FORUDSÆTNINGER - KOMMUNEPLAN 2013

Detailhandel

Indledning

Horsens Kommune udvikler sig i disse år meget betydeligt og ikke mindst byudviklingen med tilflytning af nye virksomheder og borgere har været, er, og forventes fortsat at være markant indenfor hele kommunens geografi.

Disse forhold sammenholdt med bl.a. den almindelige stigning i velfærden, den løbende strukturforandring i detailhandelen med nye butikskoncepter og stigende omsætning, ændringer i indkøbsvaner, branceglidning og behov for markedstilpasning m.m. ligger til grund for detailhandelsplanlægningen for Horsens Kommune.

Beregninger foretaget for Kommunen af Planlægningsfirmaet Erik Agergård ApS for perioden 2007 - 2013 peger på at omsætningen og behovet for yderligere bruttoetageareal til butiksformål i Horsens Kommune vil være stigende af bl.a. ovennævnte grunde.

Byrådets strategi for udviklingen

Det er Byrådets opfattelse, at den beskrevne butiksstruktur, såvel den eksisterende som planlagte, understøtter Kommuneplanens mål og strategi for detailhandelen som beskrevet i "Strategi 2007 for Kommuneplan og Agenda 21" og ikke er i modstrid med denne. Strategien er dog efterfølgende blevet suppleret med en foroffentlighed, hvori der blev stillet mere specifikke spørgsmål.

Horsens i den regionale konkurrence

Horsens ligger som handelsby traditionelt i konkurrence med nabobyerne Århus, Vejle og til dels Kolding. De to førstnævnte er enten landsdelscenter eller en del af et sådant. Århus er, alene i kraft af sin størrelse, i en liga for sig. Senest har Århus ved landsplandirektiv fået tilladelse til at udvide sine aflastningscentre i Skejby og Tilst. Særligt sidstnævnte kan være af betydning for Horsens, da afstanden på E45 fra Horsens midtby og til Tilst kun er ca. 50 km eller omtrent det samme som afstanden til Kolding Storcenter.  

Samtidig er der for nylig åbnet to nye butikscentre i Vejle – hvoraf det ene, set med regionale briller, er meget stort. Set i lyset heraf er det af vital betydning for Horsens by og Kommune, at kunne styrke sin position på detailhandelsområdet for derved at kunne opretholde den regionale balance, sikre en god tilgængelighed til indkøb for borgerne og ydermere undgå unødigt transportarbejde i forbindelse hermed.

En kommune i vækst

Egnscenter Horsens er i dag en god handelsby for hele sit opland - dvs. ud over Horsens Kommune også Hedensted, Skanderborg og Odder kommuner samt dele af Ikast-Brande kommune. Horsens Kommune har de senere år – i lighed med de fleste øvrige kommuner indenfor Horsens bys opland og i Østjylland i øvrigt, haft en markant vækst i nye borgere og virksomheder. Uagtet en nedgang i økonomien forventes denne tendens at fortsætte grundet den generelle vandring fra vest mod øst i Jylland og det faktum at de fleste nye arbejdspladser skabes i det østjyske bybånd. Kommunen forventes således at nå 90.000 indbyggere indenfor planperioden (80.102 pr. 1/1 2008). Den største tilvækst ventes naturligt at ligge i Horsens by, men også i Brædstrup og mellembyerne (bysamfund mellem 400 - 2500 indbyggere) forventes vækst bl.a. som følge af en stigende bosætning af pendlere her. Særligt disse forhold, men i høj grad også de forhold nævnt i de foregående afsnit, peger på at detailhandelen i Horsens Kommune som helhed skal styrkes.

Horsens Kommune har fået udarbejdet analysen "Detailhandelen i bydelene i Horsens Kommune 2007-2013" af Planlægningsfirmaet Erik Agergård ApS. Detailhandelsanalysen rækker dog kun en tredjedel ind i planperioden, hvilket der er korrigeret for ved udlæg af udbygningsrammer. Analysen viser bl.a. at der er behov for en øget ramme for butiksudbygningen i Horsens bymidte for at kunne fastholde Horsens by som regional handelsby med et tilfredsstillende butiks-og serviceudbud for borgerne. 

Ligeledes peger detailhandelsanalysen på, at der særligt i Brædstrup skal være mulighed for yderligere at kunne udvikle detailhandelen, herunder særligt udvalgsvarehandelen, hvorfor der er behov for en øget ramme for butiksudbygningen for at fastholde og udvikle byens status som egnscenter i kommunens vestligste del. Detailhandelsanalysen peger endvidere på behovet for en udvidelse af butiksudbygningen i flere bydele.

Hertil kommer øvrige planmæssige overvejelser der til dels rækker ud over analysens forudsætninger.

Den mere detaljerede begrundelse for planlægningen af de enkelte byområder er angivet i afsnittet "Udbygningsrammer for detailhandelen".

Indsats på detailhandelsområdet

På baggrund af nedenstående mål for detailhandelen samt ovenfor omtalte faktorer og udarbejdede analyser vedr. detailhandel i Horsens Kommune har Byrådet planlagt og udpeget de områder i Kommunen, hvor butiksudviklingen kan finde sted samt angivet, i hvilket omfang butikker kan udvides indenfor de enkelte udpegede områder. Baggrunden for denne planlægning er en vurdering af omfanget af det eksisterende bruttoetageareal til butiksformål for den centrale del af Horsens og for bydele og lokalcentre fordelt på hovedbutikstyper og deres omsætning.

Herudover er det fremtidige nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål vurderet. Et betydeligt bidrag til ovennævnte vurdering er udarbejdet af Planlægningsfirmaet Erik Agergård ApS.

I vurderingsgrundlaget indgår desuden befolkningsudvikling, nybyggeri til boligformål generelt samt forventninger til fremtidigt boligbyggeri i de enkelte eksisterende byområder og nyudlagte byvækst områder i Kommunen, ændringer i indkøbsvaner, den almindelige stigning i velfærden, den løbende strukturforandring i detailhandelen med nye butikskoncepter og stigende omsætning, branceglidning og behov for markedstilpasning.


 

Målene for detailhandelen i Horsens Kommune 


Det er Byrådets målsætninger på detailhandelsområdet at:

  • fremme et stærkt og varieret butiksudbud i Kommunen samt sikre balance i butikslokaliseringen således at der opnås nærhed og god tilgængelighed for borgerne, især for dem uden bil,

  • den lokale dagligvarehandel, især i de mindre bysamfund, kan opretholdes og styrkes,

  • skabe udvikling og gode levevilkår i landdistrikterne ved at der fortsat kan etableres butikker her,

  • butikker placeres centralt i byerne (bymidten) – henholdsvis centralt i bydelene (bydelscentrene) og skal søges placeret centralt i lokalcentrene.

  • Undtaget herfra er mindre butikker, der alene betjener et begrænset byområde (lokalområde), sommerhusområde eller landsby samt butikker der forhandler Særligt pladskrævende varer,

  • udviklingen på detailhandelsområdet skal være med til at sikre at såvel bymidten som bydelscentrene i hovedbyen Horsens samt de øvrige bymidter og lokalcentre er levende og velfungerende og at udviklingen sker på et miljø- og samfundsmæssigt bæredygtigt grundlag,

  • Horsens bys rolle i det østjyske bybånd og som dynamisk og bærende egnscenter for hele det naturlige og vidtstrakte handelsopland – Horsens egnen, skal udbygges. Dette med såvel nye egnscenterfunktioner – bl.a. udvalgsvarebutikker over 2.000 m2, som egentlige landsdelscenterfunktioner således at borgerne på Horsens egnen opnår et tilfredsstillende serviceniveau i regional balance med landsdelscentrene Århus og Trekantsområdet,

  • Brædstrup bys rolle som hovedby i kommunens vestligste del skal opretholdes og udbygges.

Handelsoplande 

Udover handel fra oplandet genereres handel/omsætning i kommunen fra borgere fra mere fjernt beliggende kommuner, bl.a. via pendling, fra den gennemkørende trafik og fra turismen. Handelsoplandene er:

Butikkerne i Horsens Bymidte 

Butikkerne (eksisterende og planlagte) i Horsens bymidte udgør for en stor andels vedkommende en del af de egnscenterfunktioner, der må kunne forventes i en by af Horsens størrelse. Butikkerne betjener i overvejende grad Horsens by og handelsopland. Dette udgøres primært af Horsens kommune, de østlige dele af Ikast-Brande kommune og en stor del af Hedensted kommune. Det sekundære opland udgøres af Odder og Skanderborg kommuner samt den resterende del af Hedensted kommune.

Butikkerne i Brædstrup bymidte 

Butikkerne (eksisterende og planlagte) i Brædstrup bymidte betjener i overvejende grad Brædstrup by og handelsopland. Dette udgøres primært af den vestligste del af Horsens kommune, den østlige del af Ikast-Brande kommune, den sydlige del af Silkeborg kommune og den vestlige del af Skanderborg kommune.

Butikker i øvrige bymidter 

Butikkerne i bymidterne i hovedbyerne Østbirk, Gedved, Hovedgård, Lund og Egebjerg betjener primært de respektive byer samt disses umiddelbare opland.

Butikker i bydelscentrene 

Butikkerne i bydelscentrene i Horsens by betjener primært de respektive bydele. 

Butikker i lokalcentre 

Butikkerne i lokalcentrene i mellembyerne (bysamfund mellem 400 - 2500 indbyggere) betjener primært de respektive lokalcentre og disses umiddelbare opland.

Butikker til lokal forsyning 

Enkeltstående butikker til lokal forsyning i de lokale områder, herunder gårdbutikker og lignende, dækker primært de lokale daglige behov.

Butikker til Særligt pladskrævende varegrupper 

I Horsens bymidte samt i tilknytning hertil, i industrikvarteret Horsens Syd, Fuglevangsvej og Lund Syd - Øst er udpeget arealer til butikker for Særligt pladskrævende varegrupper. Butikker i disse områder betjener Horsens by og handelsopland.  I Brædstrup bymidte ved Vestervangen er der udpeget et areal til Særligt pladskrævende varegrupper. Butikker her betjener Brædstrup by og handelsopland.

I Østbirk og Hovedgård er der udpeget arealer til Særligt pladskrævende varegrupper. Butikker her betjener primært de respektive byer samt disses umiddelbare opland.

Særligt pladskrævende varegrupper er defineret udtømmende i Planloven. Disse er i dag butikker der alene sælger biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. For møbler gælder dog at disse butikker først skal søge placeret i bymidten eller evt. i et bydelscenter. Se i øvrigt i retningslinjerne.


 

Planlægning for detailhandel og den Kommunale hovedstruktur

Detailhandelen behandles som en integreret del af den øvrige fysiske planlægning og byudvikling, med vægt på attraktive og levende bymiljøer med god trafikal tilgængelighed for alle trafikarter.

Områder til detailhandel udlægges i forbindelse med eksisterende bysamfund, kommende byvækstområder, trafikstruktur – herunder kollektiv trafikbetjening samt skolestruktur under hensyntagen til andre temaer og i overensstemmelse med øvrige målsætninger i kommuneplanens hovedstruktur.

Byrådet sikrer med denne kommuneplan mulighed for en decentral butiksforsyning for indkøb af især dagligvarer i de enkelte byer, bydele, lokalcentre og i et vidst omfang også i landsbyerne og landdistrikterne. Dette gøres bl.a. ved at sikre rummelighed i rammerne for nyudlæg til butiksformål (udbygningsrammen), ved at tilpasse afgrænsningerne til butiksformål (arealudlæg) og ved i øvrigt at give de nødvendige planmæssige muligheder gennem retningslinjer og rammer for lokalplanlægning.

Ved gennem udbygningsrammer og arealudlæg således at understøtte en lokal butiksstruktur, opretholdes en balancetilstand internt i kommunen mellem hovedcentret Horsens og hovedbyen Brædstrup samt mellembyerne og lokalcentrene. Derigennem skabes grundlaget for et varieret udbud af varer, dels i Brædstrup og til dels i mellembyerne samt for en lokal dagligvare forsyning helt ned på lokalcenterniveau. Denne struktur sikrer nærhed og minimerer afstandene og transportarbejdet i forbindelse med de daglige indkøb.

Ved at sikre et stærkt, dynamisk og konkurrencedygtigt egnscenter gennem tilstrækkelige udbygningsrammer samt muligheder for nye butikstyper tilstræbes en regional balancetilstand på detailhandelsområdet i forhold til de øvrige omkringliggende landsdelscentre, Århus, Vejle/Kolding. Derigennem optimeres borgernes adgang til et varieret og bredspektret vareudbud samtidig med at denne struktur minimerer det regionale transportarbejde i forbindelse med indkøb.

Horsens Kommune tilstræber en styrkelse af detailhandelen og livet i bymidter, bydelscentre og lokalcentre gennem arealudlæg, udbygningsrammer og placering af butikker. Hermed er der skabt gode etablerings- og driftsforhold for butikkerne i Horsens og Brædstrup bymidte, i de øvrige bymidter og i bydelscentre og lokalcentre, hvorved mulighederne for at opretholde og nyskabe et levende bymiljø i områderne forbedres.

Den beskrevne eksisterende og planlagte butiksstruktur understøtter således målene for den Kommunale hovedstruktur, herunder målene for detailhandelen.

Tilgængelighed

Bymidten i Horsens er velforsynet med kollektiv trafik på højt niveau, herunder en centralt placeret jernbanestation på hovedlinien Ålborg - København. Denne er tilknyttet en busterminal til lokale og regionale busser, hvilket giver god mulighed for omstigning. Såvel jernbanestation som busterminal ligger umiddelbart op til bymidten, hvorfor borgere uden bil har let adgang til transport og indkøb mm. i bymidten.

Ligeledes er Brædstrup bymidte generelt let tilgængelig for samtlige trafikarter. Byens busterminal ligger i umiddelbar forbindelse med bymidten ligesom der er gode forhold for gående og cyklende og gode parkeringsmuligheder.

Centralt i de øvrige mindre bymidter samt i 2 af de store lokalcentre med en god detailhandelsdækning, er der foretaget afgrænsninger til butiksformål, der understøtter gående og cyklende trafik samt vurderes at belaste lokalområdet mindst muligt, hvad angår kørende trafik. I de øvrige lokalcentre er afgrænsningen lig afgrænsningen for kommuneplanens rammer, da dagligvaredækningen her er mangelfuld eller ikke eksisterende. Butikker skal dog søges placeret i lokalcentrets centrale del og/eller nær andre faciliteter som eksempelvis skole, børnehave og lignende. Lokalcentrene er forsynet med kollektiv trafik på varierende niveau.

Såvel Horsens som Brædstrup har centralt beliggende områder til Særligt pladskrævende varer i eller nær bymidten.

De fleste områder hertil er dog, af naturlige pladsmæssige årsager, placeret i udkanten af byerne, men har stadig en god tilgængelighed – også for borgere uden bil.

Eksisterende og fremtidigt butiksareal

Efterfølgende er redegjort for omfanget af det eksisterende bruttoetageareal til butiksformål for de enkelte byer og bydele fordelt på hovedbutikstyper og omsætningsforhold. Oplysningerne er baseret på tal fra 2007 og tager udgangspunkt i ”Detailhandelen i bydelene i Horsens Kommune 2007-2013” udarbejdet for Horsens Kommune af planlægningsfirmaet Erik Agergård ApS. Rapporten har ligeledes været anvendt ved beregning/vurdering af behov for evt. tildeling af ny udbygningskvote for detailhandelen i de enkelte bymidter, bydele og lokalcentre. Detailhandelsanalysen rækker dog kun en tredjedel ind i planperioden, hvilket der er korrigeret for ved udlæg af udbygningsrammer gennem en fremskrivning af behovstallene. Rapporten angiver ydermere nogle tal for behov for vækst i butiksareal. Disse angiver udelukkende et nettobehov for nyt butiksareal og tager således ikke højde for forskydninger mellem dagligvare- og udvalgsvarehandelen. Man kan med andre ord ikke antage at eksempelvis nedlagte udvalgsvarebutikker erstattes med dagligvarebutikker, da særligt arealbehovet her er vidt forskelligt. Således forventes det også at der i planperioden nedlægges detailhandelsareal.

I vurderingerne er endvidere anvendt Landsplanredegørelse 2006, Kommuneplanerne for de tre tidligere kommuner Horsens, Brædstrup og Gedved samt løbende opgørelser over tilflytning, befolkningstilvækst i øvrigt, nybyggeri samt forventninger til nybyggeriet i de enkelte eksisterende og nyudlagte byvækst områder i Kommunen. Hertil kommer ændringer i indkøbsvaner, den almindelige stigning i velfærden, den løbende strukturforandring i detailhandelen med nye butikskoncepter og stigende omsætning, branceglidning og behov for markedstilpasning.
Resultatet af den samlede vurdering er angivet nedenfor og kommenteret kortfattet. For yderligere oplysninger henvises til Rapporten.


 

Udbygningsrammer for detailhandelen

Status over det samlede eksisterende Bruttoetageareal til butiksformål pr.:
Samlede bruttoetageareal i m²
1/1 – 2008  204.100

I dele af lokalcenter byerne er antallet af butikker mindre end 3, hvorfor tal for omsætningen og selvforsyningsgraden af hensyn til fortroligheden dermed ikke må oplyses. Omsætningstal i tabellerne er i mio. kr. inkl. moms og i 2007 kroner.

Horsens midtby

Ændring i status:
Beregning og vurdering af behov for butiksudbygning inkl. usikkerhed (25 %) i Horsens midtby peger på et behov for en udbygningsramme i bymidten på 56.250 m2 indenfor den 12-års planperiode.

Udbygningsrammen for detailhandel skal bl.a. ses i lyset af Horsens betydning for hele handelsoplandet (egnscenterfunktion) og for bevarelsen af den regionale balance på detailhandelsområdet i forhold til Århus og Trekantsområdet. Derfor øges bydelens udbygningsramme fra de eksisterende 28.090 med i alt 27.910 m² til 56.000 m² der fordeles med 55.000 til bymidten og 1.000 til bydelscenter Vestergade.

Der har været, og er fortsat, stort fokus på Horsens fra butiksudviklernes side. De seneste år har byen således oplevet stor aktivitet på butiksområdet og der er fortsat forventninger om stigende omsætning i byen og oplandet grundet tilflytning til byen og oplandet, borgernes forøgede forbrugsmuligheder mm. Hertil kommer, at omsætningen pr. kvadratmeter er meget høj i bymidten og er steget markant siden sidste planperiode. Dette indikerer, at der er et væsentligt behov for mere areal i bymidten.

Konkret er der et ønske fra flere sider om at få etableret et butikscenter på det gamle slagterigrunds areal ved banegården. Området har derfor været sendt i konkurrence og udbud medio 2008. Byggeriet af et integreret butikscenter, børnekulturhus og bibliotek forventes igangsat 2010. Dette center er en del af en stor midtbyplan, der skal være med til at knytte banegårds-kvarteret sammen med gågadeområdet og havneområdet, der står for en omfattende omdannelse. Etablering af butikscentret skal sikre balancen i den regionale detailhandel mellem Horsens og de omkringliggende landsdelscentre jf. foregående afsnit. Herudover får Horsens Kommune med nærværende kommuneplan mulighed for op til 3 udvalgsvarebutikker over 2.000 m². Dette indebærer at butikskæder og koncepter, der ikke tidligere har været at finde i Horsens sandsynligvis vil søge at lokalisere sig her.

Bydelscenter Vestergade ændrer status fra lokalcenter til bydelscenter og tildeles en udbygningsramme på 1.000 m².

Delvist indenfor bymidteafgrænsningen er der udpeget et område til lokalisering af butikker med Særligt pladskrævende varegrupper øst for Høegh Guldbergs Gade, jf. ”Hovedstruktur og retningslinjer” og ”Rammer for lokalplanlægning”. Dette tildeles en udbygningsramme på 15.000 m² bruttoetageareal til butikker der forhandler Særligt pladskrævende varer.

Omsætningstal for Horsens bymidte

Horsens midtby Dagligvarer Tekstil Andre udvalgsvarer Sum/gennemsnit
Butiksareal i m² 23.705 25.335 68.645 117.685
Omsætningen i 2007 921,9 578,3 1.549,00 3.049,20
Forventet Omsætning i 2013 1.109,00 655,6 1.690,50 3.455,10
Ændring i % +20 +13 +9 +13

 

 

Syd - Østlige bydel

Ændring i status:
Beregning og vurdering af behov for butiksudbygning inkl. usikkerhed (25 %) i den Syd - Østlige bydel peger på en tilbagegang i detailhandelen på – 400 m² frem mod 2013. Dette skyldes en forventet nedgang i udvalgsvarehandelen, hvorimod dagligvarehandelen forventes at stige. 

Den eksisterende ramme i den Syd – Østlige bydel er stort set opbrugt. Butiksforsyningen i bydelen er geografisk skævt

fordelt med placering i bydelscentrets vestlige del. De store boligområder samt byudviklingsområder øst for Bjerrevej er således i dag uden butiksforsyning.

Udbygningsrammen for bydelscenter Strandkærvej-Bjerrevej hæves derfor med 1.000 m² til i alt 1.108 m² indenfor den 12-års planperiode for derved at styrke dagligvarehandelen i bydelens nordlige og østlige dele. Samtidig udlægges et nyt bydelscenter på 2.000 m² i forbindelse med de store

byvækstområder nord og syd for Bollervej i bydelens nord - østligste del.

For ligeledes at understøtte lokalsamfundet og den kommende boligudbygning ved Ørnstrup Møllevej i bydelens sydligste del opretholdes bydelscenter Ørnstrup Møllevejs eksisterende udbygningsramme på 3.000 m², hvormed der sikres balance i butikslokaliseringen og målsætningen om nærhed og bæredygtighed understøttes.  

Omsætningstal for den Syd - Østlige bydel

Syd - Østlige bydel  Dagligvarer Tekstil Andre udvalgsvarer Sum/gennemsnit
Butiksareal i m² 5.200 840 4.400 10.440
Omsætningen i 2007 310 24 45,9 379,9
Forventet Omsætning i 2013 326,6 21 38,4 386
Ændring i % 5 -12 -16 2

 

 

Syd - Vestlige bydel

Ændring i status:
Beregning og vurdering af behov for butiksudbygning inkl. usikkerhed (25 %) i den Syd – Vestlige bydel peger på et behov for at øge udbygningsrammen med 4.000 m² indenfor den 12-års planperiode.

Den eksisterende ramme er opbrugt. Derfor tildeles bydelen en udbygningsramme på i alt 4.000 m², der fordeles med 2.000 m² til hvert af de 2 bydelscentre Sønderbrogade - Vejlevej nord og Vejlevej Syd - Torstedalle.

Der er i bydelen udpeget 2 områder til lokalisering af butikker med Særligt pladskrævende varegrupper, Horsens Syd ved Vestvejen samt Fuglevangsvej, jf. ”Hovedstruktur 

og retningslinjer” og ”Rammer for lokalplanlægning”. Områderne indeholder i dag ikke nogen butikker. Der kan her placeres 30.000 m² bruttoetageareal til butikker der forhandler Særligt pladskrævende varer i Horsens Syd og 12.000 m² ved Fuglevangsvej.

Omsætningstal for Syd - Vestlige bydel

Syd - Vestlige bydel Dagligvarer Tekstil Andre udvalgsvarer Sum/gennemsnit
Butiksareal i m² 6.480 330 21.945 28.755
Omsætningen i 2007 150,8 3,0 246,4 400,2
Forventet Omsætning i 2013 209,6 0 327,7 537,3
Ændring i % +39 - +33 +34

 

 

Nord - Vestlige bydel

Ændring i status:
Beregning og vurdering af behov for butiksudbygning inkl. usikkerhed (25 %) i den Nord – Vestlige bydel peger på en tilbagegang i detailhandelen på – 600 m2 frem mod 2013.

Der udlægges ikke nye arealer til butiksformål i bydelen indenfor den 12-års planperiode.

For at understøtte lokalsamfundet og den kommende boligudbygning nord for Bygholm sø i bydelens vestligste del 

opretholdes bydelscenter Silkeborgvejs eksisterende udbygningsramme på 3.000 m², hvormed der sikres balance i butikslokaliseringen og målsætningen om nærhed og bæredygtighed understøttes.

Omsætningstal for den Nord - Vestlige bydel

Nord - Vestlige bydel Dagligvarer Tekstil Andre udvalgsvarer Sum/gennemsnit
Butiksareal i m² 3.380 0 900 4.280
Omsætningen i 2007 109,7 0 19,5 129,2
Forventet Omsætning i 2013 119,9 0 12,2 132,1
Ændring i % +9 - -37 +2

 

 

Østlige bydel

Ændring i status:
Beregning og vurdering af behov for butiksudbygning inkl. usikkerhed (25 %) i den Østlige bydel peger på et mindre 

behov for at udvide udbygningsrammen indenfor den 12-års planperiode.

Den eksisterende ramme i Bydelscenter Sundvej er opbrugt. For at give butikkerne i bydelscentret en vis fleksibilitet tildeles bydelscenter Sundvej en udbygningsramme på 

500 m² indenfor den 12-års planperiode. Eksisterende ramme på 2.000 m² i Bydelscenter Langmarksvej opretholdes.

Omsætningstal for den Østlige bydel

Østlige bydel Dagligvarer Tekstil Andre udvalgsvarer Sum/gennemsnit
Butiksareal i m² 3.930 0 390 4.320
Omsætningen i 2007 102,4 0 12,7 115,1
Forventet Omsætning i 2013 115,8 0 12,4 128,2
Ændring i % +13 - -2 +11

 

 

Stensballe

Ændring i status:

Beregning og vurdering af behov for butiksudbygning inkl. usikkerhed (25 %) i Stensballe peger på et behov for at øge udbygningsrammen med 500 m² indenfor den 12-års planperiode.

Den eksisterende ramme er opbrugt. Derfor tildeles bydelen en udbygningsramme på i alt 500 m2 til bydelscenter Haldrupvej – Bygaden.

Omsætningstal for Stensballe

Stensballe Dagligvarer Tekstil Andre udvalgsvarer Sum/gennemsnit
Butiksareal i m² 1.580 0 0 1.580
Omsætningen i 2007 47,9 0 0 47,9
Forventet Omsætning i 2013 90,0 0 0 90,0
Ændring i % +88 - - +88

 

 

Brædstrup

Note: I udarbejdelsen af detailhandelsrapporten af planlægningsfirmaet Erik Agergård ApS blev datakørsler i momsopgørelsen hos Danmarks statistik, foretaget med tidl. Brædstrup kommune som en enhed.

En opdeling af udbygningsrammen for tidl. Brædstrup kommune er herefter foretaget i samarbejde mellem Horsens Kommune og planlægningsfirmaet Erik Agergård ApS.

Ændring i status:
Beregning og vurdering af behov for butiksudbygning inkl. usikkerhed (25 %) i Brædstrup peger på et behov for en udbygningsramme på 6.250 m² indenfor en 12-års planperiode.

Brædstrup er en af kommunens to hovedbyer samt center for den vestligste del af Horsens Kommune og dertil fokusområde for by- og befolkningsvækst. Derfor betragtes det som vitalt for denne del af kommunen at Brædstrup styrkes og sikres optimale udviklingsvilkår i tråd med Byrådets mål. Ligeledes har Byrådet et særligt fokus på lokalcenter byen Sdr. Vissing. Denne har skole- og institutionsfunktion, men grundet sin beskedne størrelse og placering ude af en trafikal hovedlinje er det vigtigt, at Sdr. Vissing tildeles en ramme, der gør lokalisering af en dagligvarebutik realistisk. Hvad angår en realistisk ramme gælder det samme for lokalcenter Nim.

Den eksisterende ramme i Brædstrup by er opbrugt, hvorimod der fortsat er 1.000 m² til lokal- og sommerhusområder. Derfor tildeles bydelen en udbygningsramme på 8.000 m² for bydelen generelt inkl. den eksisterende ramme.

Udbygningsrammen fordeles med 5.500 m² til hovedbyen Brædstrup, 1.500 m² til lokalcenter Sdr. Vissing og 1.000 m² til lokalcenter Nim.

Der er i Brædstrup udpeget og udvidet to områder til lokalisering af butikker med Særligt pladskrævende varegrupper ved Vestervangen (eksisterende bebygget område, hvor der i dag er lokaliseret et byggemarked) og ved Virkefeltet, jf. ”Hovedstruktur og retningslinjer” og ”Rammer for lokalplanlægning”. Vestervangen tildeles en udbygningsramme på 1.500 m² og Virkefeltet en udbygningsramme på 3.500 m² til butikker der forhandler Særligt pladskrævende varer.

Omsætningstal for Brædstrup

Brædstrup Dagligvarer Tekstil Andre udvalgsvarer Sum/gennemsnit
Butiksareal i m² 8.205 2.655 9.215 20.075
Omsætningen i 2007 208,8 30,3 78,7 317,8
Forventet Omsætning i 2013 250,5 30,0 80,0 360,5
Ændring i % +20 - +9 +1

 

 

Gedved

Note: I udarbejdelsen af detailhandelsrapporten af planlægningsfirmaet Erik Agergård ApS blev datakørsler i momsopgørelsen hos Danmarks statistik, foretaget med tidl. Gedved kommune som en enhed. En opdeling af udbygningsrammen for tidl. Gedved kommune er herefter foretaget i samarbejde mellem Horsens Kommune og planlægningsfirmaet Erik Agergård ApS.

Ændring i status:
Beregning og vurdering af behov for butiksudbygning inkl. usikkerhed (25 %) i Gedved peger på et behov for en udbygningsramme på 4.000 m² indenfor den 12-års planperiode.

Den eksisterende ramme på 1.000 m² til hver af byerne Gedved, Hovedgård og Søvind består. I Søvind er der tillige blevet tilbageført 600 m² til udbygningsrammen. Af den eksisterende ramme på 1.500 m² i Østbirk resterer 450 m².

For at understøtte Byrådets mål om decentral butiksforsyning, er der særligt fokus på de mellemstore bysamfund i kommunen – også kaldet mellembyerne. Byrådet ønsker at sikre disse fordelagtige rammer for butiksudvikling for at understøtte lokalsamfundene og sikre balance i butikslokaliseringen i tråd med Byrådets målsætninger. Samtidig ønsker Byrådet på denne måde også at understøtte de infrastrukturelle investeringer, der er foretaget her samt at tildele en ramme, der gør lokalisering af en dagligvarebutik realistisk. 

Derfor tildeles bydelen en udbygningsramme på til 6.000 m² for bydelen generelt inkl. den eksisterende ramme.

Udbygningsrammen fordeles således med 1.500 m² til hver af byerne Østbirk og Hovedgård, 1.000 m² til Gedved, 1000 m² til hvert af lokalcentrene Søvind og Tvingstrup.

Der er ved Sattrupvej i Østbirk og ved Ørridslevvej i Hovedgård udpeget 2 områder til lokalisering af butikker med Særligt pladskrævende varegrupper, jf. ”Hovedstruktur og retningslinjer” og ”Rammer for lokalplanlægning”. Der kan indenfor hvert område placeres 4.000 m² bruttoetageareal til butikker der forhandler Særligt pladskrævende varer. Der er i dag ingen butikker i området.

Omsætningstal for Gedved

Gedved Dagligvarer Tekstil Andre udvalgsvarer Sum/gennemsnit
Butiksareal i m² 8.170 650 2.860 11.680
Omsætningen i 2007 195,9 3,2 27,4 226,5
Forventet Omsætning i 2013 235,6 0 29,7 265,3
Ændring i % +20 0 +8 +17

 

 

Hansted - Egebjerg

Ændring i status:
Beregning og vurdering af behov for butiksudbygning inkl. usikkerhed (25 %) i Hansted - Egebjerg peger på at der ikke er et behov for at øge den eksisterende udbygningsramme

indenfor den 12-års planperiode. Indbyggernes indkøb i bydelen i % af deres forbrug er imidlertid meget lavt i forhold til andre bydele, hvilket kan indikere at indkøbsmulighederne er utilstrækkelige. For at understøtte lokalsamfundet og sikre balance i butikslokaliseringen i tråd med Byrådets målsætninger øges bymidtens eksisterende udbygningsramme på 1.387 med 513 m² til 1.900 m².

Da der er store byudviklingsarealer omkring Egebjerg der står foran en realisering og da der udlægges nye byudviklingsarealer her, ændrer Egebjerg samtidig status fra lokalcenter til bymidte, så der kan etableres en dagligvarebutik større end de 1.000 m².

Omsætningstal for Hansted-Egebjerg

Hansted-Egebjerg Dagligvarer Tekstil Andre udvalgsvarer Sum/gennemsnit
Butiksareal i m² 500 0 0 500
Omsætningen i 2007 / 0 0 /
Forventet Omsætning i 2013 / 0 0 /
Ændring i % - - - -

/ : Omsætning kan ikke oplyses af h.t. fortrolighedskravet

Lund - Vinten lokalcenter

Ændring i status:
Beregning og vurdering af behov for butiksudbygning inkl. usikkerhed (25 %) i Lund - Vinten peger på at der ikke er et behov for at øge den eksisterende udbygningsramme indenfor den 12-års planperiode.

Da der udlægges nye store byudviklingsarealer omkring Lund - Vinten ændrer denne status fra lokalcenter til bymidte, så der kan etableres en dagligvarebutik større end de 1.000 m².

For at understøtte lokalsamfundet og sikre balance i butikslokaliseringen i tråd med Byrådets målsætninger opretholdes bymidtens eksisterende udbygningsramme på 1.427 m².

Der er i Lund udpeget et område til lokalisering af butikker med Særligt pladskrævende varegrupper, ved Silkeborgvej, jf. ”Hovedstruktur og retningslinjer” og ”Rammer for lokalplanlægning”. Der kan her placeres 20.000 m² bruttoetageareal til butikker der forhandler Særligt pladskrævende varer. Der er i dag ingen butikker i området.

Omsætningstal for Lund-Vinten

Lund-Vinten Dagligvarer Tekstil Andre udvalgsvarer Sum/gennemsnit
Butiksareal i m² 1.210 0 0 1.210
Omsætningen i 2007 39,6 0 0 39,6
Forventet Omsætning i 2013 41,2 0 0 41,2
Ændring i % +4 - - +4

 

 

Hatting lokalcenter

Ændring i status:

Beregning og vurdering af behov for butiksudbygning inkl. usikkerhed (25 %) i Hatting peger på at der ikke er et behov for at øge den eksisterende udbygningsramme indenfor den 12-års planperiode.

For at understøtte lokalsamfundet og sikre balance i butikslokaliseringen således at der opnås nærhed og god tilgængelighed for borgerne, især for dem uden bil samt at udviklingen sker på et miljø- og samfundsmæssigt bæredygtigt grundlag opretholdes lokalcentrets eksisterende udbygningsramme på 1.180 m².

Omsætningstal for Hatting

Hatting Dagligvarer Tekstil Andre udvalgsvarer Sum/gennemsnit
Butiksareal i m² 1.920 0 0 1.920
Omsætningen i 2007 39,7 0 0 39,7
Forventet Omsætning i 2013 40,4 0 0 40,4
Ændring i % +2 - - +2

Sejet lokalcenter

Ændring i status:

Beregning og vurdering af behov for butiksudbygning inkl. usikkerhed (25 %) i
Sejet peger på at der ikke er et behov for at øge den eksisterende udbygningsramme indenfor den 12-års planperiode.

Indbyggernes indkøb i bydelen i % af deres forbrug er imidlertid meget lavt i forhold til andre bydele, hvilket kan indikere at indkøbsmulighederne er utilstrækkelige. For at understøtte lokalsamfundet og sikre balance i butikslokaliseringen i tråd med Byrådets målsætninger opretholdes lokalcentrets eksisterende udbygningsramme på 1.472 m².

Omsætningstal for Sejet

Sejet Dagligvarer Tekstil Andre udvalgsvarer Sum/gennemsnit
Butiksareal i m² 1700 0 0 1700
Omsætningen i 2007 / 0 0 /
Forventet Omsætning i 2013 / 0 0 /
Ændring i % - - - -

/ : Omsætning kan ikke oplyses af h.t. fortrolighedskravet

 

Endelave lokalcenter

Ændring i status:

Beregning og vurdering af behov for butiksudbygning inkl. usikkerhed (25 %) på Endelave peger på at der ikke er et behov for at øge den eksisterende udbygningsramme indenfor den 12-års planperiode.

For at sikre butiksforsyningen for borgerne og understøtte øsamfundet og turismen på Endelave opretholdes lokalcentrets eksisterende udbygningsramme på 1.266 m².

Omsætningstal for Endelave

Endelave Dagligvarer Tekstil Andre udvalgsvarer Sum/gennemsnit
Butiksareal i m² 55 0 0 55
Omsætningen i 2007 / 0 0 /
Forventet Omsætning i 2013 / 0 0 /
Ændring i % - - - -

/ : Omsætning kan ikke oplyses af h.t. fortrolighedskravet

 

Særligt pladskrævende varegrupper

I gældende kommuneplan for Horsens og Brædstrup Kommuner er der udlagt arealer til Særligt pladskrævende varer. Indenfor disse områder findes et butiksareal i 2008 på 21.595 m² og en omsætning i 2007 på 546 mio.kr., inkl. moms. Herudover er der en byggeret på 69.000 m² i en gældende lokalplan i Horsens Syd, hvor det dog, grundet vejbyggelinier og et særligt værdifuldt og § 3 beskyttet vandløb, vurderes at der maksimalt kan bygges 25.000 m².

Herudover vurderes det, at der indenfor planperioden vil være behov for en vækst til butiksareal til butikker der alene sælger Særligt pladskrævende varer fra 21.595m² i dag til 111.595 m² indenfor planperioden.

Udvalgsvarebutikker over 2.000 m²

Målene for detailhandel i Horsens midtby

Udviklingen på detailhandelsområdet skal være med til at sikre at bymidten i Horsens er levende og velfungerende og at udviklingen sker på et miljø- og samfundsmæssigt bæredygtigt grundlag.

Horsens bys rolle i det østjyske bybånd og som dynamisk og bærende egnscenter for hele det naturlige og vidtstrakte handelsopland – Horsens egnen, skal udbygges. Dette med såvel nye egnscenterfunktioner – bl.a. udvalgsvarebutikker over 2.000 m² som egentlige landsdelscenterfunktioner således at borgerne på Horsens egnen opnår et tilfredsstillende serviceniveau og Horsens ikke mister terræn til landsdelscentrene Århus og Trekantområdet.

Nye store udvalgsvarebutikker over 2.000 m² skal placeres i den nyere del af bymidten, syd for Niels Gyldings Gade. Andre store udvalgsvarebutikker skal også fortrinsvis placeres her.

Den fysiske forbindelse for gående og cyklende mellem gågaderne i den historiske bykerne og centerområdet i den nyere del af bymidten skal forbedres.

Området i bymidten syd for Åboulevarden, Løvenørnsgade og Sønderbrogade skal søges fortættet.

Etablering af store udvalgsvarebutikker over 2.000 m²

I forhold til målende i den kommunale detailhandelsstruktur vil placering af store udvalgsvarebutikker over 2.000 m² i Horsens bymidte medvirke til at udbygge Horsens rolle som dynamisk og bærende egnscenter i det Østjyske bybånd og sikre den regionale balance på detailhandelsområdet. Det er dermed Byrådets opfattelse at etablering af store udvalgsvarebutikker over 2.000 m² i Horsens bymidte vil være med til at sikre, at bymidten i Horsens fortsat vil kunne tilbyde et varieret butiksudbud og tilfredsstillende serviceniveau for hele sit opland, hvilket igen vil være medvirkende til at bymidten bliver levende og velfungerende.

Det vurderes, at der indenfor Horsens bymidteafgrænsning, i området syd for Niels Gyldings Gade indenfor en 4-års periode kan etableres 3 udvalgsvarebutikker over 2.000 m², hver på op til 5.000 m².

Området syd for Niels Gyldings Gade udgør det nyere centerområde i Horsens bymidte, der planmæssigt er forbeholdt store butiksstørrelser og hvor der i dag eksisterer et bredt udbud af disse. Området er gennem de senere år omdannet og udbygget med en betydelig infrastruktur.

Da placeringen af de store udvalgsvarebutikker over 2.000 m² fastlægges til denne del af bymidten, vil det således skåne bymiljøet i den historiske bykerne for betydelige indgreb i den historiske bygningsmasse og struktur, samt de for afledte trafikale konsekvenser. Den historiske bykerne har allerede i dag glæde af en store kundetilstrømning som en koncentration af butikstyper og størrelser i Horsens bymidte har givet og denne synergieffekt forventes fortsat og udbygget i fremtiden. 

Et attraktivt egnscenter med en stor butikskoncentration, og et deraf stort og varieret udbud, vil ligeledes være med til at sikre at detailhandelen sker på et miljø- og samfundsmæssigt bæredygtigt grundlag, da det regionale transportarbejde mindskes. Ligeledes vil mange forskelligartede indkøb kunne gøres på en og samme tid, hvilket vil kunne minimere antallet af indkøbsture og disses fysiske udstrækning.

Borgerne fra bydelene og oplandet køber allerede i dag de fleste af deres udvalgsvarer i Horsens bymidte og denne tendens forventes at fortsætte. Detailhandelsanalysen peger på, at Brædstrup som kommunens anden hovedby med et eget betydeligt opland vil fastholde sin position på udvalgsvareområdet fremover. Derfor vurderes det at nye store udvalgsvarebutikker ikke vil svække detailhandelen i hverken bydelene eller oplandet, men derimod virke som et vigtigt supplement til den øvrige detailhandel.

Tilgængelighed

Placering af store udvalgsvarebutikker over 2.000 m² i Horsens bymidte vil også understøtte andre af målene for den kommunale detailhandelsstruktur – nemlig ønsket om at opnå god tilgængelighed for borgerne, især for dem uden bil. Området udlagt til store udvalgsvarebutikker er lettilgængeligt for gående, udbygget med cykelstier og anden infrastruktur der gør det lettilgængeligt for kørende trafik samt velforsynet med kollektiv trafik. Ligeledes vil det være relativt uproblematisk at indpasse nye parkeringsmuligheder i området, da det er et område under fortsat omdannelse. Der findes allerede i dag såvel tagparkerings løsninger og egentligt p-hus i området.

Udbygningsramme for detailhandel

Udbygningsrammer for detailhandel for bymidter, bydelscentrene, lokalcentre og områder til Særligt pladskrævende varer, maksimale butiksstørrelser og maksimalt butiksareal i de enkelte områder kan ses i ”Rammer for lokalplanlægning”.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer