.840 42.122 42.727 43.218 43.744 44.062 44.054 44.079 44.103 44.251 44.438 44.687 44.984 45.197 45.465 45.733 43.725 43.936
  65-79 år 8.339 8.289 8.324 7.876 7.936 8.071 8.236 8.479 8.833 9.245 9.655 10.142 10.528 10.835 11.122 11.313 11.555 11.736 11.893 13.006 13.213
  80-89 år 2.561 2.601 2.596 2.538 2.592 2.591 2.609 2.639 2.669 2.607 2.592 2.516 2.510 2.538 2.549 2.579 2.609 2.661 2.722 3.203 3.334
  90+ år 242 241 245 457 473 482 468 471 473 491 515 551 547 542 547 545 546 544 545 779 806
  I alt 75.485 75.874 76.454 75.976 76.690 77.899 79.022 80.102 81.551 82.231 82.865 83.643 84.397 85.138 85.913 86.640 87.321 87.997 88.669 88.639 89.306

Kilder: 2001 - 2009, Statistikbanken, 2009 - 2019, Befoklningsprognose 2008 for Horsens Kommune, 2020 - 2021, Statistikbanken

Tabel 15. Udviklingen i forventet salg af nye erhvervsarealer i planperioden samt de forudgående 8 års salg

Antal solgte m² erhvervsjord   Antal forventede solgte m² erhvervsjord
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
692.167 77.577 154.748 245.856 334.000 606.000 695.000 866.007   458.919 179.833 179.833 179.833 179.833 179.833 179.833 179.833 179.833 179.833 179.833 179.833 179.833

2009 er estimat svarende til det gennemsnitlige årlige salg i perioden 2001-2008, 2010-2021 er det kommuneplanlagte nyareal fordelt på årene

Behovet for nye boliger i planperioden og de forudgående 8 år

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Parcelhuse 135 85 129 178 264 285 344 336 298 283 239 244 226 206 162 103 103 103 103 103 103
  Række-, kæde- og dobbelthuse 53 69 49 148 83 72 38 194 157 174 139 64 62 54 49 18 18 18 18 18 18
  Etageboligbebyggelse 52 104 99 235 180 126 72 80 110 50 60 30 20 10 10 10 10 10 10 10 10
  I alt 240 258 277 561 527 483 454 610 565 507 438 338 308 270 221 131 131 131 131 131 131

Kilder: 2001-2008, Statistikbanken, 2009-2021 Befolkningsprognosens boligbyggeprogram

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer